Eucharystia - prorocy i pisma

Poszukując zapowiedzi Eucharystii w pismach i u proroków, należy przywołać te teksty, w których znajdują się motywy ofiary oraz uczty ofiarnej.

Czy istnieją teksty w Pismach i u Proroków, które zawierają motyw chleba i wina jako prefiguracji pokarmu eucharystycznego?

Obok wyżej omawianego motywu, jaki pojawia się w przekazie Prz 9,1-4, występują również inne wzmianki o chlebie i winie, w których można dostrzegać zapowiedzi pokarmu eucharystycznego.  Tytułem wstępu należy zauważyć, że chleb w tradycji Starego Testamentu postrzegano jako dar od Boga, będący podstawowy pokarm - źródłem siły człowieka (zob. np. Ps 104,14-15), środkiem podtrzymującym go przy życiu. Stąd też brak chleba oznaczał brak wszystkiego (zob. Am 4,6; por. Rdz 28,20).  W perspektywie eschatologicznej chleb jawi się jako dar najwyższy zarówno jako pokarm dla poszczególnych jednostek (zob. Iz 30,23), jak również podczas uczty mesjańskiej dla wybranych (por. Jr 31,12). Chleb także odgrywał ważną rolę w kulcie jako jeden z darów ofiarnych (zob. np. 1 Krl 7,48; 2 Krn 13,11). Podobnie i wino - jako dar Boży (zob. Ps 104,15) stanowiło część codziennego pożywienia  (zob. np. Pwt 8,8). Również i ono było wykorzystywane jako ofiara składana Bogu (zob. np. 1 Sm 1,24). W kontekście czasów mesjańskich obraz wielkiej obfitości wina stanowił zapowiedź szczęścia obiecanego przez Boga (zob. Am 9,14; Oz 2,24; Jr 31,12; Iz 25,6; Jl 2,19; Za 9,17). Z pewnością  taka symbolika wiana ma swoją podstawę w jego postrzeganiu przez Izraelitów jako czynnika rozweselającego serce człowieka (zob. Ps 104,15; Sdz 9,13). Stąd też starotestamentalne obrazy chleba i wina - w pewnych kontekstach oczywiście  - mogą być postrzegane jako zapowiedź pokarmu eucharystycznego. Dla przykładu można przywołać tutaj stwierdzenie z Ps 104,14-15:

„Każesz rosnąć trawie dla bydła

i roślinom, by człowiekowi służyły,

aby z roli dobywał chleb

i wino, co rozwesela serce ludzkie,

by rozpogadzać twarze oliwą,

by serce ludzkie chleb krzepił”.

Wzmiankowany tutaj chleb i wino mogą stanowić niewątpliwie prefigurację pokarmu eucharystycznego, czyli Ciała i Krwi Pańskiej spożywanej pod postaciami chleba i wina. Zarówno chleb, jak i wino jest w przekazie Psalmisty darem od Boga: chleb pokrzepia siły fizyczne człowieka podtrzymuje jego życie, a wino rozwesela serce. Podobnie i pokarm eucharystyczny jest darem Bożym, czyli Jezusa Chrystusa, daje również siły i życie  - oczywiście chodzi o siłę nadprzyrodzoną i życie wieczne; stąd też - można powiedzieć - jest także źródłem duchowej radości.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Komentowanie dostępne jest tylko dla .