Słownik biblijny

Hasła na literę „Z”

ZACHARIASZ


hebrajskiemu brzmieniu imienia „zekarjahu” odpowiada znaczenie „Jahwe pamięta” (ł).

Imię ponad trzydziestu postaci biblijnych, m.in. odźwiernych (1 Krn 26,2.14), muzyków i śpiewaków lewickich (1 Krn 15,18.20; 16,5), oraz kapłana grającego na trąbie podczas uroczystej procesji przeniesienia Arki Przymierza do Jerozolimy (1 Krn 15,24). Najważniejsi mężowie noszący imię Zachariasz to:

1. Prorok za panowania Joasza, króla Judy (ok. 837-800 przed Chr.). Syn Jojady, kapłan, ukamienowany przez lud za to, że głosił niepopularne nauki (2 Krn 24,20-23). Jest to przypuszczalnie ten sam Zachariasz, którego wymienia Jezus w Mt 23,35 i w Łk 11,51 (dodatek w Mt "syn Barachiasza", odnoszący się do proroka Zachariasza z czasów pwwygnaniowych, jest prawdopodobnie błędem przepisywacza).

2. Syn Jeroboama II, jego następca na tronie Izraela (ok. 746 r. przed Chr.). Był ostatnim z rodu Jehu. Panował zaledwie pół roku; został zamordowany przez Szalluma, co dowodzi znacznego niepokoju politycznego w tym okresie (2 Krl 14,29; 15,8-12).

3. Jeden z "proroków mniejszych" z czasów po powrocie z wygnania babilońskiego, łączony z kanoniczną Księgą Zachariasza.

4. Ojciec Jana Chrzciciela. Według Łk 1,5 był kapłanem z oddziału Abiasza (por. 1 Krn 24,7-19) i miał żonę Elżbietę z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Byli bezdzietni i "posunięci w latach" (reminiscencja dziejów Abrahama i Sary ze ST, Rdz 16,1; 17,1-21; 18,9-15; 2l, 1-8, oraz Elkany i Anny, 1 Sm 1,1-20). Zachariaszowi ukazał się anioł, zapowiadając, że narodzi mu się długo wyczekiwany syn, który ma otrzymać imię Jan. Gdy Zachariasz poprosił o znak, stał się niemy. Dopiero po narodzeniu Jana odzyskał mowę i napełniony Duchem Świętym błogosławił Boga i prorokował, że spełni się nadzieja Izraela na przyjście Mesjasza (Łk 1, 1-25;57-80)
(EB - za zgodą Wydawnictwa "Vocatio" :.)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama