Rodzeństwo Jezusa

Czy Jezus miał braci i siostry?

Reklama

Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. (Mk 3,32)

Fragmenty Nowego Testamentu Mt 12:46n., 13:55n., Mk 3:31n., 6:3, Łk 8:19n., J 2:12, 7:3nn., Dz 1:14, nie wykazują, że ci bracia i siostry to dzieci Maryi i Józefa – nigdzie też nie zostali oni nazwani ich rodzicami. Nigdzie też Nowy Testament nie mówi, że braci tych spłodził Józef lub urodziła Maryja.

Słowa greckie adelphe (siostra), adelphos (brat) mają w tym języku wielorakie znaczenie i oznaczają siostrę lub brata przyrodniego, rodzonego, kuzyna, krewnego, towarzysza wspólnoty, chrześcijanina. Tych terminów używa Biblia i to jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Ta sama zasada dotyczy języka hebrajskiego (por. hebr. „ach” - brat w Rdz 4:2 [brat] i 13:8 [krewny] patrz Rdz 11:27). Słowo adelphe (siostra) pada w Nowym Testamencie 26 razy, a adelphos (brat) aż 343 razy (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” Ks.R.Popowski). Słowo „brat” zastosowane jest do krewnego w Rdz 29:12, 15 (BG, ks.Wu.), gdzie teść Jakuba nazywany jest jego bratem, a przecież Jakub był bratem Ezawa. Analogicznie zastosowano zwrot „brat” w stosunku do Abrahama i Lota, którzy byli synami, jeden Teracha, drugi Harana (Rdz 13:8 NP, BP, 14:14, 16 BG, ks.Wu.) [BT zgodnie z Rdz 11:27 oddała hebr. ach czy gr. adelphos słowem krewny, a nie dosłownie brat] por. Sdz 9:3. Miszael i Elsafan też nazwani są „braćmi” Nadaba i Abihu, choć pierwsi są synami Uzzjela, a drudzy Aarona (Kpł 10:1, 4 BT, NP); por. 1Krn 23:21n. i J 19:25, gdzie Maria nazwana jest „siostrą Maryi” tzn. krewną oraz Ga 1:19, gdzie Jakub jeden z Apostołów nazwany jest bratem Pana tzn. krewnym. W Joz 17:3n. córki Selofchada, który nie miał synów, nazywają braćmi rodzeństwo Selofchada. Czasami też określenie „brat” dot. człowieka z tego samego pokolenia np. Judy (2Sm 19:12n., Tb 4:13, Jr 3:6n., Pwt 15:12). Słowo adelphos użyto też dla oznaczenia braci przyrodnich. Herod Antypas syn Mariamme nazwany jest „bratem” Filipa syna Maltake (Mt 14:3, Mk 6:17n.) i Filipa syna Kleopatry (Łk 3:1). Choć wszyscy trzej są synami Heroda Wielkiego to każdy z nich miał inną matkę To samo dot. siostry (adelphe) przyrodniej (Rdz 20:12 wg LXX).

Prawdą jest, że na określenie kuzyna Kol 4:10 stosuje słowo anepsios, jednakże nie zawsze tak jest, bo grecki ST używa też na oznaczenie kuzynów terminu adelphos (brat) np. Kpł 10:1, 4, Rdz 13:8, 14:14, 16, a tylko dwa razy anepsios (Lb 36:11, Tb 7:2) [Kodeks Synaicki ma w Tb 7:2 słowo adelphos co wskazuje, że stosowano te słowa zamiennie]. To samo dotyczy niewiast bo np. Rebeka w Septuagincie w Rdz 24:48 nazwana jest „siostrą” (adelphe) Abrahama choć jest w rzeczywistości jego bratanicą (córką Betuela - Rdz 24:47). Patrz też „Słownik Grecko-Polski” Z.Abramowiczówny (adelphos - brat, krewniak, rodak...).

Łk 2:41 mówi, że rodzice Jego co roku udawali się w daleką podróż do Jerozolimy, ale nie wspomina tam o żadnej gromadce dzieci. Mowa jest jedynie o Jezusie, Józefie, Maryi i o krewnych (Łk 2:44). Mt 2:14-23 opisujący powrót rodziny z Egiptu też nic nie mówi o siostrach i braciach.

Jezus miał krewnych czy kuzynów. Przecież Józef i Maryja mieli na pewno rodzinę (J 19:25, Łk 2:44). Jakub należący do grona Apostołów (Ga 1:19) nazwany jest „bratem Pańskim”, a przecież wśród Dwunastu Jezus nie miał rodzonych braci. Widać więc, że Jakub ten pomimo, że jest nazwany „bratem”, jest krewnym Chrystusa.

To, że Jezus nazywany jest „pierworodnym” (Łk 2:7) nie oznacza, że musiał mieć rodzeństwo. Wygubienie pierworodnych w Egipcie (Wj 12:12) nie mówi, że każdy Egipcjanin musiał mieć więcej niż jednego syna. Pierworodny w Biblii to prawny dziedzic. Odebrać komuś pierworodztwo to tyle co odebrać jego należność (Rdz 27:33-36) por. przypis BT do Łk 2:7).

Nowy Testament wskazuje kto jest matką i ojcem kuzynów Jezusa. J 19:25 mówi o Marii żonie Kleofasa, a Mt 27:56 wymienia dwóch jej synów Józefa i Jakuba. Jeśli ci nie są kuzynami Chrystusa to kim oni są, że w ogóle ich wymienia się w NT? Są to pewnie osoby z Mt 13:55.

Słowa Chrystusa, wypowiedziane na krzyżu przed śmiercią są dowodem na to, że nie posiadał On rodzonych braci i sióstr. Fragment zwany „testamentem z krzyża” (J 19:26n.) pokazuje przekazanie Matki umiłowanemu uczniowi. Dziwnym byłoby odrywanie Matki od Jej dzieci, gdyby je miała.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

 • myślący
  24.06.2013 19:21
  "A my jako Kościół możemy dziś prosić o łaskę, abyśmy nie stali Kościołem zideologizowanym" - powiedział papież Franciszek.
  Celne słowa, i aby stan kapłański, zwłaszcza wyższy te słowa zapamiętał.
  Wiadomo bowiem z historii, że przez całe stulecia Kościół jako organizacja była zideologizowana.
  A czemu to Redakcja GN art. "Stacja Watykan" tak krótko go trzymała na głównej stronie, wobec innych, mniej istotnych, które całymi dniami widnieją?
  P.S. Coś się nie podoba Redakcji, że wstrzyzmuje moją wypowiedź? Odniosłem się do słów papieża - ważnych.
 • myślący
  24.06.2013 20:56
  "A my jako Kościół możemy dziś prosić o łaskę, abyśmy nie stali Kościołem zideologizowanym" - powiedział papież Franciszek.
  Celne słowa, i aby stan kapłański, zwłaszcza wyższy te słowa zapamiętał.
  Wiadomo bowiem z historii, że przez całe stulecia Kościół jako organizacja był zideologizowany.
  A czemu to Redakcja GN art. "Stacja Watykan" tak krótko go trzymała na głównej stronie, wobec innych, mniej istotnych, które całymi dniami widnieją?
 • myślący
  25.06.2013 06:29
  "A my jako Kościół możemy dziś prosić o łaskę, abyśmy nie stali Kościołem zideologizowanym" - powiedział papież Franciszek.
  Celne słowa, i aby stan kapłański, zwłaszcza wyższy te słowa zapamiętał.
  Wiadomo bowiem z historii, że przez całe stulecia Kościół jako organizacja był zideologizowany.
  A czemu to Redakcja GN art. "Stacja Watykan" tak krótko go trzymała na głównej stronie, wobec innych, mniej istotnych, które całymi dniami widnieją?
 • myślący
  25.06.2013 10:22
  "A my jako Kościół możemy dziś prosić o łaskę, abyśmy nie stali Kościołem zideologizowanym" - powiedział papież Franciszek.
  Celne słowa, i aby stan kapłański, zwłaszcza wyższy te słowa zapamiętał.
  Wiadomo bowiem z historii, że przez całe stulecia Kościół jako organizacja był zideologizowany.
  A czemu to Redakcja GN art. "Stacja Watykan" tak krótko go trzymała na głównej stronie, wobec innych, mniej istotnych, które całymi dniami widnieją?
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja

  Reklama