Odejście Jezusa

Trzej Ewangeliści nie mówią o Wniebowstąpieniu - Mateusz nie wspomina ani słowem, Jan odnosi się do niego w sposób pośredni


Fragment książki "Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa M


Powrót do Ojca

Trzej Ewangeliści nie mówią o Wniebowstąpieniu:
- Mateusz nie wspomina ani słowem
- Jan odnosi się do niego w sposób pośredni:

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego (J 3,13; por. Pwt 30,12 i Prz 30,4). A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem (J 6,62). Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego (J 20,17).

Ewangelia spisana przez Marka kończy się wcześniej. Jednak zakoń­czenie krótko uzupełnia:

Pan Jezus został wzięty do nieba (Mk 16,19).

Natomiast Łukasz, jedyny z Ewangelistów, który wspomina o Wniebo­wstąpieniu, przywołuje je dwukrotnie:
- w swojej Ewangelii (24,50-53);
- na początku Dziejów Apostolskich (1,1-14), gdzie podejmuje koń­cowy opis swojej Ewangelii wraz innymi szczegółami, przez co nabiera on niezwykłego znaczenia.

Łukasz nawrócił się w wyniku doświadczenia charyzmatycznego wspólnoty antiocheńskiej. Był uczniem Pawła, charyzmatycznego Apos­toła, określanego tak z powodu swego mistycznego powołania pod wpływem objawienia się mu Jezusa oraz jego wyjątkowego poddania się mocy Ducha Świętego. Łukasz stał się pierwszym towarzyszem tego misjonarza, który nawrócił „świat zamieszkały". To właśnie uczyniło go zdolnym do opowiedzenia Ewangelii Kościoła w Dziejach Apostolskich.

Jedyny opis ewangeliczny

Ewangelia Łukasza kończy się króciutkim opisem ostatniego ukaza­nia się i odejścia Jezusa:

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie sta­le przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga (Łk 24,50-53).

Obietnica Ojca

Opis w Dziejach Apostolskich podaje więcej szczegółów o tym ukaza­niu się Jezusa:

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» (Dz 1,4-6).

Uczniowie nie zmienili się. Polityka wciąga ludzi, ale Jezus nadał nowy kierunek ich myśleniu:

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,7-8).
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama