ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY III - ETAP I


Pytanie 1 [15] - (7 pkt.)

"Światło i doskonałość" noszone na sercu - jaką nazwę nosiły te przedmioty, do czego służyły i gdzie jest o nich mowa w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ : Nosiły nazwę Urim i Tummim, służyły do uzyskiwania odpowiedzi na pytania stawiane Bogu, a w Piśmie Świętym mowa o nich np. w Wj 28,30 (wystarczyło podać jedno miejsce) więcej zobacz >TUTAJ :.


Pytanie 2 [16] - (6 pkt.)

Proszę: a) wymienić cztery najpowszechniejsze symbole Ewangelistów, b) przyporządkować właściwy każdemu z nich c) podać z jakich wizji zawartych w Piśmie Świętym pochodzą (i są w nich wszystkie wymienione) d) napisać dlaczego właśnie taki a nie inny symbol został przydzielony danemu Ewangeliście (uczono tego niegdyś np. w ramach liturgicznego przygotowania katechumenów do chrztu) ODPOWIEDŹ : Pochodzą z Ez 1,1-14; Ez 10 1-22; Ap 4,6-8 (trzeba było wymienić dwa z tych fragmentów ponieważ w pytaniu był zwrot „z jakich wizji”, a nie „z jakiej wizji”) Mateusz - człowiek - ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii Marek - lew - gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni Łukasz – wół – gdyż rozpoczyna swoją Ewangelię od opisu ofiary składanej przez Zachariasza w świątyni, symbolem zaś takiej ofiary jest wół Jan - orzeł - który wysoko wznosi się w górę, podobnie Jan rozpoczynając swoją Ewangelię i pisząc: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. więcej zobacz >TUTAJ :.


Pytanie 3 [17] - (5 pkt.) Jak mieli na imię tzw. "Boanerges" i jakie było imię ich ojca? ODPOWIEDŹ :

Przydomek "Boanerges" (hebr. Bene-Regesz), co zostało przetłumaczone jako "synowie gromu", odnosi się do apostołów Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. (Mk 3,17) Przydomek ten być może odnosi się do ich porywczego charakteru (por. Łk 9,54).


Pytanie 4 [18] - (4 pkt.) Pan Jezus wysyłając uczniów m.in.: - rozesłał ich po dwóch - nakazał im nikogo w drodze nie pozdrawiać Który opis rozesłania w Piśmie Świętym zawiera obydwa te "elementy"? Do jakiego starotestamentalnego prawa (zasady, zwyczaju) najprawdopodobniej nawiązuje fakt wysyłania uczniów "po dwóch" i dlaczego nie powinni nikogo w drodze pozdrawiać? ODPOWIEDŹ : Opis ten zawarty jest w Łk 10 , 1-4 Fakt wysyłania uczniów „po dwóch” najprawdopodobniej nawiązuje do prawa, wg. którego do uznania ważności świadectwa potrzeba dwóch świadków identycznie zeznających (zob. np. Pwp 19,15) Natomiast nie powinni nikogo w drodze pozdrawiać, ponieważ ówcześnie pozdrawiano się bardzo ceremonialnie, wymieniając przy tym najnowsze wiadomości. Było to więc bardzo czasochłonne i przeszkadzałoby uczniom w tym co powinno być dla nich najważniejsze – głoszenie Ewangelii. Poza tym Żydzi już wcześniej uważali, że czynności religijnych nie wolno przerywać, nawet po to, żeby komuś okazać szacunek i go pozdrowić, a głoszenie Ewangelii przez uczniów za taką czynność można uznać. w pytaniu chodziło dlaczego „po dwóch”, a nie dlaczego „siedemdziesięciu dwóch” jak tłumaczyli niektórzy


Pytanie 5 [19] - (3 pkt.) Co to jest "tekst masorecki" i jak dzieli się masorę biorąc pod uwagę kryterium geograficzne ? ODPOWIEDŹ : Tekst masorecki – ujednolicony tekst Pisma Świętego zapisany przy pomocy znaków spółgłoskowych, jak i systemu znaków samogłoskowych (kropek i kresek umieszczanych nad lub pod znakami spółgłoskowymi). Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne masorę dzieli się na: - palestyńską (zachodnią) - babilońską (wschodnią) Niektórzy wyróżniają jeszcze tyberiadzką, jednakże biorąc pod uwagę, że Galilea była częścią Palestyny (a w Galilei leży Tyberiada), należy ją uznać raczej za główny ośrodek szkoły palestyńskiej.


Pytanie 6 [20] - (2 pkt.) W Starym Testamencie występują dwie, różniące się nieco wersje Dekalogu - w których miejscach owe wersje zostały podane? ODPOWIEDŹ : Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21 Uwaga: odpowiedzi np. Wj 20,1-8; Pwp 5, 16-21 są zbyt niedokładne – tym razem zostały uwzględnione, ale na przyszłość proszę w takich wypadkach o większą dokładność


Pytanie 7 [21] - (1 pkt.) Na jakiej górze (według tego, co napisano w Ewangeliach), miało miejsce Przemienienie? ODPOWIEDŹ : na „wysokiej” i tyle wiemy z tekstu Ewangelii; określenie „święta” nie pochodzi już z Ewangelii, ale z 2 P 1, 16-18; natomiast to, że była to góra Tabor wiemy z tradycji Tutaj mały komentarz – ktoś napisał, że jest to pytanie podchwytliwe. W pewnym sensie tak – z pozoru tak proste, że nie trzeba nawet sięgać po Pismo Święte. Tymczasem niekiedy właśnie nasza „pewność” okazuje się zgubna, a nie wszystko, co powszechnie przyjęte i uznane zapisane jest w Biblii.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg