Czym jest Biblia?

Książka otwiera nową serię wydawnictwa Edycja Świętego Pawła - O Biblii w skrócie - wprowadzających czytelnika w podstawowe zagadnienia dotyczące Biblii. Owocne czytanie Pisma Świętego wymaga pewnego przygotowania. Mimo że zasadnicza jego treść jest zrozumiała, wiele szczegółów wymaga objaśnienia, które uwzględnia wiedzę językową i historyczną. Wynika to stąd, że Biblia jest księgą starożytną. Trzeba również wiedzieć, w jaki sposób Pismo Święte stanowi źródło zasad chrześcijańskich. Książka ta przedstawia najważniejsze wiadomości o Biblii, jako całości: o jej składzie i sposobie powstania, o jej natchnieniu i prawdziwości oraz o metodzie jej wyjaśniania.

Biblia, czyli Pismo Święte. Drogowskaz życiowy dla wierzących i podstawa teologii chrześcijańskiej, a zarazem kluczowe źródło cywilizacji europejskiej. Pozornie jedna książka, ale faktycznie zbiór utworów, które powstawały przez całe wieki. Złożone i fascynujące dzieło literackie oraz zapis dawnych dziejów. Czytana przez miliardy ludzi, a także badana przez mnóstwo specjalistów.

Wiadomo o Biblii tak wiele, że trudno tę wiedzę uporządkować i przedstawić. Od czego zacząć, co wybrać? W tej książce zebrana jest podstawowa wiedza o Piśmie Świętym, pojmowanym, jako pewna całość. Znajdziemy tu wiadomości, które warto mieć przed lekturą szczegółową. Pismo Święte jawi się, jako dzieło z dawnych wieków, jako aktualna księga wiary i jako utwór wymagający objaśnienia.

Przedstawimy, więc trzy rodzaje wiadomości. Po pierwsze, czym jest Biblia od strony materialnej, jako książka z czasów starożytnych. Z jakich utworów się składa, jak one powstały, skąd znamy ich oryginalne teksty, które czytamy w przekładach na języki współczesne. Po drugie, czym jest Biblia, jako księga religijna, bo przecież tej funkcji zawdzięcza swe znaczenie. Należy tu wyjaśnić, jak chrześcijaństwo rozumie Boskie pochodzenie Pisma Świętego oraz jak ukształtował się jego uznany przez Kościół skład (kanon). Trzecia główna kwestia to zasady poprawnego czytania Biblii. Chodzi tu o to, jaką drogą dochodzi się do ścisłego, dosłownego znaczenia jej tekstów, i o to, jaki mogą one nieść sens głębszy i ukryty.

Pismo Święte jest całością złożoną. Z punktu widzenia religijnego całe jest natchnione, całe zawiera Objawienie Boże, całe jest podstawą nauki Kościoła. Nie jest jednak jednorodne, składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Wchodzi do niego wiele utworów, zwanych "księgami", napisanych w różnych językach i epokach, z użyciem rozmaitych form literackich. Inaczej mówiąc, całe jawi się, jako słowo Boże, ale i całe jest dziełem ludzkim. Droga do poznania nauki biblijnej prowadzi, więc przez poznanie bogatego języka ludzkiego, jakim Pismo Święte zostało spisane.

Chodzi tu nie tylko o dokonanie poprawnego tłumaczenia z języków oryginalnych. Aby w pełni zrozumieć tekst biblijny, trzeba też uwzględnić, co znaczył on w swoich czasach. Wymaga to od czytelnika pewnej wiedzy: nie tylko oczytania w Biblii, ale i wiedzy typu historycznego.

Podstawowy sens Ewangelii jest rzecz jasna tak samo zrozumiały w każdej epoce. Chrześcijaninem może być i profesor, i analfabeta. Łatwo pojąć, o co chodziło Jezusowi, trudno według tego żyć. Jednakże im dokładniej czyta się Pismo Święte, tym więcej uporządkowanych wiadomości potrzeba dla pełnego zrozumienia.

Głównym źródłem tej wiedzy jest sama Biblia, brana w całości. Stanowi ona dla wiary i teologii podstawowe źródło. Jako takie stanowi punkt wyjścia wszelkich badań i przeciwstawia się opracowaniom, komentarzom i podręcznikom, które ani w sensie religijnym, ani naukowym źródłami nie są. Jak z tego wynika, książka taka jak ta ma za zadanie przede wszystkim pomóc w czytaniu ze zrozumieniem tekstów biblijnych.

Spis treści zamieszczamy na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama