XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Tekst i komentarz z Komentarza Żydowskiego do Nowego Testamentu. David H. Stern. Oficyna Wydawnicza Vocatio. Warszawa 2004

II CZYTANIE

Ty jednak, jako mąż Boży, zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wierność, miłość, wytrwałość i łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany, kiedy tak dobrze zaświadczyłeś o swej wierze w obliczu wielu świadków. Polecam ci w obliczu Boga, który daje życie wszystkiemu, i w obliczu Mesjasza Jeszui, który w swym wyznaniu Poncjuszowi Piłatowi dał to samo dobre świadectwo, abyś poruczenia tego przestrzegał bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jeszui Mesjasza. Jego objawienia dokona w swoim czasie błogosławiony i jedyny Władca, który jest Królem królów i Panem panów, który sam jeden jest nieśmiertelny i mieszka w niedostępnej światłości - a żaden człowiek nigdy jej nie widział ani ujrzeć nie może - Jemu niech będzie cześć i wieczna moc. Amen.

(1 Tm 6,11-16)

12 Staczaj dobry bój wiary. Sza'ul tak czynił (2 Tm 4,6-8). Bój wiary toczy się przeciwko grzechowi, a nie przeciwko ludziom (2 Kor 10,3-5; Ef 6,10-13).

13 Jedyna u Sza'ula wzmianka o rozprawie Jeszui przed sądem rzymskim. Zob. Mt 27,11-14; J 18,33-38; 19,9-11.

15 Król królów i Pan panów. "Bo Adonai, Bóg twój, jest Bogiem bogów i Panem panów" (Powtórzonego Prawa 10,17). Zob. Ap 19,16zK.


EWANGELIA

Jeszua powiedział do p'ruszim: "Był raz pewien bogaty człowiek, który ubierał się w najdroższą odzież, a dni upływały mu w oszałamiającym przepychu. Pod jego bramą leżał żebrak imieniem El'azar, cały pokryty ranami. Ucieszyłby się, gdyby mógł zjeść resztki spadające ze stołu bogacza, ale zamiast tego przychodziły psy i lizały jego rany. Z czasem żebrak umarł i został przez aniołów zaniesiony do boku Awrahama; umarł też bogacz i pochowano go. W Sz'olu, gdzie cierpiał męki, podniósł bogacz wzrok i ujrzał w oddali Awrahama z El'azarem u boku. Zawołał: »Ojcze Awrahamie, ulituj się nade mną i poślij El'azara, aby tylko zmoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo straszliwie cierpię w tym ogniu!« Lecz Awraham rzekł: »Synu, pamiętasz, że gdy jeszcze żyłeś, miałeś dobre rzeczy, on tymczasem złe, lecz teraz on otrzymuje tu swą pociechę, a ty cierpisz męki. Ale to nie wszystko - pomiędzy tobą a nami utworzono głęboką przepaść, tak że ci, którzy chcieliby stąd przejść do ciebie, nie mogą, nikt też nie może przeprawić się stamtąd do nas«. Odrzekł: »Więc błagam cię, ojcze, poślij go do domu mego ojca, gdzie mam pięciu braci, aby ich ostrzegł, tak aby zostali zachowani przed tym miejscem męczarni«. Lecz Awraham powiedział: »Mają Moszego i Proroków, powinni ich słuchać«. On jednak rzekł: »Nie, ojcze Awrahamie, potrzebują czegoś więcej. Jeśli ktoś umarły przyjdzie do nich, nawrócą się!«. Lecz on odparł: »Jeśli nie posłuchają Moszego i Proroków, to nie dadzą się przekonać nawet wtedy, gdy ktoś powstanie z martwych!«".

(Łk 16,19-31)

22 Do boku Awrahama. We wczesnym piśmiennictwie żydowskim sformułowanie rzadkie, ale nie całkowicie nieznane. Talmid, którego Jeszua miłował, zasiadał podczas Ostatniej Wieczerzy u Jego boku (J 13,23-25). Pewne dzieło żydowskie mniej więcej z czasów Jeszui podaje: "Po tych naszych cierpieniach przyjmą nas Awraham, Jic'chak i Ja'akow i będą nas chwalić nasi przodkowie" (4 Machabejska 13,17). Przebywanie zatem u boku Awrahama kojarzy się zarówno z Gan-'Eden (Rajem), jak i z obecnością na mesjańskiej uczcie (Mt 8,11; Ap 19,7-9).

23 Sz'ol, gr. Hadēs, miejsce przebywania zmarłych aż do sądu ostatecznego. Nie jest to w pełnym tego słowa znaczeniu miejsce kary, ale z tego fragmentu dowiadujemy się, że takie miejsce również się tam znajduje. Na końcu sam Sz'ol będzie wrzucony do jeziora ognia (Ap 30,13-15).

26 Głęboka przepaść , której nikt nie może przebyć. Jeszua, podobnie jak Daniel 12,2, naucza o odmiennych losach, jakie po śmierci czekają niegodziwych i sprawiedliwych. Zob. 14,14zK.

29-31 Mosze (czyli Tora) i Prorocy - termin ten oznacza całość Tanach (por. 24,44-45zK; Mt 5,17zK), która według słów Jeszui w zupełności wystarcza, żeby przestrzec ludzi, aby ufali Bogu. Później (24,25-27zK) Jeszua konkretnie wyjaśnia, jak Tanach wskazuje na Niego samego.

------------------------------------

Awraham - Abraham
El'azar - Eleazar
Mosze - Mojżesz
p'ruszim - faryzeusze
Sz'ol - Szeol, Hades, piekło

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama