Biblia a homoseksualizm

Jest to fragment książki Słownik biblijny. Małżeństwo-Rodzina-Seksualność, który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM

Pojęcie „homoseksualizm" nie jest biblijne. Powstało ze złożenia dwóch terminów: grec. homos, homoios - „równy", i łac. sexualis - „płciowy". Określenie „homoseksualizm" rozpowszechniło się w XIX wieku i odno­siło się do stosunków seksualnych podejmowanych przez osoby tej samej płci. Chociaż Biblia nie operuje tym terminem, opisuje zjawiska z nim związane. Wzmiankowanie homoseksualizmu w tekstach biblijnych nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ był on szeroko rozpowszechniany w świecie starożytnym.
W Egipcie można wyodrębnić dwie postacie tego zjawiska. Jedna odnosi się do mężczyzn, którzy podejmują współżycie homoseksualne za obopólną zgodą. Tego rodzaju zachowanie było prawdopodobnie tolero­wane przez społeczność. Potwierdzeniem tego może być odkryty w 1964 roku grób „dwóch przyjaciół". Druga forma homoseksualizmu to gwałt. (Patrz: GWAŁT). Taki stosunek był traktowany jak przejaw dominacji jednego mężczyzny nad drugim. Stawał się hańbą dla gwałconego, a dla gwałciciela był potwierdzeniem jego męskości. Nasienie w tego rodzaju stosunku uważane było za truciznę pozbawiającą męskości, i ten fakt (a nie samo spółkowanie) uważany był za najbardziej hańbiący.
Teksty biblijne występują przeciwko homoseksualizmowi. Zakaz współżycia z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą zawarty został w Kpł 18, 22. Tekst ten uznaje takie działania za obrzydliwość - hebr. תּוׄעֵבָה jest tłumaczone jako „gwałt" lub „bezeceństwo". Etymologicznie mo­że pochodzić od słowa balal oznaczającego „mieszanie". Prawodawca nie wymienia jednak przy tym zakazie żadnych okoliczności mogących wpływać na ocenę moralną tego czynu. Kodeks Świętości przewiduje za takie działania karę śmierci Kpł 20,13.
Homoseksualizm stał w sprzeczności ze sposobem postrzegania świa­ta opisanym w Księdze Kapłańskiej. Tradycja kapłańska, z jakiej wyrasta ta księga, dąży do logicznego uporządkowania świata. Kontakty homoseksualne są z nią sprzeczne. Dla autora księgi nielogiczne było obsie­wanie nasieniem pola, na którym nie mógł nastąpić wzrost plonu.
Nie bez znaczenia jest również kontekst umieszczenia tego zakazu. Sformułowany jest on według zasady: Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie (Kpł 18,3). Niepodejmowanie działań homoseksualnych ma odróżniać Izraela od ludów pogańskich.
Do praw opisujących zjawisko homoseksualizmu należy zaliczyć również zakaz noszenia ubrań kobiecych przez mężczyzn i odwrotnie (por. Pwt 22,5). Taki czyn określony jest jako obrzydły dla Jahwe. Wska­zuje to na powiązanie tej praktyki z kultami pogańskimi. O perwersji seksualnej polegającej na noszeniu stroju właściwego dla płci przeciwnej mówi tekst asyryjski pochodzący z II wieku p.n.Ch. Wzmianka o prze­bieraniu się kobiet w odzienie męskie jest jedynym miejscem w Starym Testamencie, które może być kojarzone z miłością lesbijską.
Śladów tego zjawiska można dopatrzyć się w stwierdzeniu św. Pawła: ...kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze (Rz 1,26). Jednak autor tych słów nie precyzuje dokładnie, o jakiego rodzaju wynaturzenia chodzi. Według nowszych interpretacji tego tekstu może tu być mowa o współżyciu wykluczającym poczęcie, czyli o an­tykoncepcji.
O kontaktach homoseksualnych mówią dwa obszerne, ale i zbieżne co do treści fragmenty Starego Testamentu. Pierwszy zamieszczony w Rdz 19,1-11, a drugi w Sdz 19,11nn. Charakterystyczne jest, że w obydwu tych tekstach mamy do czynienia jedynie z zamiarem podjęcia stosun­ków homoseksualnych, a nie z faktycznym aktem. Pierwszy dotyczy mieszkańców Sodomy, którzy otoczyli dom Lota z żądaniem wydania im w celach seksualnych gości aniołów. Lot, hołdując wschodnim zasadom gościnności, które troskę o dobro przyjętych w gościnę stawiały ponad wszystko, proponuje w zamian swoje córki. Z decyzji tej przebija staro­żytna mentalność, wedle której cnota i szacunek należny kobiecie miały mniejszą wartość niż dobra mężczyzn. Jednakże Sodomici nie przysta­ją na takie rozwiązanie. W chwili gdy następuje eskalacja napięcia, do akcji wkraczają goście - aniołowie - i oślepiają napastników. Od tego biblijnego wydarzenia homoseksualizm jest nazywany czasami sodomią, chociaż u Izraelitów Sodoma była również synonimem innych wkroczeń wobec prawa.
Wydarzenia, które rozegrały się w Sodomie przed domem Lota, mogą wskazywać na tę formę homoseksualizmu, która nie wypływała z „mi­łosnych" uniesień partnerów (czy też z chęci zaspokojenia popędu), ale była próbą zadania gwałtu, poprzez który napastnicy zamierzali zazna­czyć swoją dominację nad przybyszami.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg