Dekret papieża Gelazego (ok. 382 r.)

przypisywany również papieżom Damazemu i Hormizdasowi

publikacja 30.09.2005 23:07

Przejdźmy teraz do Ksiąg Bożych. Które cały Kościół katolicki powinien przyjąć, a które odrzucić.
Najpierw porządek Starego Testamentu: księga Rodzaju – jedna; księga Wyjścia – jedna; księga Kapłańska – jedna; księga Liczb – jedna; księga Powtórzonego Prawa – jedna; księga Jozuego – jedna; księga Sędziów – jedna; księga Rut – jedna; księgi Królów – cztery; księgi Kronik – dwie; księga Psalmów – jedna; księgi Salomona – trzy; księga Przypowieści – jedna; księga Eklezjastesa – jedna; księga Pieśni nad Pieśniami – jedna; podobnie księgi Mądrości – jedna; księga Eklezjastyka – jedna.
Dalej porządek Proroków: księga Izajasza – jedna; księga Jeremiasza – jedna wraz z Kinoth, czyli Trenami; księga Ezechiela – jedna; księga Daniela – jedna; księga Ozeasza – jedna; księga Amosa – jedna; księga Micheasza – jedna; księga Joela – jedna; księga Abdiasza – jedna; księga Jonasza – jedna; księga Nahuma – jedna; księga Habakuka – jedna; księga Sofoniasza – jedna; księga Aggeusza – jedna; księga Zachariasza – jedna; księga Malachiasza – jedna.
Podobnie porządek ksiąg historycznych: księga Hioba – jedna; księga Tobiasza – jedna; księgi Ezdrasza – dwie; księga Estery – jedna; księga Judy – jedna; księgi Machabeuszów – dwie.
Dalej porządek pism Nowego Testamentu, który święty, rzymski Kościół katolicki przyjmuje i ma we czci: Ewangelii ksiąg – cztery; według Mateusza – księga jedna; według Marka – księga jedna; według Łukasza – księga jedna; według Jana – księga jedna. Podobnie Dziejów Apostolskich – księga jedna.
Listów Pawła Apostoła – czternaście: jeden do Rzymian, dwa do Koryntian, jeden do Efezjan, dwa do Tesaloniczan, jeden do Galatów, jeden do Filipian, jeden do Kolosan, dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa, jeden do Filemona, jeden do Hebrajczyków. Podobnie księga Objawienia Jana – jedna.
Dalej listów kanonicznych siedem: dwa listy Piotra Apostoła, jeden Jakuba Apostoła; jeden Jana Apostoła, dwa innego Jana prezbitera, jeden Judy Zeloty, Apostoła.


(Breviarum Fidei, Poznań 1964,137n)