Zestawienie wszystkich pytań Konkursu Biblijnego

spróbuj sam znaleźć odpowiedź, a później kliknij na pytanie i sprawdź, czy dobrze odpowiedziałeś

ETAP WSTĘPNY:
TURA I
1. Co dokładnie oznacza skrót: 4QExb
2. Proszę napisać 6 zwrotów z Pisma Świętego, które stały się przysłowiowe i weszły do języka potocznego oraz podać skąd one pochodzą.
3. Co i gdzie mówi Pismo Święte o śmierci Judasza?
4. Proszę wymienić cztery najważniejsze kodeksy zawierające hebrajski tekst Starego Testamentu
5. Jak nazywał się dziadek Mojżesza i ile lat żył?
6. Jak nazywa się najbardziej znany przekład: a) ST na język grecki b) Pisma Świętego na łacinę
7. Jak brzmi imię wybranego do grona Apostołów na miejsce Judasza?
TURA II
8. Stary Testament wzmiankuje o 19 pismach i księgach, których dzisiaj już nie znamy, gdyż zaginęły - proszę wymienić siedem z nich i podać, w którym fragmencie Starego Testamentu o nich mowa.
9. Który z królów judzkich stracił wzrok, kiedy to się stało i dlaczego oraz gdzie jest o tym informacja w Piśmie Świętym?
10. Do mieszkańców jakiego miasta św. Paweł napisał list, który nie zachował się do naszych czasów i gdzie Pismo Św. wspomina o tym liście?
11. Jak nazywała się pierwsza (znana nam z imienia - wg. Pisma Św.) chrześcijanka w Europie?
12. Jak nazywał się król Izraela, którego panowanie było najkrótsze i ile ono trwało?
13. Który z czterech "przyjaciół" Hioba był najmłodszy?
14. Jak nazywał się i ile lat żył najstarszy człowiek wymieniony w Piśmie Św.?
TURA III
15. Proszę wymienić trzy (w sumie) przypadające w 2005 i 2006 roku okrągłe (czyli z zerem na końcu) rocznice ważnych wydarzeń związanych z Pismem Świętym, jego tłumaczeniem, interpretacją itp - w tym jedną ponad tysiącletnią.
16. Jak się nazywali: a) ostatni król królestwa Izraelskiego b) ostatni król królestwa Judzkiego c) ostatni władca żydowski noszący tytuł "króla"
17. Podaj dwie nazwy krainy, z której pochodził Herod Wielki.
18. Którą księgę Starego Testamentu określa się czasem mianem "apokalipsy"?
19. Gdzie najpierw, a gdzie później pochowano króla Saula?
20. Podaj dwie nazwy góry, na której Mojżesz otrzymał od Boga przykazania.
21. Gdzie po raz pierwszy nazwano uczniów Chrystusa chrześcijanami?
TURA IV
22. O kim Pismo Święte mówi, że stracił życie, ponieważ nie chciał sprzedać swojej własności? Jak nazywała się kobieta, która się do tej śmierci przyczyniła i jakie były dalsze jej losy?
23. Jaka roślina (drzewo, krzew, kwiat, owoc itp.) jest w Piśmie Świętym: a) symbolem chwiejności i pozornej słabości b) związana z Zachariaszem c) związana z szatami najmądrzejszego króla d) związana z końcem potopu e) związana z poczęciem Izaaka f) symbolem siły i władzy
24. Co to za "domy"? a) "Dom Boga" b) "Dom Chleba"
25. Jakie imiona nosił teść Mojżesza?
26. Wymień dwa najważniejsze bóstwa kananejskie
27. Które miasto było stolicą króla Saula kiedy jeszcze nie rezydował w Jerozolimie?
28. Gdzie św. Jan miał objawienia, które opisał w Apokalipsie?

KONKURS:
ETAP I
TURA I
1. Z jakiego języka pochodzą i co dosłownie oznaczają wyrazy: a) Apokalipsa b) Apokryf c) Biblia d) Deuterokanoniczna e) Ewangelia f) Targum g) Vulgata
2. Tym razem zagadka z lekkim przymrużeniem oka: "Dobrze czasem jest mieć włosy - czasem wręcz przeciwnie." Uzasadnij powyższe stwierdzenie dwoma wydarzeniami ze Starego Testamentu.
3. O jakie świętokradztwo niesłusznie oskarżono św. Pawła tylko na tej podstawie, że widziano w jego towarzystwie pewną osobę?
4. "Łaskawość" i "Zjednoczenie" - co to za przedmioty i gdzie jest o nich mowa w Piśmie Świętym ?
5. Podaj imiona pierwszych rodziców i ich synów
6. Jak miały na imię siostry przyjaciela Jezusa?
7. Gdzie urodził się król Dawid?
TURA II
8. W 2 Kor 12,1-4 św. Paweł wspomina widzenia i objawienia, których doświadczył. Gdzie w Dziejach Apostolskich znajdują się krótkie relacje tych wydarzeń? - proszę podać trzy fragmenty.
9. Jakie były wymiary dwóch najsłynniejszych "skrzyń" izraelskich?
10. Kto był "prorokiem" głupszym od zwierzęcia i jakie dwie wersje imienia jego ojca podane są w Piśmie Świętym?
11. Kto to jest eklezjasta, a kto eklezjastes?
12. Wymień nazwy dwóch miast zniszczonych przez Boga ogniem i siarką za grzechy ich mieszkańców. Jak nazywał się zbiornik wodny, nad którym leżały?
13. Imię którego z Archaniołów oznacza "Bóg uzdrawia" i gdzie jest on wspomniany w Piśmie Świętym?
14. Kto był pierwszym arcykapłanem?
TURA III
15. "Światło i doskonałość" noszone na sercu - jaką nazwę nosiły te przedmioty, do czego służyły i gdzie jest o nich mowa w Piśmie Świętym?
16. Proszę: a) wymienić cztery najpowszechniejsze symbole Ewangelistów, b) przyporządkować właściwy każdemu z nich c) podać z jakich wizji zawartych w Piśmie Świętym pochodzą (i są w nich wszystkie wymienione) d) napisać dlaczego właśnie taki a nie inny symbol został przydzielony danemu Ewangeliście (uczono tego niegdyś np. w ramach liturgicznego przygotowania katechumenów do chrztu)
17. Jak mieli na imię tzw. "Boanerges" i jakie było imię ich ojca?
18. Pan Jezus wysyłając uczniów m.in.: - rozesłał ich po dwóch - nakazał im nikogo w drodze nie pozdrawiać Który opis rozesłania w Piśmie Świętym zawiera obydwa te "elementy"? Do jakiego starotestamentalnego prawa (zasady, zwyczaju) najprawdopodobniej nawiązuje fakt wysyłania uczniów "po dwóch" i dlaczego nie powinni nikogo w drodze pozdrawiać?
19. Co to jest "tekst masorecki" i jak dzieli się masorę biorąc pod uwagę kryterium geograficzne?
20. W Starym Testamencie występują dwie, różniące się nieco wersje Dekalogu - w których miejscach owe wersje zostały podane?
21. Na jakiej górze (według tego, co napisano w Ewangeliach), miało miejsce Przemienienie?
TURA IV
22. Przytaczając odpowiednie cytaty z Pisma Świętego wykaż nieścisłości w następujących fragmentach: a) Mt 2,4-6 b) Mk 1,1-3 c) Łk 2,22-24
23. Ile było rodów kapłańskich i gdzie zostały one wymienione w Piśmie Świętym? Który z nich jest wspomniany w kontekście wydarzeń związanych z przyjściem Mesjasza i którym rodem był z kolei?
24. Jak miała na imię „Matka Izraela” wspomniana w Piśmie Świętym w kontekście wydarzeń związanych z narodzeniem i dzieciństwem Pana Jezusa?
25. Jakie były i co, według Ojców Kościoła symbolizowały dary złożone Nowonarodzonemu przez mędrców ze Wschodu?
26. Jaką nazwę nosi dzisiaj miejscowość, do której, według tradycji udała się Maryja, aby nawiedzić Elżbietę? Ile wynosiła odległość z Nazaretu do tej miejscowości?
27. Który fragment w Starym Testamencie uważany jest za zapowiedź pobytu Świętej Rodziny w Egipcie?
28. Co oznacza imię Jezus?
ETAP II
TURA I
29. W dniu narodzin Chrystusa w Betlejem, czyli dnia 25 grudnia roku 0, trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, przybyli ze Wschodu do tej miejscowości i oddając w grocie pokłon Nowonarodzonemu, w obecności Jego Matki – Maryi, córki Joachima i Anny, złożyli Mu swe dary: złoto, kadzidło i mirrę. Tekst powyższy zawiera stwierdzenia i fakty: a) zawarte w Piśmie Świętym b) wynikające z tradycji lub apokryfów (więc mogło tak być, ale nie wiemy tego na pewno) c) ustalone umownie (więc prawdopodobieństwo, że tak było jest równe niemalże zeru) d) nie zaliczające się do żadnej z powyższych kategorii (więc na pewno tak nie było) Zadanie polega na przyporządkowaniu owych stwierdzeń i faktów do poszczególnych kategorii.
30. Zgodnie z prawem rodzice byli zobowiązani wykupić swego pierworodnego syna, składając ofiarę. Co Ewangelie mówią o wypełnieniu tego obowiązku przez Maryję i Józefa i o tym jaką ofiarę złożyli, by „wykupić” Jezusa?
31. Jedna z kolęd zawiera słowa: „Na kolana wół i osioł przed Nim klękają”. Skąd wzięło się przekonanie o obecności tych zwierząt w grocie betlejemskiej?
32. Łukasz w 1,26-27 pisze: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.” Natomiast w 1,34 czytamy słowa: „Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Jak wyjaśnić tę pozorną sprzeczność?
33. Jeden z przypisów w Biblii Tysiąclecia informuje: ”Ewangelista ma na myśli nadzwyczajne jakieś zjawisko, dlatego daremne są wszystkie próby naturalnego wytłumaczenia” O jakie zjawisko chodzi i jak próbowano je tłumaczyć w sposób naturalny? (proszę podać trzy hipotezy)
34. Na ile mniej więcej szacuje się liczbę zabitych na rozkaz Heroda dzieci w Betlejem?
35. Z jakim wydarzeniem ze Starego Testamentu związany jest powrót Świętej Rodziny z Egiptu?
TURA II
36. Niektórzy twierdzą, że słowa Jezusa: Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. (Mk 9,13) są potwierdzeniem ich wiary w reinkarnację oraz tego, że Jan Chrzciciel był jednym z kolejnych wcieleń Eliasza. Jak uzasadnić, że jest to nieprawda i co właściwie oznaczają słowa Jezusa?
37. Można niekiedy spotkać się z tezą, że chrzest małych dzieci jest "niebiblijny", która uzasadniana jest faktem, iż Pan Jezus przyjął chrzest gdy był dorosły. Wykaż, że taka argumentacja jest błędna
38. Jakie dwa elementy w wyglądzie zewnętrznym były wspólne dla Eliasza i Jana Chrzciciela? Odpowiedź należy poprzeć cytatami z Pisma Świętego.
39. Gdzie w Piśmie Świętym jest mowa o: - wodzie świętej - chrzcie za zmarłych Jak te zwroty wyjaśniane są przez biblistów?
40. Jakie trzy tzw. "znaki mesjańskie" miały miejsce podczas chrztu Pana Jezusa?
41. Jan Chrzciciel prowadził (podobnie jak np. Samson) szczególnego rodzaju "styl życia". Jak się ów "styl" nazywał i gdzie w Piśmie Świętym znajdują się przepisy szczegółowo regulujące postępwanie takich osób?
42. Jak to możliwe, że Jan Chrzciciel żywił się miodem leśnym skoro przebywał na pustyni?
TURA III
43. Ewangelia wg. św. Marka, czytana w bieżącym roku liturgicznym, zawiera cztery krótkie fragmenty przedstawiające fakt, wydarzenie czy przypowieść, których nie ma w żadnej innej Ewangelii. Proszę podać przynajmniej trzy z nich.
44. Duch nieczysty zwracając się do Pana Jezusa używa określenia "Nazarejczyk" (Mk 1,24). Jak jeden z Ewangelistów wyjaśnia użycie tego zwrotu odnośnie Jezusa i jakie są hipotezy biblistów na ten temat?
45. Nazwa której miejscowości związanej z działalnością Pana Jezusa oznaczała "wieś Nahuma"?
46. Jakie dwie miejscowości wyznaczały najbardziej wysunięte (na północ i południe) punkty graniczne państwa Dawida?
47. Niektórzy twierdzą, że na skutek Bożego polecenia: "I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem." (Rdz 1,29) człowiek może jeść tylko rośliny. Czy to polecenie nadal obowiązuje, a jeśli nie to od kiedy i w którym fragmencie Pisma Świętego jest ono zmienione?
48. Izraelici uznawali za nieczyste zwierzęta, które nie miały rozdzielonego kopyta. Dlaczego zatem do takich zwierząt zaliczali również świnie?
49. Jaki "zawód" według słów Pisma Świętego "uprawiała" Maria Magdalena?
TURA IV
50. W Piśmie Świętym znajduje się fragment mówiący o dziwnej sytuacji, kiedy to Bóg chce pozbawić życia (jest to wyraźnie i wprost stwierdzone) jednego ze szczególnie wybranych przez siebie ludzi. Nie ma przy tym żadnej informacji, co było tego powodem. Proszę podać gdzie to zostało opisane (księga i rozdział) oraz o którego człowieka chodzi.
51. W mitologii greckiej byli nierozłącznymi bliźniakami, braćmi Heleny trojańskiej. Gdzie i pod jaką nazwą zostali wymienieni w Piśmie Świętym?
52. Jaka jest różnica między egzegetą, a ejzegetą (eisegetą) ?
53. W Księdze Rodzaju czytamy: "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. " (1,26) Dlaczego została użyta tutaj liczba mnoga?
54. Jak nazywało się prawo, któremu przeciwstawia się Pan Jezus mówiąc o "nadstawianiu policzka" i "odstępowaniu szaty"? Gdzie możemy spotkać się z tym prawem w Starym Testamencie? - proszę podać 2 przykłady.
55. Zażądała głowy Jana Chrzciciela na misie. Kim była dla Heroda ta dziewczyna? (proszę podać trzy różne stopnie najbliższych powiązań rozdzinnych istniejących między nimi)
56. Jak według Pisma Świętego miała na imię dziewczyna z poprzedniego pytania?
ETAP III
TURA I
57. Zwierze to pozbawiło życia proroka oszukanego przez proroka Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
58. Zwierze to zostało okrutnie wykorzystane do wzbudzenia pożaru Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
59. Zwierze to po spaleniu było wykorzystywane przy obrzędzie oczyszczenia po dotknięciu zwłok Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
60. Zwierze to było symbolicznie „obarczane” grzechami całego Narodu Wybranego i wypędzane Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
61. Zwierze to przynosiło pokarm jednemu z proroków Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
62. Zwierze to posłużyło za „bankomat” Piotrowi posłanemu przez Pana Jezusa Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
63. Zwierze to nieskutecznie próbowało pozbawić życia Apostoła Narodów Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu
TURA II
64. Tym razem pewnego rodzaju "zabawa" słowna. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jakaś gazeta drukuje na pierwszej stronie następującą informację: Archeolodzy dokonali ostatnio sensacyjnego odkrycia. Znaleziono fragment karty pochodzącej z nieznanej nam dotąd Kroniki Salomona, który informuje o faktach, mogących zrewolucjonizować nasze patrzenie na ówczesne czasy i kulturę. Opisuje on wydarzenie mające miejsce w pałacu Salomona. Widocznie w tamtych czasach wierzono, że w jakiś magiczny sposób można pozbawić drugiego człowieka jego zdolności i umiejętności – to właśnie bowiem chciał uczynić jeden ze służących króla. Oczywiście nie udało mu się, co więcej - jego zamiar odkryto. Podczas ucieczki – jak się dowiadujemy – wypadła mu mina, co świadczy, że już wówczas Izraelici dysponowali, zapewne prymitywną ale jednak, formą tej broni. Okaleczony, najprawdopodobniej na skutek szoku, zdołał przebiec jeszcze cały stadion – i tutaj kolejna zdumiewająca informacja, że taki obiekt istniał w tamtych czasach w Jerozolimie. Okazuje się też, że Salomon, chociaż bardzo utalentowany, był równocześnie niesprawiedliwym okrutnikiem – skoro rozkazał ubiczować tych, którzy byli mu wierni i dobrze wypełniali swoje obowiązki. Tymczasem ów znaleziony fragment zawierał tekst: Jeden ze służących króla Salomona, zazdrosny o jego rozliczne talenty, usiłował kilka z nich zdobyć dla siebie. Po nieudanej próbie tegoż, musiał salwować się ucieczką. Przed pałacem potknął się i upuścił minę. Mimo to przebiegł jeszcze stadion bez łokcia zanim został złapany. Chociaż miał jeszcze kilka asów w rękawie nie udało mu się wyjść cało z opresji – ścigający go żadną też miarą nie dali się odwieść od doprowadzenia go przed oblicze władcy. Za taką postawę otrzymali oni, na rozkaz Salomona, po kilkadziesiąt batów... Zadanie polega na zrobieniu słowniczka, który pozwoli właściwie zrozumieć ów „znaleziony” fragment tekstu. Trzeba więc znaleźć w nim te słowa, których biblijne znaczenie jest odmienne od współczesnego, wypisać je i podać co one oznaczają w Piśmie Świętym.
65. Proszę podać trzy fragmenty ze Starego Testamentu, które mówią o holokauście w znaczeniu biblijnym.
66. Jak brzmi nowotestamentalna tzw. "Złota zasada postępowania"? Gdzie ona się znajduje? (księga, rozdział i wiersz). Proszę także podać przynajmniej jeden cytat ze Starego Testamentu w którym znajduje się podobne zalecenie.
67. Jakie trzy nazwy miało jezioro (nazywane też morzem), do którego wpadło stado świń? Jakie cuda się na nim dokonały? (należy wymienić trzy).
68. Wymień wszystkie wskrzeszenia z martwych opisane w Nowym Testamencie poza tymi, których dokonał Pan Jezus.
69. Ile lat, według Pisma Świętego, trwał pobyt Izraelitów w Egipcie?
70. Kto wykonał zawierający przykazania napis na kamiennych tablicach, które później były przechowywane w Arce Przymierza?
TURA III
71. W którym miejscu Księgi Wyjścia (rozdział i wiersz) po raz pierwszy mowa jest o kamiennych tablicach z przykazaniami? Nie chodzi tutaj o ich zapowiadanie, ale fragment w którym mówi się o nich jako o już istniejących.
72. Co to jest "Co to jest?" ?
73. Zgodnie z poleceniem Pana Boga, w przypadku dokonania spisu ludności trzeba było złożyć ofiarę jako okup za swe życie. Jaka to była ofiara, kogo obowiązywała i gdzie w Piśmie Świętym (księga, rozdział i wiersz) mamy podaną liczbę osób, którzy ją złożyli?
74. Jak według apokryfów mieli na imię czarownicy egipscy wspomniani w Wj 7 ? Gdzie te imiona wymienione są w Piśmie Świętym ? (proszę podać księgę, rozdział i wiersz)
75. "Pokropisz hizopem" to tytuł jednej z pieśni liturgicznych. Do jakiego biblijnego wydarzenia nawiązuje? (chodzi o wydarzenie - nazwijmy je "pierwotne" czy "źródłowe" - z którego wynikały także późniejsze obrzędy). Proszę podać księgę, rozdział i wiersz, w którym o tym mowa.
76. Jaka rzecz należąca do podstawowego "wyposażenia" każdej kobiety, została wykorzystana przy budowie jednego z elementów Namiotu Spotkania?
77. Jak miała na imię i kim była dla Mojżesza najsłynniejsza "śpiewaczka" spośród kobiet, które wyszły z Egiptu?
TURA IV
W Starym Testamencie znajduje się wiele fragmentów nawiązujących do męki i śmierci Mesjasza. Niektóre czynią to wprost i jednoznacznie, niektóre z nich były cytowane przez Pana Jezusa, inne natomiast zostały za takie uznane dopiero po wydarzeniach na Golgocie. Czasami można się spotkać również z pewnym „naciąganiem” i dopatrywaniem się proroctwa tam, gdzie tak naprawdę go nie było. Tym niemniej warto pokusić się o poszukanie niektórych z owych fragmentów. Zadanie polega na przytoczeniu w całości (a nie tylko podaniu tzw „sigli”) cytatów ze ST „zapowiadających” podane niżej wydarzenia oraz cytatów z NT potwierdzających wypełnienie tych „zapowiedzi” 78. ..Został znienawidzony bez przyczyny
79. ..Był sprzedany za trzydzieści srebrników
80. ..Wydany przez przyjaciela
81. ..Milczący przed oskarżycielami
82. ..Ubiczowany
83. ..Znieważony i opluty
84. ..Wyszydzony
ETAP IV
TURA I
85. Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, w których Pan Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
86. Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, które informują nas o tym, że arcykapłani, uczeni w Piśmie lub faryzeusze chcieli pozbawić życia Pana Jezusa.
87. Proszę wymienić wszystkie fragmenty Ewangelii, mówiące o nieudanych próbach zabicia Pana Jezusa przez Żydów (ale nie arcykapłanów, uczonych w Piśmie czy faryzeuszy)
88. Kto według Ewangelii, jako pierwszy namaścił ciało Pana Jezusa na Jego pogrzeb?
89. Od ilu lat istniała świątynia, z której Pan Jezus wypędził kupców i którą świątynią jerozolimską była z kolei?
90. Kto według Ewangelistów znalazł osiołka, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy?
91. Przytocz słowa, które - według tego, co czytamy w Ewangeliach - wypowiedzieli faryzeusze podczas wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
TURA II
92. Jaki problem czy wręcz sprzeczność występuje w tym, co Pismo Święte mówi nam o zakupieniu Pola Garncarza? W jaki sposób można ten problem rozwiązać uwzględniając ówczesny sposób myślenia?
93. Ostatnia Wieczerza odbyła się w czwartek. W jakim miesiącu to było i który to był dzień tego miesiąca - według tego co napisali Ewangeliści?
94. Gdzie, według tego co napisano w Ewangeliach, znajdował się Wieczernik?
95. Dlaczego w Ewangeliach używany jest zwrot "arcykapłani" skoro funkcję tę w danym czasie pełnił tylko jeden człowiek (Kajfasz w okresie męki i śmierci Pana Jezusa)?
96. Czym był Sanhedryn, jaka była inna jego nazwa w Ewangeliach i jakie grupy wchodziły w jego skład?
97. Jakie imiona nosił człowiek uwolniony przez Piłata zamiast Pana Jezusa?
98. Jak miała na imię żona Piłata?
TURA III
99. Które wydarzenia opisane w Piśmie Świętym uznawane są za "typy" czy też zapowiedzi ustanowienia Eucharystii ?
100. II Modlitwa Eucharystyczna zawiera słowa: On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ Proszę podać, które z fragmentow powyższego tekstu są dosłownymi cytatami z opisów ustanowienia Eucharystii zawartych w Piśmie Świętym oraz skąd pochodzą (księga, rozdział i wiersz)
101. Pierwszą Eucharystią była Ostatnia Wieczerza. Biorąc pod uwagę tekst Pisma Świętego kiedy ma miejsce, jak się przyjmuje, pierwsze po Ostatniej Wieczerzy, sprawowanie Eucharystii?
102. Czy Judasz, według tego co czytamy w Ewangeliach, przyjął "pierwszą Komunię"? Odpowiedź proszę uzasadnić cytatami z Pisma Świętego.
103. Proszę podać jak w Dziejach Apostolskich, a jak w 1 Liście do Koryntian nazwana została Eucharystia?
104. Który z opisów ustanowienia Eucharystii najbardziej zbliżony jest do opisu św. Łukasza?
105. Który z Ewangelistów nie przytacza słów konsekracji?
TURA IV
Ze względu na wyjątkowy czas, który będziemy przeżywali, również zadanie tym razem nietypowe: Proszę rozważyć Liturgię Słowa z Wielkiego Piątku oraz Wielkanocy i napisać własne refleksje i przemyślenia.
ETAP V
TURA I
106. Proszę wymienić 14 sytuacji kiedy Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się ludziom i podać w których miejscach Pisma Świętego jest o nich mowa.
107. Jakie sześć innych nazw stosowano na określenie Pięćdziesiątnicy?
108. Który fragment w Piśmie Świętym, jak się uznaje, mówi o zstąpieniu Chrystusa do otchłani?
109. Gdzie i kiedy, według Pisma Świętego, miało miejsce Wniebowstąpienie?
110. Gdzie się odbył pierwszy Sobór, czego dotyczył i gdzie jest o tym mowa w Piśmie Świętym?
111. Jakie warunki musieli spełniać kandydaci na miejsce Judasza w gronie Apostołów, kto został wybrany i w jaki sposób?
112. Kto pierwszy według Pisma Świętego zobaczył Zmartwychwstałego Jezusa?
TURA II
113. Proszę wymienić 7 osób, które wg. Pisma Świętego popełniły samobójstwo i podać fragmenty, które o tym mówią.
114. Kto był ojcem osoby o najdłuższym imieniu w Piśmie Świętym i jak to imię brzmiało?
115. Jak miał na imię brat siłacza pokonanego przez Dawida?
116. Którzy spośród Apostołów byli braćmi?
117. Jak często obchodzono rok jubileuszowy?
118. Jak brzmiało pierwsze „przykazanie” skierowane do Adama i Ewy?
119. Jak brzmi prawdziwe imię Justusa wspominanego w Liście do Kolosan?
TURA III
120. Który rozdział Pisma Świętego jest najkrótszy?
121. Autorzy natchnieni są bardzo dyskretni, jeżeli chodzi o wiek kobiet. Tym niemniej zdarzają się wyjątki, kiedy o nim wspominają. Proszę podać imiona dwóch kobiet, których wiek został podany w Piśmie Świętym.
122. Trudności z wymową mogą mieć opłakane skutki. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że zginęło kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn, gdyż nie potrafili wypowiedzieć pewnego słowa. Jakie to było słowo i ilu dokładnie było owych mężczyzn?
123. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia – o kim tak mówi Pismo Święte?
124. Co oznacza słowo „szatan”, gdzie po raz pierwszy występuje w Piśmie Świętym i w stosunku do kogo tego słowa użył Pan Jezus?
125. Co mają wspólnego Samson, Dawid i Benajasz?
126. Kto polecił, aby Jonasza wrzucić do morza?
TURA IV
127. Na mapie przedstawiona jest Palestyna z czasów Nowego Testamentu. Zaznaczono na niej: kropkami - miejscowości trójkątami - szczyty górskie liniami przerywanymi - granice państw czy obszarów geograficznych Zadanie polega na podaniu właściwych nazw geograficznych
ETAP VI
TURA I
128. Co to jest „Biblia cudzołożnika”
129. Co to jest „Biblia bitwy”
130. Co to jest „Biblia umoralniająca”
131. Co to jest ”Biblia Alba”
132. Co to jest „Biblia dla ubogich”
133. Co to jest „Diatessaron”
134. Co to jest ”Heksapla”
TURA II
135. Znane jest przysłowie mówiące o wróblu w garści i gołębiu na dachu. Jakie powiedzenie w Piśmie Świętym wyraża podobną myśl?
136. W potocznym języku mówimy niekiedy, że ktoś „pożera” książki. Proszę wskazać w Piśmie Świętym fragment ukazujący pozytywny skutek zjedzenia książki oraz fragment, kiedy skutek tego nie był zbyt przyjemny.
137. Egipcjanie, Partowie, Albańczycy, Elamici, mieszkańcy Hiszpanii, Judejczycy, Medowie, mieszkańcy Pontu, Libijczycy, Rzymianie, mieszkańcy Kapadocji, Celtowie, mieszkańcy Pamfilii, Żydzi, mieszkańcy Azji, Kreteńczycy, mieszkańcy Frygii, Turcy, Arabowie, Hindusi, mieszkańcy Mezopotamii. Niektóre spośród powyższych nazw nie pasują do tego zestawu. Które i dlaczego?
138. Kto był największym kompozytorem według Pisma Świętego?
139. Który prorok przepowiedział uwięzienie świętego Pawła?
140. Apostołowie mimo tego, że widzieli Jezusa Zmartwychwstałego nadal nie porafili się wyzbyć strachu. Podczas Święta Pięćdziesiątnicy zamknięci w Wieczerniku z obawy przed Żydami wychodzą z niego dopiero wówczas, gdy zstępuje na nich Duch Święty. Jakie dwa błędy zawiera powyższa wypowiedź biorąc pod uwagę treść Pisma Świętego?
141. Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Czy w Piśmie Świętym jest wspomniana gdzieś piłka – a jeśli tak, to gdzie?
TURA III
142. Której postaci biblijnej główny Patron naszego konkursu „doprawił rogi” i jak się to stało?
143. Jaki mitologiczny potwór morski według Pisma Świętego został pokonany przez Boga?
144. Pismo Święte wspomina nie tylko o prorokach, ale również i o prorokiniach. Proszę wymienić pięć z nich.
145. Który fragment Pisma Świętego świadczy, wg. niektórych, że „umiłowany uczeń” Jezusa to św. Jan Apostoł i Ewangelista?
146. Jakie było pierwsze zdanie, które usłyszał Szaweł po swoim upadku z konia w drodze do Damaszku?
147. Proszę podać dwa miejsca w Piśmie Świętym, w których wymieniony jest lekarz
148. Jak długo przebywał Jonasz we wnętrznościach wieloryba?
ETAP VII
TURA I
149. Dobrze byłoby mieć takie ubranie, które nie niszczy się przez wiele lat. Kto i kiedy je nosił?
150. Czy czas może biec w odwrotnym kierunku? Patrząc na pewien znak opisany w Piśmie Świętym, niektórzy mogliby dojść do wniosku, że może. O jaki znak chodzi?
151. Metalowe narzędzia zwykle toną. Jednakże w Piśmie Świętym opisany jest przypadek, kiedy takie narzędzie unosi się na powierzchni wody. Proszę podać księgę, rozdział i wiersz.
152. Ludziom trudno dogodzić z pogodą, raz jest zbyt mokro, raz znowu zbyt sucho. Ich „patronem” mógłby być pewien człowiek ze Starego Testamentu domagający się od Boga pewnego znaku, a następnego dnia odwrotnego. O kogo chodzi?
153. Kopernik „wstrzymał słońce – ruszył ziemię”. O kim Pismo Święte mówi, że pod tym względem (przynajmniej w połowie) podobny był do naszego rodaka?
154. O wskrzeszeniach w Nowym Testamencie już była mowa, czy są natomiast wymienione takie przypadki w Starym Testamencie? Jeśli tak to proszę podać przynajmniej jeden.
155. Czy Pismo Święte podaje dokładną liczbę ryb złowionych podczas cudownego połowu? Jeśli tak, to jaka to liczba?
TURA II
156. Miasto to musiało być rzeczywiście niezwykłe skoro wykorzystane zostało do określenia urody kobiety. O jakie miasto chodzi?
157. Symbol potęg: a) w ST - wrogich Izraelowi b) w NT - wrogich Kościołowi Jaki to symbol?
158. Proszę połączyć wydarzenia z latami, w których miały one miejsce: 1. Epoka Dawida 2. Upadek królestwa północno-izraelskiego 3. Męczeńska śmierć Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie 4. Synod w Jamnii (Jabne). Wyłączenie Judeo-chrześcijan z Synagogi 5. Upadek królestwa południowego (Judy) i Jerozolimy 6. Ukrzyżowanie Pana Jezusa 7. Dokonanie tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki (LXX – Septuaginta) 8. Pierwszy pobyt św. Pawła w więzieniu rzymskim 9. Drugie powstanie Żydów pod wodzą Bar Kochby, całkowite zniszczenie Jerozolimy 10. Edykt Cyrusa, władcy perskiego, który zezwolił powrócić Izraelitom z niewoli babilońskiej 721 przed Chr.; 100 po Chr.; 27-33 po Chr.; 538 przed Chr.; 1000 przed Chr; 587-6 przed Chr.; 64, wzgl. 67 po Chr.; 280-150 przed Chr.; 60-62 po Chr.; 132-135 po Chr.
159. Pismo Święte mówi o przekuwaniu „mieczy na lemiesze” czy „lemieszy na miecze”?
160. O jakim powszechnie wykonywanym w Narodzie Wybranym zabiegu chirurgicznym wspomina Biblia?
161. Gdzie i w jakich okolicznościach przedstawiony jest Abraham jako wojownik?
162. Kto był starszy: Kain czy Abel?
TURA III
163. Kto i w jaki sposób Morze Sitowia (Trzcin) „pokolorował” na Czerwono?
164. Gdyby ilość skrzydeł decydowała o prędkości poruszania się, te istoty poruszałyby się najszybciej spośród wszystkich wymienionych w Biblii. O jakie istoty chodzi i gdzie o nich mowa w Piśmie Świętym?
165. W Piśmie Świętym czytamy: „Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza.” (Wj 14,23) Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia opisywane wcześniej widać tutaj pewną sprzeczność – jaką?
166. Które dwa fragmenty Pisma Świętego uważane są za najstarsze?
167. Kto to był „mściciel krwi”, gdzie można się było przed nim schronić i kiedy można już było bezpiecznie opuścić to schronienie?
168. Kto, ile razy w roku i kiedy mógł wejść do Najświętszego Miejsca w świątyni?
169. „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada” – skąd (księga, rozdział, wiersz) pochodzi to powiedzenie?
ETAP VIII
171. Proszę przeczytać Księgę Rodzaju i odpowiedzieć gdzie po raz pierwszy w Piśmie Świętym wspomina się o: 1. widzeniu sennym 2. wróżbitach 3. świętowaniu urodzin 4. pocałunku 5. osobie, która pogrążyła się w głębokim śnie 6. osobie będącej muzykiem 7. orkiestrze 8. budowniczym miasta 9. świętym pocałunku 10. uwięzieniu człowieka 11. wybudowanej flocie 12. uśmiechu 13. zasadzeniu winnicy 14. zadanej przez kogoś zagadce 15. kimś kto się przestraszył 16. złożeniu zmarłego w trumnie 17. człowieku który był chory 18. miłości między kobietą, a mężczyzną 19. leworęcznym człowieku 20. badaczach gwiazd 21. nożycach 22. człowieku mającym dwie żony 23. taranach użytych do zdobywania bram
ETAP IX
173. Kto i gdzie (księga rozdział i wiersz) powiedział te słowa? 1. Pan mój i Bóg mój 2. Wykonało się. 3. Niewiasto, oto Syn Twój. 4. Ty masz Słowa życia wiecznego. 5. Panie nie jestem godzien, abyś wszedł. 6. Boże mój, czemuś mnie opuścił? 7. Co to jest prawda? 8. Co wam każe czynić to czyńcie. 9. Oto Baranek Boży. 10. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego... 11. Jeśli jesteś Synem Bożym rzuć się na dół 12. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 13. Hosanna Synowi Dawidowemu! 14. Pokój ludziom dobrej woli! 15. Oto człowiek. 16. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam.
174. Do kogo i gdzie (księga rozdział i wiersz) Pan Jezus powiedział te słowa? 1. Jeśli się kto nie odrodzi... 2. Maria najlepszą cząstkę obrała 3. Dziś ze mną będziesz w raju 4. Królestwo moje nie jest z tego świata 5. Przykazanie moje daję wam, abyście się miłowali 6. Jeśliby ci milczeli, kamienie wołać będą 7. Idź, zawołaj męża twego i przyjdź tutaj 8. Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złe, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? 9. Jam się narodził na to, aby dać świadectwo prawdzie 10. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś 11. Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. 12. Czy i wy odejść chcecie? 13. Odtąd już ludzi łowić będziesz 14. Wy z ojca diabła jesteście
ETAP X
TURA I
175. Na czym polegało bluźnierstwo Jezusa w rozmowie z Kajfaszem?
176. Po prawej stronie drzwi wejściowych Żydzi umieszczają mała puszkę z wypisanym (zwykle na pergaminie) tekstem – skąd pochodzi ten zwyczaj? [księga, rozdział i wiersze w Piśmie Św. – wystarczy jeden fragment] Jaka jest współczesna nazwa owej „puszki”?
177. Proszę wymienić wszystkie osoby, które w Ewangeliach wyraźnie i publicznie stwierdziły, że Jezus jest niewinny?
178. Kandaka – proszę podać kim była ta osoba, gdzie o niej mowa w Piśmie Świętym (księga i rozdział) oraz cztery nazwy kraju z którego pochodziła (mogą być zarówno biblijne jak i współczesne
179. Miejsce, na którym ukrzyżowano Pana Jezusa nazywano „miejscem Czaszki” - aram. Golgota (Gulgota), gr. Golgota, łac. Golgota. Skąd zatem wzięło się określanie tego miejsca słowem „Kalwaria”?
180. Jak długo Pan Jezus wisiał na krzyżu, zanim zmarł?
181. Co znaczą i gdzie w Piśmie Świętym występują słowa Mane-Tekel-Fares?
TURA II
182. Który prorok pochodzący z południa Izraela, dał się poznać jako surowy krytyk ówczesnych stosunków społecznych na Północy?
183. Prorokowanie kojarzy się nam z przepowiadaniem przyszłości. Czy tylko z tym ta funkcja była związana w Starym Testamencie?
184. W jednym z rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa podane są zasady dotyczące proroków i proroctw. Który to rozdział i kto jest tam wymieniony jako ideał proroka?
185. Który prorok i gdzie (księga, rozdział i wiersz) przepowiadał ponowne przyjście Eliasza?
186. Skąd pochodzili prorocy: a) Izajasz b) Jeremiasz c) Micheasz
187. Przepowiednia o Emanuelu w rozdz. 7 Księgi Izajasza została podjęta głównie przez dwóch Ewangelistów. Których?
188. Który z proroków zapisał słowa: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”?
TURA III
189. W jakim języku została napisana Ewangelia wg. św. Mateusza?
190. Co to są Ewangelie synoptyczne i które do nich zaliczamy?
191. Jakie księgi Starego Testamentu napisano po grecku?
192. Wymień tradycje Pięcioksięgu w kolejności ich powstawania.
193. Co to jest „Protoewangelia”?
194. Kiedy i gdzie ogłoszono dogmat o kanonie Pisma Św.?
195. Co to jest „tekst majuskułowy”?
TURA IV
Święty Paweł wielokotnie, w każdym z czterech etapów swojej literackiej działalności pisał o małżeństwie i rodzinie. Proszę przytoczyć przykładowe fragmenty (wystarczy po jednym), w których mówi on o: 196. ..małżeństwie w porównaniu do dziewictwa
197. ..nierozerwalności małżeństwa
198. ..tzw. „przywileju Pawłowym”
199. ..radach dla wdów
200. ..”mężach jednej żony”
201. ..mistycznym znaczeniu małżeństwa
202. ..obowiązkach mężów i żon
ETAP XI
TURA I
Tematem tej Tury jest wiek podeszły. Proszę przytoczyć przykładowe fragmenty (wystarczy po jednym) z Pisma Świętego mówiące o: 203. ..śmierci, która jest dobra dla człowieka starszego i nie należy się jej bać
204. ..radach (czy może raczej obowiązkach) dla starszych mężczyzn i kobiet
205. ..skutkach starzenia się, takich jak: a) osłabienie wzroku b) osłabienie nóg c) niepłodność d) oziębienie organizmu e) rezygnacja z życia
206. ..postawach wobec starszych, takich jak: a) nie uwłaczanie b) wspomaganie i nie zasmucanie c) słuchanie i nie pogardzanie d) nie strofowanie
207. ..zaletach starości, takich jak: a) doświadczenie b) mądrość i roztropność c) wiedza pozwalająca pouczać innych i wyjaśniać
208. ..starcu, który stracił życie, nie chcąc dać złego przykładu młodszym
209. ..starcach, którzy przez swoje haniebne i niemoralne zachowanie ponieśli śmierć
TURA II
Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Proszę zatem podać przykłady czynienia uczynków miłosierdzia względem ciała w Piśmie Świętym. 210. ..głodnych nakarmić
211. ..spragnionych napoić
212. ..nagich przyodziać
213. ..podróżnych w dom przyjąć
214. ..więźniów pocieszać
215. ..chorych nawiedzać
216. ..zmarłych pogrzebać
TURA III
Tydzień Miłosierdzia już za nami. „Przedłużając” go nieco proszę podać – tym razem przykłady lub wezwania lub pochwały czynienia uczynków miłosierdzia względem duszy w Piśmie Świętym. (wystarczy po jednym do każdego uczynku) 217. ..grzeszących upominać
218. ..nieumiejętnych pouczać
219. ..strapionych pocieszać
220. ..wątpiącym dobrze radzić
221. ..krzywdy cierpliwie znosić
222. ..urazy chętnie darować
223. ..modlić się za żywych i umarłych
TURA IV
224. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej - proszę zatem podać fragmenty Nowego Testamentu mówiące wprost o Maryi.
ETAP XII
TURA I
225. Świadkowie Jehowy powołując się na Koh 3,19-21 i Ez 18,27 twierdzą, że wraz z ciałem umiera również dusza. Proszę obalić tę tezę wykorzystując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego.
226. Proszę podać cztery fragmenty z Pisma Świętego, które wykorzystuje się w nauce o czyśćcu i odpustach. (jeden ze ST, jeden z Ewangelii i 2 z Listów)
227. Proszę podać trzy fragmenty z Pisma Świętego, które wykorzystuje się do uzasadnienia faktu, że po śmierci czeka człowieka tak zwany sąd szczegółowy (jeden z Ewangelii i 2 z Listów)
228. Piekło w Piśmie Świętym często przedstawiane jest za pomocą symboli i obrazów. Proszę wymienić cztery z nich i podać gdzie występują (księga, rozdział i wiersz)
229. Za pomocą odpowiednich fragmentów Pisma Świętego proszę uzasadnić, że piekło jest „karą” wieczną.
230. Który fragment w Listach mówi o tym, że szczęście w niebie przerasta ludzkie wyobrażenia?
231. Świadkowie Jehowy powołując się na Ap 14,1 twierdzą, że zbawionych będzie tylko 144 000 osób. Proszę obalić tę tezę wykorzystując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego.
TURA II
232. Świadkowie Jehowy obliczając datę końca świata powołują się między innymi na Lb 14,34 dokonując przeliczenia 1 dzień=1 rok. Proszę podać inny fragment Pisma Świętego, który podważa taki sposób przeliczania.
Według nauki Kościoła na końcu świata mają mieć miejsce: powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie ciał, Sąd Ostateczny, odnowienie świata, ostateczne pokonanie szatana. Proszę podać fragmenty z Pisma Świętego, które mówią: 233. ..o tym, kiedy to nastąpi
234. ..o powtórnym przyjściu Chrystusa
235. ..o zmartwychwstaniu ciał (jeden fragment) i jakie będą ciała zmartwychwstałe (drugi fragment)
236. ..o odnowieniu świata
237. ..o ostatecznym pokonaniu szatana
238. ..o Sądzie Ostatecznym
TURA III
239. Za niedługo Uroczystość Chrystusa Króla. „Król” to jeden z tzw. „tytułów chrystologicznych” występujących w Piśmie Świętym. Proszę wymienić 11 innych i podać przynajmniej po jednym fragmencie, w którym dany tytuł jest użyty w odniesieniu do Pana Jezusa.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama