Biblijne podstawy dogmatów maryjnych

Jakie fragmenty Pisma Świętego były podstawą do ogłoszenia dogmatów maryjnych?


Fragmenty książki "Mariologia, eklezjologia. Podręcznik Teologii Dogmatycznej", które zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa M.


Zadaniem mariologii jako oddzielnego traktatu dogmatycz­nego jest podanie metodycznie uporządkowanej i wyjaśnionej całości nauki wiary o Matce Jezusa, w jej jedności z pozo­stałymi prawdami wiary. A dokładniej - należy w niej obszerniej omówić następujące cztery podstawowe twierdzenia (dog­maty):

1) Maryja jest uświęconą na samym początku swego życia (dogmat niepokalanego poczęcia)

2) dziewiczą (dogmat o poczęciu Jezusa za sprawą Du­cha)

3) Matką Pana (dogmat Bożego macierzyństwa)

4) która u kresu swego ziemskiego życia została cała i bez podziału wzięta do chwały Bożej (dogmat wniebowzięcia). [artykuł ukaże się 9 stycznia]

Zgodnie z tą tematyką, od mariologii prowadzą wyraźne, wiążące ją z tymi traktatami linie w kierunku chrystologii, soteriologii, eklezjologii, nauki o łasce i eschatologii. Należy tu pamiętać także o aspekcie ekumenicznym. W dzielącej Kościo­ły teologii tematy mariologiczne odgrywają ważną rolę. Ale w dialogu ekumenicznym podejmuje się je z dużymi oporami.

Przesłanki biblijne

Mariologię przedsoborową krytykowano z powodu jej deduk­cyjnego charakteru. Stawiany tu zarzut tworzenia „logicznych konstrukcji" wydaje się uzasadniony, zwłaszcza w odniesie­niu do debat nad współodkupicielstwem. Przy wyborze właściwej metody należy pamiętać, że treść chrześcijańskiego wy­znania nie jest spekulatywna, nie mamy w nim też do czynie­nia z archetypiczną strukturą ludzkiej duszy. Jego podstawowe twierdzenia mają charakter historyczny. Dlatego punkt wyjścia wyjaśniającej wiarę teologii musi być też historyczny, a dokładniej mówiąc, biblijny. Bo rdzeń wiary stanowi przygotowy­wane wprawdzie w Starym Przymierzu, ale ostatecznie jedno­razowe przecież wkroczenie Boga w bieg czasu przez jedną tylko osobę, Jezusa z Nazaretu.

Dla mariologii znaczy to konkretnie, że również ona za­czyna od pytania o świadectwo Pisma Świętego. Ten biblijny punkt wyjścia postuluje wyjaśnianie ważnych dla niej tekstów zgodnie z zasadami metody historyczno-krytycznej, uwzględ­niającej ich powstanie (historię form i tradycji), formę literacką i bezpośrednią treść. W taki sposób wyjaśnione twierdzenia stanowią zasadniczy zarys chrześcijańskiego obrazu Maryi i wyznaczają podstawowe kierunki dla wszystkich później­szych treści i sformułowań.

Tak rozumiane spojrzenie wstecz na niezbędne tu teksty źródłowe nie doprowadza do jakiejś abstrakcyjnej idei zawartej w przysłowiu czy maksymie, lecz natrafia na wydarzenie wcielenia się Boga i spotyka obecne w nim osoby. Pełniejsze ich zrozumienie domaga się wyjścia poza perspektywę literac­ką. Konieczne jest tu głębsze wniknięcie w tajemnicę; po omówieniu aspektu wydarzeniowego należy przejść do wyjaś­niania życiodajnego działania Boga w kategoriach ontologicznych. Kim jest ten Jezus, co On znaczy dla nas? A w od­niesieniu do naszego tematu: Kim jest Jego Matka Maryja, jakie zajmuje miejsce w wierze chrześcijańskiej? Stawiając te pytania dogmatyk zakłada literacko-krytyczne wyjaśnienia egzegety i przechodzi do następnego, wyższego etapu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama