ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAPU XII


Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zatem pytania związane z tą tematyką.


Pytanie 1 [225] - (7 pkt.)

Świadkowie Jehowy powołując się na Koh 3,19-21 i Ez 18,27 twierdzą, że wraz z ciałem umiera również dusza. Proszę obalić tę tezę wykorzystując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. ODPOWIEDŹ: W Piśmie Świętym słowa „umarły”, „umrzeć” wykorzystuje się nie tylko w odniesieniu do śmierci fizycznej, ale również do życia w stanie grzechu np.”I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów” (Ef 2,1) Natomiast wspomniany Kohelet dalej w swojej księdze pisze: ”i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.” (Koh 12,7) Tak więc w Koh 3,19-21 mamy fragment rozważania autora, który dochodzi do powyższej konkluzji, a nie nieomylne stwierdzenie dotyczące losu człowieka.


Pytanie 2 [226] - (6 pkt.)

Proszę podać cztery fragmenty z Pisma Świętego, które wykorzystuje się w nauce o czyśćcu i odpustach. (jeden ze ST, jeden z Ewangelii i 2 z Listów) ODPOWIEDŹ: a) ”Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.” (2 Mch 12,43-45) b) ” Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka.” (Łk 12,58-59) c) ”Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.” (1 Kor 3,10-15) d) ”Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.” (1 P 3,18-20)


Pytanie 3 [227] - (5 pkt.)

Proszę podać trzy fragmenty z Pisma Świętego, które wykorzystuje się do uzasadnienia faktu, że po śmierci czeka człowieka tak zwany sąd szczegółowy (jeden z Ewangelii i 2 z Listów) ODPOWIEDŹ: a) ”Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.” (Łk 23,43) b) ”Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.” (2 Kor 5,10) c)”A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,… „(Hbr 9,27)


Pytanie 4 [228] - (4 pkt.)

Piekło w Piśmie Świętym często przedstawiane jest za pomocą symboli i obrazów. Proszę wymienić cztery z nich i podać gdzie występują (księga, rozdział i wiersz) ODPOWIEDŹ: a) ciemności – Mt 25,30 b) ogień – Mt 25,41 c) robak – Mk 9,47-48 d) piec rozpalony – Mt 13,42,50


Pytanie 5 [229] - (3 pkt.)

Za pomocą odpowiednich fragmentów Pisma Świętego proszę uzasadnić, że piekło jest „karą” wieczną. ODPOWIEDŹ: ”I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” Mt (25,46) ”Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.” (2 Tes 1:6-10)


Pytanie 6 [230] - (2 pkt.)

Który fragment w Listach mówi o tym, że szczęście w niebie przerasta ludzkie wyobrażenia? ODPOWIEDŹ: ”Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” (1 Kor 2,7-9)


Pytanie 7 [231] - (1 pkt.)

Świadkowie Jehowy powołując się na Ap 14,1 twierdzą, że zbawionych będzie tylko 144 000 osób. Proszę obalić tę tezę wykorzystując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. ODPOWIEDŹ: Oprócz tego dalej czytamy o owych 144 tysiącach: ”I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. (Ap 14,3-5) a także: ”Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.” (Ap 7,9)


«« | « | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg