ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY IV ETAPU III


Pytania 1-7 [78-84] - (28 pkt.)

Tym razem znowu trochę inaczej niż zwykle. W Starym Testamencie znajduje się wiele fragmentów nawiązujących do męki i śmierci Mesjasza. Niektóre czynią to wprost i jednoznacznie, niektóre z nich były cytowane przez Pana Jezusa, inne natomiast zostały za takie uznane dopiero po wydarzeniach na Golgocie. Czasami można się spotkać również z pewnym „naciąganiem” i dopatrywaniem się proroctwa tam, gdzie tak naprawdę go nie było. Tym niemniej warto pokusić się o poszukanie niektórych z owych fragmentów. Zadanie polega na przytoczeniu w całości (a nie tylko podaniu tzw „sigli”) cytatów ze ST „zapowiadających” podane niżej wydarzenia oraz cytatów z NT potwierdzających wypełnienie tych „zapowiedzi” ODPOWIEDŹ:

1. Został znienawidzony bez przyczyny

Zapowiedź Wypełnienie
Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie.(…) Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie; nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami. (Ps 35,7.19) Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą. (Ps 38,20) Bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują, a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie bez mojej winy przybiegają i napastują. (Ps 59,4-5) Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu (Ps 69,5) Osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie napastowali. (Ps 109,3) Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu (J 15,25)

2. Był sprzedany za trzydzieści srebrników

Zapowiedź Wypełnienie
I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką Mnie oszacowali (Za 11,12b-13) Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. (Mt 26,14-15) Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. (Mt 27,9)

3. Wydany przez przyjaciela

Zapowiedź Wypełnienie
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. (Ps 41,10) Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił; gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Lecz jesteś nim ty, równy ze mną, przyjaciel mój zaufany, z którym żyłem w słodkiej zażyłości, chodziliśmy po domu Bożym w orszaku świątecznym. (Ps 55,13-15) Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.(J 13,18) Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie! Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj Rabbi! i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. (Mt 26,47-50) Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. (Łk 22,21)

4. Milczący przed oskarżycielami

Zapowiedź Wypełnienie
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (Iz 53,7) Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? (Mt 26,62-63) A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. (Mt 27,12-14)

5. Ubiczowany

Zapowiedź Wypełnienie
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53,5) od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, nie złagodzone oliwą. (Iz 1,6) Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27,26)

6. Znieważony i opluty

Zapowiedź Wypełnienie
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. (Iz 50,6) Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go (Mt 26,67) Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt 27,29-30)

7. Wyszydzony

Zapowiedź Wypełnienie
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje» (Ps 22,8-9) Dla tamtych stałem się urągowiskiem; widząc mnie potrząsają głowami. (Ps 109,25) Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.” (Mk 15, 31) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. (Mt 27,39.41-44)

8. Przebito mu ręce i nogi

Zapowiedź Wypełnienie
Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje (Ps 22,17) Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. (Iz 53,5) Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12,10) Inni więc uczniowie mówili do niego: Ale on rzekł do nich: . A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!> Następnie rzekł do Tomasza: (J 20, 25-27)

9. Zaliczono do grona przestępców.

Zapowiedź Wypełnienie
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. (Iz 53,12a) Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie. (J 18:30) Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. (Mk 15,27-28)

10. Wstawiał się za swymi prześladowcami

Zapowiedź Wypełnienie
A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. (Iz 53,12b) Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23,34)

11. Rozdzielono Jego szaty i rzucano o nie losy

Zapowiedź Wypełnienie
moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. (Ps 22,19) Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.( J 19,24)

12. Pojono Go żółcią i octem

Zapowiedź Wypełnienie
Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. (Ps 69,22) [BW: Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem.] dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. (Mt 27,34) [BW: dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić.] Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. (J 19,29)

13. Przebito Jego bok

Zapowiedź Wypełnienie
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12,10) jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19,34)

14. Kości Jego nie zostały złamane

Zapowiedź Wypełnienie
W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. (Wj 12,46) Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.(Ps 34,21) Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. (J 19,33.36)


UWAGI: Powyższe odpowiedzi nie są jedyne - i zaliczane były również inne, jeśli przytaczane cytaty były na temat. Jednakże zdarzały się również nieprawidłowe - a takimi były na przykład: - cytaty zawierające np. słowo chłosta czy biczowanie, ale nie odnoszące się do Mesjasza, ani nie uznawane za zapowiedź mesjańską - cytaty mające potwierdzać wypełnienie zapowiedzi, a w rzeczywistości będące zapowiedziami, np. (Łk 18,33) - cytaty podawane w pyt. 6 zapowiadające prześladowanie Mesjasza, a nie mówiące nic o "znieważaniu i opluciu" (podobnie przy innych pytaniach - gdy odpowiedzi były zbyt ogólne)

«« | « | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg