Tablica chronologiczna

Ustalenie chronologii wydarzeń na starożytnym Bliskim Wschodzie przysparza wiele trudności, a daty często są przybliżone. Dlatego też można spotkać pewne rozbieżności u różnych autorów.

Poniższa chronologia zaczerpnięta została z IV wydania Biblii Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań 1996

DATA WYDARZENIA BIBLIJNE WYDARZENIA HISTORII POWSZECHNEJ
ok.1800-1750 Abraham powołany do wiary w jednego Boga i do opuszczenia ojczyzny udaje się do ziemi Kanaan  
ok. 1700 Patriarcha Jakub (Izrael)  
    1728-1686 Hammurabi, król babiloński, i najobszerniejszy kodeks prawa starożytnego Wschodu
    ok.1720-1560 Hyksosi w Egipcie
ok.1650 Józef zarządcą Egiptu, Jakub z synami osiada w ziemi Goszen (pn.Egipt)  
    ok.1400 Listy z Tell-el-Amarna
    1364-1347 Echnaton (Amenofis IV)
    ok.1350 Tabliczki z Ugarit (Ras-Szamra)
    1301-1234 Ramzes II
1250-1230(?) Wyjście Izraelitów pod wodzą Mojżesza z Egiptu. "Czterdziestoletnia" wędrówka przez pustynię. Śmierć Mojżesza  
ok.1220-1200 Wejście do ziemi Kanaan pod wodzą Jozuego  
ok.1200-1025 Czas sędziów  
    ok.1100 Tiglat-PileserI, król asyryjski, dociera w swoich wyprawach do Morza Czarnego i Śródziemnomorskiego. Królów babilońskich zmusza do zależności
ok.1050 Śmierć Helego w bitwie pod Afek. Działalność Samuela  
ok.1040-1010 Saul  
ok. 1010-970 Dawid królem 1005-1000: zdobywa Jerozolimę 988: obejmuje władzę nad całym Izraelem  
970-931 Salomon. Budowa świątyni. Koniec podboju ziemi Kanaan  
    945-924 Szeszonk (Sziszak) I w Egipcie. Rezon w Damaszku

929 r. PODZIAŁ NA DWA KRÓLESTWA

KRÓLESTWO JUDZKIE KRÓLESTWO IZRAELSKIE HISTORIA POWSZECHNA
ok.931-914 Roboam ok.931-909 Jeroboam I  
914-911 Abijjam    
911-870 Asa    
  909-908 Nadab  
  908-885 Basza  
  885-884 Ela  
  884 Zimri (7dni) 884-858 Assurbanipal II, król asyryjski
  884-873 Omri Samaria stolicą ok.875 + Ben Hadad I w Syrii
870-848 Jozafat 873-853 Achab. Żona jego Izebel popiera kulty bałwochwalcze. Eliasz ok.884 + Ben-Hadad II w Syrii
  854-853 Ochozjasz Izraelski 858-823 Salmanassar III w Asyrii 854 bitwa pod Karkar
848-841 Joram Judzki 852-841 Joram Izraelski Prorok Elizeusz 844-797 Chazael w Syrii (w 842 pobity przez Salmanassara i wraz z Jehu zmuszony do płacenia daniny)
841 Ochozjasz Judzki 841-813 Jehu  
841-835 Atalia    
835-796 Joasz Judzki 813-797 Joahaz Izraelski  
    809-781 Adadnirari III w Asyrii
796-767(?) Amazjasz 797-782 Joasz Izraelski ok.797-735 Ben-Hadad III w Syrii 776 Początek rachuby Olimpiad, najstarszy spis zwycięzców olimpijskich
(791)767-739 Azariasz (Ozjasz) Prorocy:Izajasz i Micheasz 782-753 Jeroboam II Prorocy: Ozeasz i Amos  
  753 Zachariasz Szallum 753 założenie Rzymu
  752-742 Manachem (w 738 r. płaci daninę Asyrii) 745-726 Tiglat-Pileser III w Asyrii (Pulu w Babilonii)
  742-739 Pekachiasz  
739-734 Jotam 739-731 Pekach 735 Resin w Syrii
734-728 Achaz (w 734 prosi o pomoc Asyrię) 731-722 Ozeasz 726-722 Salmanassar w Asyrii
728-699 Ezechiasz 721 upadek Samarii i królestwa Izraelskiego, Izraelici w niewoli asyryjskiej 722-705 Sargon II w Asyrii (w 717 zdobywa Karkemisz
    721-710 Merodak-Baladan (Mardukapilliddin) król babiloński
701 najazd Asyryjczyków na królestwo Judzkie, zdobycie Lakisz, oblężenie Jerozolimy, powtórny najazd Asyryjczyków i klęska pod Jerozolimą   705-681 Sennacheryb, król asyryjski
699-643 Manasses 680 osadnicy pogańscy sprowadzeni do Samarii, początek Samarytan (synkretyzm religijny) 689-664 Tirhaka z XXV dynastii 681-668 Asarhaddon, król asyryjski
643-641 Amon Prorok Sofoniasz   668-625(?) Assurbanipal, król asyryjski (w 663 dokonuje podboju Egiptu)
641-609 Jozjasz (w 622 r. – znalezienie Księgi Prawa, reforma religijna)   ok. 640-559 Solon Ateńczyk 625 powstaje mocarstwo nowobabilońskie 626-605 Nabopolassar 612 zburzenie Niniwy
609 śmierć pod Meggido Joachaz, czyli Szallum (3 miesiące) Prorocy: Nahum, Habakuk, Jeremiasz   609-594 Neko z XXVI dynastii
608-598 Eliakim-Jojakim   606 koniec mocarstwa asyryjskiego
605/604 pierwsza wyprawa Nabuchodonozora na Palestynę   605(604)-562 Nabuchodonozor (Nebukadnesar), król babiloński 605 bitwa pod Karkemisz
598/597 Jojakin (Jechoniasz-Koniasz) – 3 miesiące pierwsze przesiedlenie do Babilonu    
597-586 Sedecjasz (Mattaniasz) Prorok Ezechiel rozpoczyna działalność    
587/586 zdobycie Jerozolimy drugie przesiedlenie mieszkańców Judy   588-568 faraon Chofra
582/581 trzecie przesiedlenie    
560 ułaskawienie Jojakima (Jechoniasza) przez Ewil-Merodaka   562-560 Ewil-Merodak (Amel-Marduk) 560-556 Nerigillissar
    559-529 Cyrus tworzy potężną monarchię perską 555-539 Nabonid i syn jego Baltazar w Babilonii

538 r. CYRUS POZWALA IZRAELITOM POWRÓCIĆ DO OJCZYZNY. PALESTYNA PROWINCJĄ PERSKĄ

    529-522 Kambizes w Persji (w 525 podbija Egipt)
536-515 odbudowa i poświęcenie świątyni jerozolimskiej Prorocy: Zachariasz i Aggeusz 521-485 Dariusz I
    494-339 papirusy z Elefantyny 485-465 Kserkses I
458 nowy powrót Żydów pod wodzą Ezdrasza narodziny judaizmu 464-424 Artakserkses
445 Nehemiasz namiestnikiem króla perskiego w Judzie, odbudowa murów Jerozolimy  
    424-404 Dariusz II 360-336 Filip Macedoński 358-338 Artakserkses III 336-331 Dariusz III Kodoman 336-323 Aleksander Wielki
323-300 Oniasz I 309-265 Arejos w Sparcie (323)311-283 Ptolemeusz I Soter
ok. 300 Palestyna pod panowaniem Lagidów, ustalenie tekstu Pisma Świętego, pocżawszy od czasów Ptolomeusza II powstaje LXX ok 301 podział państwa Aleksandra W. i powstanie trzech państw: Lagidów (Ptolomeuszy), Seleucydów i Antygonidów
    285-246 Ptolomeusz II Filadelf 246-221 Ptolemeusz III Euergetes
220-195 Szymon II arcykapłanem 223-187 Antioch III Wielki w Syrii 221-205 Ptolemeusz IV Filopater w Egipcie
198 Palestyna przechodzi pod władzę Seleucydów  
    190 bitwa pod Magnezją, konsul Lucjusz Scypion zwycięża Antiocha III 203-180 Ptolemeusz V Epifanes 187-175 Seleukos IV Filopator 180-145 Ptolemeusz VI Filopator
ok.170 umiera arcykapłan Oniasz III 175-164/163 Antioch IV Epifanes
167-164 wielkie prześladowanie religijne Żydów, powstanie  
166-160 Juda Machabeusz, walki Żydów o wyzwolenie spod panowania Seleucydów  
164 oczyszczenie świątyni zbeszczeszczonej przez pogan  
    163-162 Antioch V Eupator 162-150 Demetriusz I Soter
160-143 Jonatan następcą Judy Machabeusza w 152 zostaje arcykapłanem  
    150-145 Aleksander Balas 145-116 Ptolemeusz VIII Euergetes (II) 145-140 Demetriusz II Nikator (129-126) 145-138 Tryfon 145-143(?) Antioch VI Dionizos
143-134 Szymon wodzem i arcykapłanem, zakłada dynastię hasmonejską 138-129 Antioch VII Sidetes
     
134-104 Jan Hirkan I, powstają stronnictwa: faryzeuszów, saduceuszów, esseńczyków wspólnota z Qumran  
104-103 Arystobul I  
103-77 Aleksander Jannaj  
76-67 Aleksandra Salome  
67-63 Arystobul II 64 upadek państwa Seleucydów, Syria prowincją rzymską
63 zdobycie Jerozolimy przez Pompejusza, Palestyna prowincją rzymską  
    45- 44 Cezar jedynowładcą Rzymu
40-37 Antygon  
37-4 Herod Wielki 31/30 bitwa pod Akcjum, śmierć Antoniusza i Kleopatry 30 przed-14 po Chr. Oktawian August ok 10 Kwiryniusz legatem Syrii po raz pierwszy

7/6 NARODZENIE JEZUSA CHRYSTUSA

4 przed-Chr. Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu (do 33/34 po Chr.) Archelaos etnarchą Judei i Samarii (do 6 po Chr,) Herod Antypas (do39 po Chr.)  
ok 8 Szaweł (Paweł) rodzi się w Tarsie  
18-36(37) Kajfasz arcykapłanem 14-37 Tyberiusz
26-36 Poncjusz Piłat prokuratorem  
27 lub 29 Wystąpienie Jana Chrzciciela i początek działalności Jezusa Chrystusa  
27-28 lub 30-33 działalność publiczna Jezusa Chrystusa  
33/34 lub 36/37 męczeństwo św. Szczepana, a po nim niebawem nawrócenie św. Pawła  
37/40-44 Herod Agrypa I 37-41 Kaligula
37 lub 39 św. Paweł nawiedza Kościół jerozolimski  
43 lub 44 prześladowanie chrześcijan przez Heroda Agryppę I, śmierć św. Jakuba St. 41-54 Klaudiusz
45-48 pierwsza wyprawa misyjna św. Pawła  
49/50 tzw. Sobór Jerozolimski 49/50 wygnanie Żydów z Rzymu
50-53 druga wyprawa misyjna św. Pawła (w 52 przed Gallionem w Koryncie)  
52-60 Antoniusz Feliks prokuratorem  
53-ok.93 Herod Agryppa II  
53-58 trzecia wyprawa misyjna św. Pawła  
54-57 działalność św. Pawła w Efezie podczas trzeciej wyprawy misyjnej 54-68 Neron
58-60 uwięzienie św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej  
60-62 Porcjusz Festus prokuratorem  
61-63 pierwsze uwięzienie rzymskie św. Pawła  
62 śmierć św. Jakuba Młodszego  
    64 pożar Rzymu, prześladowanie chrześcijan
66 Gessius Florus prokuratorem  
66-67 drugie uwięzienie św. Pawła, zakończone jego śmiercią  
66-70 wojna żydowska 68-69 Galba, Oton, Witeliusz
70 zburzenie Jerozolimy przez Tytusa 69-79 Wespazjan
    79-81 Tytus 81-96 Domicjan 96-98 Nerwa
ok.104 śmierć św. Jana Apostoła 98-117 Trajan
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama