O księgach natchnionych

Fragment z jambów dedykowanych Seleukosowi, autorstwa św. Amfilocha, biskupa Ikonium (340-404 r)


Fragment Canones Patrum Grecorum:.
który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM


Przede wszystkim jednak trzeba ci wiedzieć,
że nie każda księga jest prawdziwa,
która nosi czcigodny tytuł Pisma;
istnieją bowiem, owszem, istnieją księgi
o sfałszowanych tytułach, niektóre bliskie i o krok,
jak mógłby ktoś powiedzieć, od słów prawdy,
inne zupełnie fałszywe i bardzo niebezpieczne,
jak podrobione i sfałszowane monety:
jest na nich wprawdzie pieczęć cesarza,
ale są fałszywe, wykonane z taniego metalu.
Dlatego wyliczę ci wszystkie księgi
natchnione. Abyś je poznał dokładnie, najpierw wymienię księgi Starego Przymierza.
Pięcioksiąg zawiera Opis Stworzenia i Wyjście,
A w środku ma Księgę Kapłańską,
potem Liczby i Powtórzone Prawo.
Za nimi umieść Jozuego i Sędziów,
potem Rut, cztery Królewskie
księgi i dwie Paralipomenów,
za nimi pierwszą i drugą Ezdrasza.
Dalej postawię pięć ksiąg poetyckich:
Hioba w koronach wielu cierpień,
księgę Psalmów - dźwięczne lekarstwo dla dusz,
trzy księgi mędrca Salomona: Przysłowia,
Ekklezjastesa i Pieśń nad pieśniami.
Do tych dodaj dwunastu proroków:
najpierw Ozeasza, potem Amosa,
Micheasza, Joela, Abdiasza, Jonasza -
symbol trzech dni męki Pana,
po nich Nahuma i na dziewiątym miejscu Habakuka,
potem Sofoniasza, Aggeusza i Zachariasza
oraz słynnego posła Malachiasza.
Potem poznaj czterech proroków: wielkiego i szczerego Izajasza,
pełnego litości Jeremiasza,
tajemniczego Ezechiela i wreszcie Daniela,
mądrego w czynach i słowach.
Do tych niektórzy dodają jeszcze księgę Estery.
Pora teraz wyliczyć księgi Nowego Przymierza.
Uznawaj tylko czterech ewangelistów:
Mateusza i Marka, na trzecim miejscu postaw Łukasza,
A potem Jana, czwartego z kolei,
ale pierwszego, gdy idzie o wzniosłość nauki,
ja go słusznie nazywam synem gromu,
bo głośno brzmiał echem Słowa Bożego.
Przyjmij jeszcze drugą księgę Łukasza -
Dzieje wszystkich apostołów.
Dodaj naczynie wybrane,
herolda narodów, apostoła
Pawła, który mądrze napisał do Kościołów
dwakroć po siedem listów: jeden do Rzymian,
do tego dodaj dwa do Koryntian,
do Galatów, do Efezjan, a także
do Filipian, i jeszcze list
do Kolosan, dwa do Tesaloniczan,
dwa do Tymoteusza, do Tytusa i Filemona -
po jednym do każdego, i jeden do Hebrajczyków.
Niektórzy twierdzą, że ten do Hebrajczyków jest nieautentyczny,
ale niesłusznie, gdyż lśni on prawdziwą łaską.
Zgoda. Co dalej? O listach katolickich
mówią niektórzy, że tylko trzy
trzeba przyjąć - jeden Jakuba,
jeden Piotra i jeden Jana;
inni mówią o trzech listach Jana,
przyjmują dwa listy Piotra i jako siódmy list Judy.
Apokalipsę Jana znowu
jedni uznają, większość jednak
uznaje ją za nieautentyczną. Oto rzetelny
kanon pism natchnionych.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama