Słownik biblijny

Hasła na literę „R”

RAMA

(hebr. „wysokość”)
Nazwa nadawana oddzielnie i w połączeniu z innymi określeniami różnym miejscom w Palestynie.

1. Rama w ziemi Beniamina identyfikowana ze współczesnym Ar-Ram, około 8 km na północ od Jerozolimy i na zachód od Geba i Mikmasz, na granicy między Izraelem a Judą. Nie prowadzono tu prac wykopaliskowych, lecz badania powierzchniowe wskazują na zamieszkiwanie tego miejsca od około XII w. przed Chr., co pozwala łączyć je z wieloma fragmentami ze ST.

Debora sprawowała sądy między Rama a Betel (Sdz 4,5), Basza, król Izraela (ok.902-886 przed Chr.), ufortyfikował Rama, lecz król Asa, sprzymierzony z Ben-Hadadem z Damaszku, sprawujący władzę w Judei (ok. 908-872 przed Chr.), zburzył miasto (1 Krl 15,17-22). Według Iz 10,29, Asyryjczycy, posuwając się w kierunku Jerozolimy, przeszli przez Rama. Ozeasz oskarżając Izrael, wymienia również Rama (Oz 5,8), natomiast Jeremiasz został uwolniony z Rama (Jr 40,1). Ramę wymienia się wśród miast, z których mieszkańcy powrócili z wygnania (Ezd 2,26; Ne 7,30). Z miastem tym łączono również Rachelę (Jr 31,15; Mt 2,18).

2. Rama w ziemi Efraima. Ramataim w 1Sm 1,1, później w historii o Samuelu nazywane Rama, jest prawdopodobnie inną miejscowością niż Rama w ziemi Beniamina, Samuel pochodził z Rama. Od czasu do czasu powracał do swego rodzinnego miasta, gdzie też został pochowany (1 Sm 7,17; 25,1). Dawid ratując się ucieczką przed Saulem, przybył do Samuela w Rama (1 Sm 19,18-24). Miasto to można zapewne utożsamiać z nowotestamentową Arymateą (Mt 27,57; J 19,38) i ze współczesnym Rentis, położonym około 29 km na wschód od Joppy.

3. Miasto graniczne w ziemi Asera (Joz 19,23); za jego prawdopodobną lokalizację przyjmuje się ziemie północne w sąsiedztwie Tyru. Zwykle kojarzy się je ze współczesnym Rama w pobliżu południowej granicy z Libanem.

4. Warowne miasto w ziemi Neftalego (Joz 19,36), prawdopodobnie na obszarze współczesnego Ar-Rama w dolinie Bet-Kerem, około 32 km na wschód od Akko.

5. Rama w Negebie (Joz 19,8), na ziemiach pokolenia Symeona. Między innymi do Rama Dawid wysłał część łupów, zdobytych na Amalekitach (1Sm 30,27). Rama w Negebie została wymieniona na skorupie glinianej odnalezionej w Arad (nr 24), a kontekst sugeruje, że miasto było przyczółkiem stawiającym czoło zagrożeniu idącemu z Edomu; dlatego utożsamiane jest ze współczesnym Chirbet Ghazza, na południowo-wschodnim skraju Narad, na południowo-wschodnim skraju Negebu

6. Kuszyta, ojciec Saby i Dedana (Rdz 10,7); stąd nazwa miejscowości arabskiej i ludu arabskiego. Miejscowość znana z handlu przyprawami (Ez 27,22); prawdopodobnie leżała, mimo pewnych wątpliwości, w południowo-zachodniej Arabii, w pobliżu współczesnemu Ma’in.
(EB)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama