ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I ETAPU X


Pytanie 1 [175] - (7 pkt.)

Na czym polegało bluźnierstwo Jezusa w rozmowie z Kajfaszem? ODPOWIEDŹ: Trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Na pewno jednak nie było nim potwierdzenie przez Jezusa, iż jest Mesjaszem, Synem Bożym gdyż: 1. Nie wypowiedział imienia Boga ani ogólnego (Elohim) ani szczegółowego (Jahwe). Zamiast tego użył słowa „Moc”, podobnie jak to czynili rabini. Tymczasem, aby rzeczywiście miało miejsce bluźnierstwo, należało wymówić prawdziwe imię Boże (Sanhedrin VII 5) 2. Fakt przypisania sobie lub komuś innemu godności Mesjasza nie był uznawany za bluźnierstwo. Tak więc przyznanie sobie tej godności przez Jezusa mogło być osądzone co najwyżej jako samochwalstwo i przechwałka człowieka pomylonego. Tak więc ani podawanie się za Mesjasza, ani nadanie sobie tytułu Syn Boży, nie były bluźnierstwem. Jednakże Jezus rozszerza i precyzuje swoją odpowiedź, przedstawiając się jako „Syn Człowieczy, który siedzi po prawicy” (por. PS 110,1) i „na obłokach nieba przybywa” (por. Dn 7,13). To właśnie określenie – „Syn Człowieczy” – znajduje się tylko we własnych słowach Jezusa o sobie. Nikt inny takim zwrotem Go nie określa. Poprzez uroczyste oświadczenie, że zajmie miejsce po prawicy Wszechmocnego, Jezus wyraża, że „widzi się w świecie nadzmysłowym z jednej strony, intronizowany z własnej mocy i bez boskiego upoważnienia z drugiej strony” (Willibald Bösen). Kolejną aluzję zawiera tytuł użyty za Księgą Daniela. „Przybywającego na obłokach nieba” należy rozpatrywać w sensie zapowiedzi paruzji i Jego przyjścia jako ostatecznego Sędziego. Jezus odpowiadając arcykapłanowi nie poprzestaje na sprecyzowanym przez niego pojęciu Mesjasza, jak tego oczekiwali członkowie Sanhedrynu, a raczej wznosi je na nieznane dotąd wyżyny, których z taką wyrazistością nie próbował osiągnąć żaden jeszcze prorok czy uczony w Piśmie. Decydującym punktem konfliktu Jezusa z żydowskimi dostojnikami było więc przypisywanie sobie przez Niego niemalże boskiego wywyższenia. Poprzez posłużenie się cytatami z ksiąg ST Jezus w oczach zgromadzonych utożsamił się z Bogiem. bardziej szczegółowo ten problem został omówiony w Hebraice na Wielki Post – zob. tematy Mesjasz:. oraz Bluźnierstwo:.


Pytanie 2 [176] - (6 pkt.)

Po prawej stronie drzwi wejściowych Żydzi umieszczają mała puszkę z wypisanym (zwykle na pergaminie) tekstem – skąd pochodzi ten zwyczaj? [księga, rozdział i wiersze w Piśmie Św. – wystarczy jeden fragment] Jaka jest współczesna nazwa owej „puszki”? ODPOWIEDŹ: Pwt 6,4-9; 11,13-21 – mezuza


Pytanie 3 [177] - (5 pkt.)

Proszę wymienić wszystkie osoby, które w Ewangeliach wyraźnie i publicznie stwierdziły, że Jezus jest niewinny? ODPOWIEDŹ: Piłat, Judasz, setnik pod krzyżem, łotr na krzyżu - odnośnie Judasza można mieć wątpliwości, czy jego wystąpienie wobec arcykapłanów można nazwać publicznym więc nie będzie wymagane


Pytanie 4 [178] - (4 pkt.)

Kandaka – proszę podać kim była ta osoba, gdzie o niej mowa w Piśmie Świętym (księga i rozdział) oraz cztery nazwy kraju z którego pochodziła (mogą być zarówno biblijne jak i współczesne ODPOWIEDŹ: Królowa Etiopii wspomniana w Dz 8,27. Pozostałe nazwy Etiopii to Kusz, Nubia i Sudan


Pytanie 5 [179] - (3 pkt.)

Miejsce, na którym ukrzyżowano Pana Jezusa nazywano „miejscem Czaszki” - aram. Golgota (Gulgota), gr. Golgota, łac. Golgota. Skąd zatem wzięło się określanie tego miejsca słowem „Kalwaria”? ODPOWIEDŹ: od łacińskich słów: calvus - łysy calva - czaszka calvaria - część mózgowa czaszki ludzkiej (czaszka bez części twarzowej). [wg. Encyklopedii PWN]


Pytanie 6 [180] - (2 pkt.)

Jak długo Pan Jezus wisiał na krzyżu, zanim zmarł? ODPOWIEDŹ: Nie można tego precyzyjnie stwierdzić. Wprawdzie w Ewangelii wg. św. Marka czytamy: A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. (…) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża]. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. (Mk 15,25.33-37) Wynikłoby zatem, że trwało to sześć godzin (wg. naszej rachuby czasu od ok. dziewiątej rano do piętnastej), jednakże św. Jan pisze: Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. (J 19,13-18) To z kolei sugeruje, że męka Pana Jezusa na krzyżu trwała około trzech godzin. Komentarze biblijne (np. w BT czy Biblii Jerozolimskiej) sugerują, że Markową „godzinę trzecią” należy rozumieć w znaczeniu szerszym – jako czas między dziewiątą, a południem. Większość biblistów przyjmuje zatem drugą wersję, czyli Janową. W związku jednak z powyższymi rozbieżnościami i niejasnościami (których szersze omówienie tutaj pomijam) uznana zostanie odpowiedź w granicach od 3 do 6 godzin.


Pytanie 7 [181] - (1 pkt.)

Co znaczą i gdzie w Piśmie Świętym występują słowa Mane-Tekel-Fares? ODPOWIEDŹ: W Biblii Tysiąclecia spośród tych słów występuje tylko „Tekel” we fragmencie Dn 5,25-28 i według tekstu Pisma Świętego oznacza „Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki” (Dn 5,27)


«« | « | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg