Ty jesteś Piotr

Królestwo Boże wśród was jest. Kościół w Nowym Testamencie.

Czy poza Ewangelią Mateusza możemy znaleźć potwierdzenia szczególnej roli Piotra we wspólnocie Kościoła?

Wielu starożytnych pisarzy zajmowało się tak wydarzeniem pod Cezareą Filipową, jak i jego znaczeniem doktrynalnym. Jeden z Ojców podkreślał, iż Jezus postawił swoim uczniom pytanie w Cezarei Filipowej, na ziemi pogan, by przez osobę Piotra poganie usłyszeli to, co Ojciec objawił Piotrowi[7]. Inny z ojców Kościoła podkreśla, iż „Książę Apostołów mówi, że Zbawiciel świata jest Synem Boga żywego, wyznaje w Nim rzeczywistość Ojcowskiego bóstwa. Kiedy zaś nazywa Go Chrystusem, potwierdza prawdziwość przyjętej z matki cielesnej natury. Tak więc święty Piotr łączy obydwie natury Chrystusa w jednej wypowiedzi. Nie rozdziela tego, co podwójne, ani nie dopuszcza do zmieszania tego, co pojedyncze”[8]. Podobnie inni ojcowie wskazują na wagę wypowiedzi Piotra, który nazywając Jezusa Synem Boga żywego, wskazuje, że Chrystus sam jest życiem i że śmierć nie ma nad Nim władzy.

Warto także przytoczyć myśl świętego Cypriana, który pisał o Piotrze: „Pan powiedział do Piotra: A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr... Zbudował swój Kościół na jednym i chociaż po zmartwychwstaniu wszystkim apostołom dał równą władzę, mówiąc: Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego... to jednak, aby okazać jedność, ustanowił swym autorytetem początek jedności. Także inni byli tym, kim był Piotr, równymi w godności i mocy, ale u początków była jedność, tak aby Kościół Chrystusowy mógł okazywać się jako jeden”[9]. W tym samym duchu prymat Piotra wyjaśnia św. Ambroży: „Piotr był tym, do którego Jezus powiedział: Ty jesteś skałą, a na tej skale zbuduję Kościół mój. Dlatego gdzie Piotr, tam Kościół, a gdzie Kościół, tam nie ma śmierci, ale życie wieczne”[10].

 

[1] Zob. szerzej H. Ordon, Literacko-teologiczne przygotowanie perykopy o wyznaniu Piotra (Mk 8,27-30), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), s. 97-109

[2] Zob. szerzej H. Seweryniak, Mesjanizm grup społecznych Izraela w epoce Jezusa, „Studia Płockie” 25 (1997), s. 15-32.

[3] Św. Beda, „Homilie do Ewangelii”, 1,16-17, tłum. za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”.

[4] Benedykt XVI, Piotr – Skała, na której Chrystus zbudował Kościół, L’Osservatore Romana 287(2006), n.11, s. 58.

[5] W. Barclay, Ewangelia według św. Mateusza, cz. II, Poznań 2002, s. 172.

[6] W. Barclay, Ewangelia według św. Mateusza, cz. II, s. 172.

[7] Epifaniusz Latinus, Int. Ev. 28.

[8] Maksym z Turynu, Serm. 37.

[9] Cyprian, Unit. eccl. 4.

[10] Ambroży, Enarr. Ps. 40, 30

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama