Biskupi zatwierdzili statut Dzieła Biblijnego

Czy po synodzie na temat Biblii dynamiczniej będzie się rozwijać w Polsce Dzieło Biblijne? Liczne inicjatywy Dzieła, a zwłaszcza prowadzone w parafiach kręgi biblijne są szkołą zgłębiania Pisma Świętego. Dzisiaj biskupi zatwierdzili na czas nieokreślony statut Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. Na terenie poszczególnych diecezji może istnieć za zgodą biskupa diecezjalnego. W chwili obecnej działa we wszystkich diecezjach, gdzie biskupi powołali diecezjalnych moderatorów (Dzieło nie obejmuje diecezji polowej i greko-katolickiej). W myśl przyjętego statutu, „celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. W parafiach i dekanatach lub diecezjalnie organizowane są regularne warsztaty biblijne, Szkoły Słowa Bożego, kręgi biblijne czy spotkania ze Słowem Bożym metodą lectio divina.

– "Błogosławię Dziełu Biblijnemu, które powstaje w Polsce!" Te słowa wypowiedział Sługa Boży Jan Paweł II w dniu 22 września 2004 r., na placu św. Piotra w Rzymie, gdy podczas audiencji powiedziałem o podjętej inicjatywie i trzymając w ręku statut prosiłem o apostolskie błogosławieństwo – wspomina ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego, a także wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL. 332 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniach 17 i 18 czerwca 2005 r., nadało Dziełu Biblijnemu statut na czas określony – trzech lat. Dzisiaj na Jasnej Górze biskupi zatwierdzili jego statut na czas nieokreślony.

Dzieło Biblijne nosi imię Jana Pawła II. - Nazwa ta ma głębokie uzasadnienie. Dzieło zostało nazwane imieniem Jana Pawła II nie dlatego, że ciągle trwa nasz podziw i respekt dla Papieża z rodu Polaków, miłującego do szpiku kości zarówno swoją Ojczyznę, jak i Kościół święty, ale przede wszystkim dlatego, że w pismach tego Papieża znajdujemy wiele cennych inspiracji do twórczej egzegezy tekstów biblijnych - mówił w wywiadzie dla „Niedzieli” abp Marian Gołębiewski, promotor i opiekun Dzieła Biblijnego z ramienia Konferencji Episkopatu Polski (metropolita wrocławski jest przewodniczącym sekcji biblijnej Komisji Nauki Wiary). - Są to niezwykle cenne intuicje, które wytyczają nowe tory egzegezie biblijnej i pogłębiają w znaczący sposób samo orędzie Biblii. Wystarczy tu wspomnieć wspaniałe konferencje środowe na temat teologii rodziny pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, listy apostolskie, adhortacje i encykliki, bazujące obficie na tekstach biblijnych, czy wreszcie papieski komentarz do psalmów i kantyków z Liturgii godzin. Można zatem powiedzieć, że Sługa Boży Jan Paweł II to był Papa Sacrae Paginae – Papież Pisma Świętego – wyjaśnia abp Gołębiewski. Także ks. prof. Witczyk podkreśla filozoficzny, poetycki i personalistyczny geniusz Jana Pawła II widoczny w jego sposobie interpretowania Biblii. – Jan Paweł II w istotny sposób przyczynił się do powstania dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej pt. „O interpretacji Biblii w Kościele”, w którym zachęca się biblistów do odważnego wykorzystywania najnowszych metod w egzegezie, takich jak: metoda narracyjna, retoryczna, semiotyczna, a także wielu nowych podejść badawczych, takich jak podejście od strony retoryki hebrajskiej, psychologii, antropologii kulturowej, socjologii i innych – wyjaśnia.

Szczególną inspiracją do powstania Dzieła był list apostolski „Tertio millennio adveniente” Jana Pawła II, a zwłaszcza wspomniany wyżej dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, który oprócz wskazania nowych metody interpretacji Biblii, mówi także o konieczności szukania sensu duchowego, odnoszącego się do życia chrześcijanina i do życia Kościoła, a co za tym idzie - duchowości biblijnej. - Jest ona „szczególną wrażliwością na zawarte w słowach Pisma Świętego Słowo Boże jako żywe źródło wszystkich charyzmatów i każdej formy duchowości – wyjaśnia ks. prof. Witczyk. Dodaje też, że tak praktykowane czytanie i komentowanie Pisma Świętego nie może być tylko udziałem małych czy większych grup biblijnych lub innych wspólnot, ale powinno wpływać na wszystkie formy działań podejmowanych w Kościele, a zwłaszcza na katechizację, na głoszenie Słowa Bożego na ambonie, na całą liturgię.

W 2006 r. ukazał się także pierwszy zeszyt „Kręgu Biblijnego”. Periodyk, wydawany pod patronatem Dzieła Biblijnego, adresowany jest do duszpasterzy i animatorów prowadzących grupy parafialne zainteresowane studium Pisma Świętego. Każdy zeszyt „Kręgu” składa się z dwu części: konspektów spotkań koncentrujących się wokół rozważania aktualnych w danym okresie liturgicznych perykop biblijnych oraz opracowań z zakresu wstępu ogólnego do Starego i Nowego Testamentu. Ich autorami są najwybitniejsi reprezentanci różnych generacji polskich biblistów. Do poszczególnych zeszytów dołączane są również dodatki, np. płyta z fotografiami z Ziemi Świętej czy film o tematyce biblijnej. Biblista ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz podkreśla, że na takie czasopismo Kościół polski wyczekiwał od Soboru Watykańskiego II. Dzieło Biblijne otworzyło również dwie, niezwykle pomocne serie wydawnicze: „Biblia – katecheza – życie” oraz „Biblia – liturgia – życie”, uzyskało też zgodę włoskiego wydawcy na publikację w Polsce monumentalnej serii „Lectio divina na co dzień” i objęło patronat merytoryczny na tą publikacją. Od roku 2006 ukazały się w Wydawnictwie Sióstr Loretanek wszystkie tomy na tzw. mocne okresy roku liturgicznego: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, a także na dwa tomy na niedziele i dni powszednie w ciągu roku A. Moderatorzy i członkowie Dzieła Biblijnego prowadzą też cotygodniowe audycje biblijne w Radiu Maryja.

W siedmiu diecezjach moderatorzy diecezjalni zaczęli już proces przyjmowania do stowarzyszenia członków zwyczajnych, wywodzących się w dużej mierze z młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach, a także wiernych świeckich, którzy ukończyli przewidziane statutem Dzieła Biblijnego studium w zakresie biblistyki i znajomości Pisma Świętego, a zwłaszcza metod jego interpretacji i owocnej lektury historycznej i duchowej (teologicznej). Wręczane są im – podczas uroczystego obrzędu liturgicznego z udziałem biskupa – książeczki członkostwa, przewidujące dalsze etapy osobistej formacji biblijnej, a zwłaszcza działalności w zakresie apostolstwa Słowa Bożego.

Szczegółowe informacje na temat Dzieła Biblijnego (m.in. statut) i jego prac w poszczególnych diecezjach można znaleźć na stronie: www.biblista.pl. – Jest ona codziennie uzupełniana o materiały do medytacji na każdy dzień, cytaty z Ojców Kościoła, referaty, homilie i lectio divina na każdą niedzielę. Ma też zakładki informujące o działalności moderatorów Dzieła we wszystkich diecezjach, jakkolwiek nie wszyscy jeszcze z nich korzystają, choć mieliby wiele do zaprezentowania ze swej działalności w swoich diecezjach i ośrodkach akademickich – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama