Pieśni dla Pana

Refleksje te pokazują, jak przez całą Biblię powta­rzają się pewne istotne wątki, uzyskując swoje dopełnienie w Nowym Testamencie.

W 2003 roku ukazały się drukiem po raz pierwszy moje egzystencjalne refleksje na temat niektórych psalmów. Ro­biłem je przede wszystkim dla siebie samego, aby lepiej wejść w odmawianą codziennie w chórze liturgię godzin.

Równo­legle z refleksjami nad psalmami podobnie robiłem w od­niesieniu do pieśni, których obecnie mamy w liturgii godzin bardzo dużo. Niemniej te refleksje zostały jedynie w brudnopisie bez wyraźnego zamiaru ich publikacji.

Po latach poja­wiła się potrzeba publikowania refleksji biblijnych w wyda­wanym przez naszych oblatów miesięczniku. Przypomniałem sobie wówczas o tych niedokończonych tek­stach i przekazałem je redakcji do wykorzystania. W kolej­nych miesiącach otrzymywałem zredagowane teksty, które z kolei sam musiałem jeszcze dodatkowo dostosować do tego zbioru. W końcu udało się opublikować w ten sposób prawie wszystkie rozważania. Wydaje się zatem, że nadszedł czas na ich wydanie.

Podobnie jak w przypadku psalmów nie przedstawiam refleksji nad wszystkimi pieśniami występującymi w liturgii godzin. Wydaje się jednak, że wybrałem na tyle duży zbiór, że zawiera on zasadnicze wątki teologiczne i egzystencjalne ważne w życiu każdego z nas. W jednym przypadku wyszedłem poza pieśni zawierające się w Liturgii godzin, jest to niezmiernie ważny Hymn o Słowie, czyli prolog do Ewangelii według św Jana.

Może nieco światła na ten fakt rzuca przedsoborowa liturgia Mszy Św., w której na końcu była tak zwana „ostatnia ewangelia". Zawsze był to właśnie ten Hymn o Słowie z Ewangelii według św Jana. Zatem był on czytany codziennie podczas liturgii, podobnie jak hymny: Maryi, Zachariasza i Symeona. Dzisiaj jednak nie mamy już owej „ostatniej ewangelii" i dlatego uważam, że ten hymn powinien pojawić się w Liturgii godzin i to chyba naj­lepiej w I Nieszporach niedzieli. Niezależnie jednak od braku tego hymnu w Liturgii godzin, umieściłem w tym tomie swoje refleksje na jego temat.

Ponieważ refleksje nad kolejnymi pieśniami powstawały osobno i na przestrzeni ok. 3-4 lat, niektóre mogą się powta­rzać, jednak w innym kontekście, uzyskują one nieco inne znaczenie, a ponadto pokazują, jak przez całą Biblię powta­rzają się pewne istotne wątki, uzyskując swoje dopełnienie w Nowym Testamencie. Pieśni są ułożone w książce według porządku, w jakim pojawiają się w Biblii niezależnie od tego, kiedy pisałem swoje rozważania na ich temat. Ten porządek wydaje się najbardziej naturalny, pozwala ukazać rozwój po­znania Bożego zamysłu zbawczego.

Dzisiaj prawdopodobnie pisałbym swoje refleksje nieco inaczej. Dziesięć lat, jakie mniej więcej minęły od czasu pi­sania tych tekstów, przyniosły mi nowe doświadczenia i myśli. Trudno mi jednak całkowicie przeredagować cały tekst, który, wydaje się, w takiej postaci może pomóc czytelnikom po­głębić własne refleksje na temat pieśni zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu i w ten sposób pomóc lepiej uwielbiać Pana, dla którego zostały one napisane.

***

Mieliśmy dla Państwa 3 egz. niniejszej publikacji. Zadanie konkursowe było następujące: należało przesłać nam cztery pierwsze wersy Pieśni Zachariasza, czyli biblijny tekst rozpoczynający się od słów „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił”. Książki otrzymują:

Ewa Klimczyk z Sosnowca, Urszula Wolszon z Bolszewa oraz Zofia Adamska z Katowic

Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama