Eucharystia - prorocy i pisma

Poszukując zapowiedzi Eucharystii w pismach i u proroków, należy przywołać te teksty, w których znajdują się motywy ofiary oraz uczty ofiarnej.

Głównym bohaterem tego krótkiego opisu jest personifikowana Mądrość, która - w świetle Prz 8,22-36 - stanowi pierwociny Bożego stworzenia. Ona także jest swego rodzaju narzędziem, za pomocą którego Bóg stworzył świat (zob. Prz 8,30). Autor Księgi Mądrości, charakteryzując personifikowaną Mądrość, podał nadto: „Jest [Mądrość] bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie”. Jak widać w świetle starotestamentalnej tradycji mądrościowej (por. Syr 24,1-23), autorzy biblijni dostrzegali bardzo ścisły związek pomiędzy Bogiem a Mądrością od Niego pochodzącą. Stąd też, jak zauważają egzegeci, Mądrość Boża - w takim ujęciu - może być postrzegana jako hipostaza samego Boga. Uosobiona Mądrość w tradycji patrystycznej została z kolei zinterpretowana jako prefiguracja Jezusa Chrystusa. Dostrzegany w tym kontekście związek pomiędzy Mądrością a Chrystusem opiera się na Prologu Czwartej Ewangelii, gdzie Chrystus został określony jako Logos, czyli Słowo, które „było na początku u Boga”; przez które „wszystko (...) się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (zob. J 1,2-3). W takim ujęciu uczta przygotowana przez Mądrość Bożą stanowić może prefigurację Uczty Eucharystycznej, której gospodarzem był Chrystus. A zatem jak Mądrość zastawiała stół obficie, na którym - obok obfitości mięsa różnych zwierząt - pojawia się symboliczny pokarm i napój, czyli chleb i wino, tak i Chrystus przygotował obfitość duchowego pokarmu, czyli swoje Ciało i Krew podawane do spożycia pod postacią chleba i wina. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, że Mądrość poprzez swoje służące, usilnie nawołuje, aby skorzystać z obfitości zastawionego przez Nią stołu. W wersetach poprzedzających opis uczty, autora Księgi Przysłów podał nadto istotną informację na temat Mądrości, którą Ona sama wyraża słowami: „(...) kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8,35). A zatem można wyciągnąć wniosek, że kto skorzysta z uczty przygotowanej przez Mądrość, ten bezpośrednio będzie mógł zaczerpnąć z darów, które wynikają z bliskiego obcowania z Mądrością. Odnosząc to do Chrystusa jako zapowiedź Eucharystii, można zauważyć, że i On jest Tym, który ciągle nawołuje, aby do Niego przychodzić: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). W Czwartej Ewangelii natomiast Chrystus wyraźnie stwierdził, że jest chlebem dającym życie: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnął nie będzie” (J 6,35); „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51); „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,53-55). A zatem jak Mądrość zaprasza usilnie na przygotowaną przez siebie ucztę, aby ludzie zakosztowali u Niej pokarmu mądrości dającego życie i łaskę, tak również Chrystus w czasie Uczty Eucharystycznej zaprasza nas, abyśmy posilali się Jego Ciałem i Krwią, które dają nam ostatecznie życie wieczne.

Warto zwrócić raz jeszcze uwagę na motyw chleba i wina w opisie uczty przygotowanej przez Mądrość: wyszczególniony chleb i wino stanowią w tym kontekście zapowiedź pokarmu i napoju, którymi posłużył się Chrystus, aby ustanowić Najświętszą Eucharystię. A zatem - innymi słowy - chleb i wino wzmiankowane w opisie uczty przygotowanej przez Mądrość stanowić może zapowiedź rodzaju materii sakramentu Eucharystii.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Komentowanie dostępne jest tylko dla .