ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY IV - ETAP I


Pytanie 1 [22] - (7 pkt.)

Przytaczając odpowiednie cytaty z Pisma Świętego wykaż nieścisłości w następujących fragmentach: a) Mt 2,4-6 b) Mk 1,1-3 c) Łk 2,22-24 ODPOWIEDŹ : a) Mt 2,4-6 W uzasadnieniu miejsca narodzin Mesjasza "uczeni ludu i arcykapłani" mówią(Mt 2,5-6): "W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela." co jest kombinacją nastepujących cytatów ST: "A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności." (Mi 5,1) "Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi." (Mi 5,3) i jest również nawiązaniem do: "Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem." (2Sm 5,2) Zamiast Betlejem Efrata Ewangelia mówi o Betlejem judzkim- autor podkreśla ze miasto to należy do pokolenia Judy bo ono miało w swej tradycji błogosławieństwa prorocze patriarchy Jakuba. W nim tradycja widziała zapowiedź króla-pasterza z pokolenia Judy. Zamiast "najmniejsze jesteś" czytamy "nie jesteś zgoła najlichsze". W świetle spełnionego proroctwa Micheasza Betlejem przestało być nie liczącym się klanem wśród narodów Judy. Dodane wyrazy "zgoła" i "albowiem" zmieniają sens starotestamentalnych źródeł, wyrażając myśl, że Betlejem jest miejscowością jak najbardziej odpowiednią, aby być miejscem narodzin Mesjasza. U Micheasza jest ono za małe żeby zaliczyć je do bardziej liczących się miast judzkich, u Mateusza, przeciwnie, na skutek narodzenia się w nim Wodza narodu jest ono większe od wszystkich innych. U jednego jak i u drugiego zawarta jest jednak ta sama myśl: najmniejsze ale wyda Wodza Izraelskiego a wiec największe. b) Mk 1,1-3 Autor powołuje się na proroka Izajasza (BT) tymczasem użyty cytat jest kombinacją cytatów: "Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów." (Ml 3,1) "Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!" (Iz 40,3) nawiazuje takze do: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem." (Wj 23,20) W Ks Wyjścia jest Anioł obiecany przez Boga, aby chronił lud w wędrówce po pustyni...u Izajasza jest głos który sie rozlega i nawołuje aby prostować ścieżki na pustyni... u Malachiasza jest posłaniec identyfikowany z Eliaszem (Ml 3,23)...u św. Marka jest zaś Jan Chrzciciel żyjący na pustyni. Cytowany tekst Izajasza został w pewien sposób zmodyfikowany. Hebrajska wersja Izajasza odnosi się do dobrej nowiny, że będzie można powrócić do Jerozolimy po deportacji i wygnaniu babilońskim. Między terytorium gdzie przebywali wygnani Żydzi a terytorium, do którego chcieli powrócić leżała pustynia- stąd w proroctwie o niej mowa. Marek interpretuje proroctwo jako już urzeczywistnione, wypełnione w czasach Jana Chrzciciela. Aby podkreślić te aktualizację proroctwa Izajasza Marek ingeruje w tekst przez zwyczajne przestawienie interpunkcji, które pozwala mu odnieść do żyjącego na pustyni Jana Chrzciciela to, co Izajasz odnosił do ludu będącego w niewoli babilońskiej, zachęcanego by wyrównał drogę na pustyni. c). Łk 2,22-24 Autor pisze o "ich dniach oczyszczenia" tymczasem dni oczyszczenia obowiązywały tylko kobietę: "Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia." (Kpł 12,2-4) Autor Ewangelii pisze że: " Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego." (Łk 2,24) używając znowu liczby mnogiej: "mieli..." tymczasem ofiara miała być wg Prawa złożona przez kapłana aby dokonać przebłagania tylko za matkę dziecka i dla jej oczyszczenia.: "Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona." (Kpł 12,8) Ogólnie, dla tych którzy nie zaliczali sie do ubogich analogiczna ofiara wg Prawa, miała składać sie z : "jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną."(Kpł 12,6) W Ewangelii jest: (Łk 2,23) "Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu." Nie jest to cytat dosłowny z ST. Odnajdujemy tylko podobne np.: "I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana." (Wj 13,12)


Tak więc owych „nieścisłości” jest trochę, a i innych też można by się jeszcze doszukać. Nie trzeba było wymieniać wszystkich, żeby uzyskać maksymalną ilość punktów, tak więc z uwagami i wątpliwościami proszę poczekać do czasu ukazania się wyników nieoficjalnych Pytanie 2 [23] - (6 pkt.)

Ile było rodów kapłańskich i gdzie zostały one wymienione w Piśmie Świętym? Który z nich jest wspomniany w kontekście wydarzeń związanych z przyjściem Mesjasza i którym rodem był z kolei? ODPOWIEDŹ : - 24 - wymienione w 1 Krn 24, 6-19 - Abiasza - 8 z kolei Wspomniany - Łk 1, 5


Pytanie 3 [24] - (5 pkt.) Jak miała na imię „Matka Izraela” wspomniana w Piśmie Świętym w kontekście wydarzeń związanych z narodzeniem i dzieciństwem Pana Jezusa? ODPOWIEDŹ : Określenie "Matka Izraela" dotyczy Racheli (Mt 2, 16-18) – wspomnianej w kontekście rzezi niemowląt dokonanej przez Heroda.


Pytanie 4 [25] - (4 pkt.) Jakie były i co, według Ojców Kościoła symbolizowały dary złożone Nowonarodzonemu przez mędrców ze Wschodu? ODPOWIEDŹ : Dary, jakie Mędrcy składają Mesjaszowi, posiadają charakter symboliczny: symbolizują prawdziwe uwielbienie. Dla podkreślenia godności boskiej i królewskiej Nowonarodzonego Mesjasza składają złoto (gr. chryzos). Dla podkreślenia Jego pochodzenia i godności arcykapłańskiej składają kadzidło (gr. libanos) wyznając, że jest On kapłanem nowego Przymierza. Dla podkreślenia człowieczeństwa Jezusa, zapowiadając Jego mękę i pogrzeb, Mędrcy składają mirrę (gr. smyrna).


Pytanie 5 [26] - (3 pkt.) Jaką nazwę nosi dzisiaj miejscowość, do której, według tradycji udała się Maryja, aby nawiedzić Elżbietę? Ile wynosiła odległość z Nazaretu do tej miejscowości? ODPOWIEDŹ : Dzisiejsze Ain-Karim (wchodzi obecnie w granice Jerozolimy i jest jej dzielnicą), odległość z Nazaretu do tej miejscowości wynosiła, ok. 140 - 150 km. niby proste pytanie, a wersji okazuje się jest kilka i to nawet bardzo rozbieżnych – tak więc uznane zostaną odpowiedzi mieszczące się w przedziale 110-160 km.


Pytanie 6 [27] - (2 pkt.) Który fragment w Starym Testamencie uważany jest za zapowiedź pobytu Świętej Rodziny w Egipcie? ODPOWIEDŹ : „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu.” (Oz 11,1)


Pytanie 7 [28] - (1 pkt.) Co oznacza imię Jezus? ODPOWIEDŹ : Jezus (jest to forma skrócona od "Jehoszua" czyli "Jozue"): "Jahwe zbawiający", "Jahwe zbawia", "Jahwe zbawił", „Jahwe zbaw”

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg