S. Prof. Józefa-Ewa Jezierska OSU

„Wielokrotnie i na różne  sposoby przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków” (Hbr 1,1) - tak zaczyna się List do hebrajczyków.
Czytając teksty Biblii stwierdzamy, że rzeczywiste Bóg szereg razy w historii Izraela pouczał swój naród, pocieszał, karcił, wskazywał właściwy sposób życia, posługując się w tym celu nauczycielami, a zwłaszcza prorokami;
i dalej: 
„a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,2). 
Zatem, w czasie ustalonym przez siebie, Bóg „przemówił przez Syna”, to znaczy, zesłał Syna na ziemię, by zrealizował Jego Wolę.  Syn stał się człowiekiem. W Liście do Galatów (4,3) św.Paweł napisał podobnie: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, narodzonego z niewiasty, narodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.
Syn Boży, Bóg-Człowiek, zgodził się wykonać zbawczy plan Ojca tzn. podjął się przebłagania Ojca w zastępstwie ludzi, którzy nie przestrzegali Prawa Bożego. Jezus swoim życiem, męką i śmiercią zlikwidował przepaść między Bogiem a ludźmi, jaka ci ostatni „wykopali” swoimi grzechami, swoim złym postępowaniem.
Obchodzimy Święto zejścia Syna Bożego na ziemię, między nas – miedzy ludzi. Obchodzimy Święto narodzenia Jezusa jako Boga-Człowieka.

Radujmy się!  W okresie Świąt Bożego Narodzenia pomyślmy chwilę nad tym, że:
-  Bóg zaplanował nasze (ludzi) usprawiedliwienie, nawiązanie na nowo kontaktu z Nim przez człowieka, który zaprzepaścił łaskę Bożą. Bóg na nowo chce być „naszym  Bogiem”, naszym Ojcem.
-  Bóg zesłał na ziemie Swego Syna, by zadośćuczynił Ojcu za wykroczenia ludzi.
-  Syn, wykonując plan zbawczy Ojca, wysłużył nam pojednanie z Ojcem, więcej – włączył nas do niejako rodzinnej wspólnoty z Bogiem-Ojcem. Staliśmy się „synami Bożymi”
Niezmierzone  i niepojęte są zamysły Boga naszego!

Radosnych, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

SIOSTRA PROFESOR
EWA JEZIERSKA OSU
KIEROWNIK KATEDRY EGZEGEZY KSIĄG NT
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU


 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg