Komentarze do fragmentów Pisma Świętego

oprac: bj

dodane 27.10.2008 19:07

Lista fragmentów Biblii, do których są komentarze w dziale Zrozumieć Słowo.

Dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej „Vocatio” i Księgarni św. Wojciecha (www.mojeksiazki.pl), które wyraziły zgodę na publikację fragmentów wydawanych przez nie pozycji, przedstawiamy czytelnikom cykl: „Zrozumieć Słowo”. Ukazujemy w nim fragmenty Pisma Świętego przewidziane w Liturgii w kontekście historycznym, kulturowym i teologicznym.
Mamy nadzieję, że pomoże to czytelnikom w pełniejszym przeżywaniu spotkania z Chrystusem podczas Eucharystii oraz w coraz lepszym odczytywaniu skierowanego do nas Słowa Bożego i wprowadzaniu go w życie. Zapraszamy do lektury i refleksji.

STARY TESTAMENT NOWY TESTAMENT
Księga Rodzaju Ewangelia wg św. Mateusza
Księga Wyjścia Ewangelia wg św. Marka
Księga Kapłańska Ewangelia wg św. Łukasza
Księga Liczb Ewangelia wg św. Jana
Księga Powtórzonego Prawa  
  Dzieje Apostolskie
Księga Jozuego  
Księga Sędziów List do Rzymian
Księga Rut 1 List do Koryntian
1 Księga Samuela 2 List do Koryntian
2 Księga Samuela List do Galatów
1 Księga Królewska List do Efezjan
2 Księga Królewska List do Filipian
1 Księga Kronik List do Kolosan
2 Księga Kronik 1 List do Tesaloniczan
Księga Ezdrasza 2 List do Tesaloniczan
Księga Nehemiasza 1 List do Tymoteusza
Księga Tobiasza 2 List do Tymoteusza
Księga Judyty List do Tytusa
Księga Estery List do Filemona
1 Księga Machabejska List do Hebrajczyków
2 Księga Machabejska  
  List św. Jakuba
Księga Hioba 1 List św. Piotra
Księga Psalmów 2 List św. Piotra
Księga Przysłów 1 List św. Jana
Księga Koheleta 2 List św. Jana
Pieśń nad Pieśniami 3 List św. Jana
Księga Mądrości List św. Judy
Mądrość Syracha  
  Apokalipsa św. Jana
Księga Izajasza  
Księga Jeremiasza  
Lamentacje  
Księga Barucha  
Księga Ezechiela  
Księga Daniela  
   
Księga Ozeasza  
Księga Joela  
Księga Amosa  
Księga Abdiasza  
Księga Jonasza  
Księga Micheasza  
Księga Nahuma  
Księga Habakuka  
Księga Sofoniasza  
Księga Aggeusza  
Księga Zachariasza  
Księga Malachiasza  

 

Księga Rodzaju
1,1-2,2 2,7-9 2,18-24 3, 1-7 9,8-15
12,1-4a 14,18-20 15,5-12.17-18 18,1-10a 18,20-32
22, 1-18
Księga Wyjścia
3,1-8a.13-15 12,1-8 12,11-14 14,15-15,1 15,1-18
17,3-7 17,8-13 19,1-6a 20,1-17 22,20-26
24,3-8 32,7-11.13-14 34,4b-6.8-9
Księga Kapłańska
13,1-2 13,45-46
Księga Liczb
6,22-27 11,25-29 21,4b-9
Księga Powtórzonego Prawa
4,1-2,6-8 6,2-6 7,6-11 11,18.26-28 18,15-20
26,4-10 30,10-14
Księga Jozuego
5,9a.10-12 24,1-2a 24,15-17.18b
1 Księga Samuela
3,3b-10.19 16,1b.6-7.10-13a 26,2.7-9 26,12-13.22-23
2 Księga Samuela
5,1-3 7, 1-5 7,8b-12.14a.16 12,1.7-10.13
1 Księga Królewska
3, 5.7-12 17,10-16 17, 17-24 19, 4-8 19,9a.11-13
19,16b.19-21
2 Księga Królewska
4, 42-44 5,14-17
2 Księga Kronik
36, 14-16 36, 19-23
Księga Nehemiasza
8,1-4a.5-6 8, 8-10
2 Księga Machabejska
7, 1-2 7, 9-14
Księga Hioba
7,1-4.6-7 19,1.23-27a 38,1.8-11
Księga Psalmów
1 4 8 15 16
17 18 19 22 23
24 25 27 29 30
31 32 33 34 40
41 42 45 47 48
50 51 54 62 63
65 66 67 68 69
71 72 78 80 85
86 89 90 91 92
93 95 96 97 98
100 103 104 107 110
113 116 118 119 121
122 123 126 128 130
131 137 138 139 145
146 147
Księga Przysłów
8,22-35 9,1-6 31,10-13 31, 19-20.30-31
Księga Koheleta
1,2 2, 21-23
Księga Mądrości
1,13-15 2,12.17-20 2, 23-24 3,1-6.9 6,12-16
7,7-11 9,13-18b 11,22-12, 2 12,13.16-19 18,6-9
Mądrość Syracha
3,2-6 3,12-14 3,17-18.20 3,28-29 24,1-2
24,8-12 35,12-14 35,16-18

 

Księga Izajasza
2,1-5 5,1-7 6,1-2a.3-8 7,10-14 8,23b-9,3
11,1-10 12,2-5 22,19-23 25,6-10a 35,1-6a.10
35,4-7a 40,1-5.9-11 42,1-7 43,16-21 43,24b-25
45,1.4-6 49,1-6 49,14-15 50,4-9a 50,5-9a
52,7-10 52,13-53,12 54, 4a. 5-14 55, 1-11 56,1.6-7
61,1-2a.10-11 62,1-5 63,16-17.19 64,3-7
Księga Jeremiasza
1,4-5 1,17-19 17,5-8 20,7-9 20,10-13
23,1-6 31,7-9 31,31-34 33,14-16 38,4-6.8-10
Księga Barucha
3, 9-15 3, 32 - 4, 4 5,1-9
Księga Ezechiela
2,2-5 17,22-24 18,25-28 33,7-9 34,11-17
36, 16-28 37,12-14
Księga Daniela
7,9-10 7,13-14 12,1-3
Księga Ozeasza
2, 16.17b 2, 21-22 6,3-6 11,1.3-4.8c-9
Księga Amosa
6,1a.4-7 7,12-15 8,4-7
Księga Jonasza
3,1-5.10
Księga Micheasza
5,1-4a
Księga Habakuka
1,2-3 2, 2-4
Księga Sofoniasza
2,3 3, 12-13
Księga Zachariasza
9,9-10
Księga Malachiasza
1,14b-2,2b 2,8-10 3,1-4 3,19-20

 

Ewangelia wg św. Mateusza
1,18-24 2,13-15 2,19-23 3,1-12 3,13-17
4,1-11 4,12-23 5,1-12a 6,24-34 7,21-27
9,9-13 9,36-10,8 10,26-33 11,2-11 11,25-30
13,1-23 13,24-43 13,44-52 14,13-21 14,22-33
15,21-28 16,13-20 16,21-27 17,1-9 18,15-20
20,1-16a 21,28-32 21,33-43 22,1-14 22,15-21
22,34-40 23,1-12 24,37-44 25,1-13 25,14-30
25,31-46 26,14-27,66 28,16-20
Ewangelia wg św. Marka
1,1-8 1,6b-11 1,12-15 1,14-20 1,21-28
1,29-39 1,40-45 2,1-12 2,18-22 4,26-34
4,35-41 5,21-43 6,1-6 6,7-13 6,30-34
7, 1-8 7,14-15 7,21-23 7,31-37 8,27-35
9,2-10 9,30-37 9,38-43 9, 45.47-48 10,2-16
10,17-30 10,35-45 10,46-52 12,28b-34 12,38-44
13,24-32 13, 33-37 14,1-15,47 16,1-8 16,15-20
Ewangelia wg św. Łukasza
1,1-4 1,26-38 1,39-56 1,57-66.80 2,16-21
2,22-40 3,1-6 3,10-18 4,1-13 4, 14-21
4,21-30 5,1-11 6,17.20-26 6,27-38 7,11-17
7,36-8,3 9,11b-17 9,28b-36 9,51-62 10,1-12
10,17-20 10,25-37 10,38-42 11,1-13 12,13-21
12,32-48 12,49-53 13,1-9 14,1.7-14 14,25-33
15,1-10 15,11-32 16,1-13 16,19-31 17,5-10
17,11-19 18,1-8 18,9-14 19,1-10 20,27-38
21,5-19 21,25-28 21, 34-36 22,14-23,56 24,1-6a
24,13-35 24,35-48 24,46-53
Ewangelia wg św. Jana
1,1-18 1,19-28 1,29-34 1,35-42 2,1-12
2,13-25 3,14-21 4,5-42 6,1-15 6,41-51
6,51-58 6,54.60-69 8,1-11 9,1-41 10,1-10
10,11-18 10,27-30 11,1-45 12,1-11 12,20-33
13,1-15 13,21-33 13,31-35 13,36-38 14,1-12
14,15-21 14,23-29 15,1-8 15,9-17 16,12-15
18,1-19,42 19,31-37 20,1-9 20,19-31 21,1-19
Dzieje Apostolskie
1,1-11 2,1-11 2,14.22-28 2,36-41 2,42-47
3,13-15 3,17-19 4,8-12 4,32-35 5,12-16
5,27b-32 5,40b-41 6,1-7 8,5-8.14-17 9,26-31
10,25-26 10,34-38 10,37-43 10,44-48 12,1-11
13,22-26 13,14.43-52 14,21-27 15,1-2 15,22-29

 

List do Rzymian
1,1-7 3,21-25a.28 4,18-25 5,1-5 5,5-11
5,12-19 6,3-11 8,8-11 8,11-13 8,18-23
8,26-27 8,28-30 8,31b-34 8,35.37-39 9,1-5
10,8-13 11,13-15 11,29-32 11,33-36 12,1-2
13,8-10 13,11-14 15,4-9 16,25-27
1 List do Koryntian
1, 1-3 1, 3-9 1, 10-13.17 1, 22-25 1, 26-31
4,1-5 5,6-8 6,13c-15a 6,17-20 7, 29-31
7,32-35 9, 16-19 9, 22-23 10, 1-6 10, 10-12
10, 31-11,1 11,23-26 12, 4-11 12, 12-30 12,31-13,13
15, 1-11 15, 12.16-20 15, 20-26 15,25-28 15, 45-49
2 List do Koryntian
1, 18-22 3,1b-6 4,14 - 5,1 5, 6-10 5,14-17
5,17-21 8,7.9.13-15 12,7-10 13, 11-13
List do Galatów
1,11-19 2,16.19-21 4,4-7 5,1.13-18 6,14-18
List do Efezjan
1,3-14 1,15-18 1,17-23 2,4-10 2,13-18
3, 8-12 3, 14-19 4,1-6 4,30-5,2 5,8-14
5,15-20 5,21-32
List do Filipian
1,4-6 1,8-11 1,20c-24.27a 2,1-5 2,6-11
3,8-14 3,20-4,1 4,4-7 4,6-9 4,12-14
4,19-20
List do Kolosan
1,12-20 1,24-28 2,12-14 3,1-5 3,9-11
3,12-21
1 List do Tesaloniczan
1, 1-5b 1,5c-10 3,12-4,2 4, 13-18 5, 1-6
5, 16-24
2 List do Tesaloniczan
1,11-2,2 2,7b-9.13 2,16-3,5 3, 7-12
1 List do Tymoteusza
1, 12-17 2, 1-8 6, 11-16
2 List do Tymoteusza
1, 6-8 1, 8b-10 1,13-14 2,8-13 3,14-4,2
4, 6-9 4, 16-18
List do Filemona
9b-10 12-17
List do Hebrajczyków
1,1-6 2,9-11 4,12-13 4,14-16 5,1-6
5,7-9 7,23-28 9,11-15 9,24-28 10,5-10
10,11-14.18 11,1-2 11,8-19 12,1-4 12,18-19
12,22-24a
List św. Jakuba
1,17-18 1,21b-22.27 2,1-5 2,14-18 3,16-4,3
5,1-6 5,7-10
1 List św. Piotra
1, 3-9 1, 17-21 2, 4-9 2, 20b-25 3,15-18
3,18-22
2 List św. Piotra
1,16-19 3, 8-14
1 List św. Jana
2,1-5a 3,1-3 3,18-24 4,7-16 5,1-6
Apokalipsa św. Jana
1, 5-8 1, 9-13 1, 17-19 5, 11-14 7,2-4
7,9-14 7, 14b-17 11,19 12,1.3-6.10 21, 1-5a
21, 10-14 21, 22-23

 

Tagi: