1. Przyjaciel Oblubieńca - JAN CHRZCICIEL

Wiara.pl

publikacja 09.05.2005 20:44

Jaki świadkiem jestem wobec moich współbraci w wierze? Jak rozwijać dzisiaj dar przyjaźni? Na czym winna ona polegać?

Chrzest Chrystusa w Jordanie HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Chrzest Chrystusa w Jordanie
Płaskorzeźba z kościoła św. Stefana w Moguncji

Czytaj!
Ps 45,2-9

Z mego serca płynie piękne słowo, +
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, +
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan +
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed Tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci bezprawie, +
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu...

* Krótka cisza.

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 3,25-30)
25 Powstał spór między uczniami Jana a [pewnym] Żydem w sprawie oczyszczenia. 26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. 27 Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. 29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. 30 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.

 

 

Rozważ!
Cztery Ewangelie zgodnie przedstawiają Jana Chrzciciela jako poprzednika Chrystusa. Jan Ewangelista jednak bardziej niż synoptycy wskazał na jego rolę jako świadka Miłości. Scena, którą dziś rozważamy, rozgrywa się w miejscu, gdzie Jan udzielał chrztu - na granicy Ziemi Obiecanej. Uczniowie Jana stawiają go w konfrontacji z Jezusem, który pojawił się już w ziemi Judzkiej i przyciąga tłumy do siebie. Odpowiedź Jana Chrzciciela jest pięknym świadectwem pokory i uznaniem mesjańskiej godności Jezusa: "Potrzeba, by On wzrastał, a Ja bym się umniejszał". Świadectwo Jana stwierdza wyższość Chrystusa - Oblubieńca, który przychodzi w imieniu Boga, aby dopełnić przymierza miłości. Przyjaciel Oblubieńca spełnił więc już swoją historyczną misję: doprowadził naród wybrany jak oblubienicę na gody weselne (por. J 2,1-12).

Prorocy, a także mesjański psalm 45, przedstawiali odnowienie przymierza w obrazie zaślubin. Jan Chrzciciel, jak drużba weselny, jest świadom, że historia osiągnęła szczyt w Chrystusie. Sam ustępuje więc miejsca Temu, któremu gotował drogi. Ta świadomość jest dla niego źródłem najgłębszej radości. Jan to świadek miłości Ojca objawionej w Synu: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

• Jaki świadkiem jestem wobec moich współbraci w wierze?
• Jak rozwijać dzisiaj dar przyjaźni? Na czym winna ona polegać?
• Św. Ambroży zachęca do przyjaźni z Biblią. Na czym powinna polegać taka przyjaźń?

Przyślij swój komentarz

Módl się!
Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba! Ty posłałeś proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej miłości i wzywali Twój lud do pokuty. Nad brzegami Jordanu wezwałeś Jana Chrzciciela, głos wołający na pustyni, posłany do całej krainy nad Jordanem, aby przygotować drogę Panu i głosić nadejście Jezusa.

Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży! Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana. Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica. Niebo otwarło się nad Tobą i dał się słyszeć głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany!». Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i Duchem Świętym.

Chwała, Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! Twoją mocą Kościół ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życia. Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby się stać dziećmi Bożymi, chwalebnym Ciałem Chrystusa. Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich częściach ziemi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu niech będzie wszelka chwała [...] i po wszystkie wieki. Amen.

Jan Paweł II - Jordania; 21 marca 2000 r.

Dodaj modlitwę

Żyj Słowem!
BANK DOBRYCH NOWIN: Przyślij dobrą nowinę

***

Tekst z cyklu "Świadkowie Miłości"

Strona Główna Materiałów Szkoły Słowa Bożego :.