Lineamenta

Chociaż do papieża należy zwołanie Synodu, zatwierdzenie wyboru członków, ustalanie zagadnień, jakie mają być rozpatrywane, ustalenie porządku obrad i zamknięcie Synodu (zob. kan. 344), należy podkreślić, że Synod działa kolegialnie, i to do pewnego stopnia w wymiarze uniwersalnym. Najpierw w całym Kościele przeprowadza się konsultacje w sprawie przedmiotu obrad Synodu. Po wybraniu tematu zostaje opracowany przez Sekretariat Synodu dokument wstępny, zawierający zarys problematyki (Lineamenta), który zostaje rozesłany do wszystkich Episkopatów i innych zainteresowanych instytucji, z prośbą o uwagi i propozycje. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi sporządza się dokument zwany Instrumentum laboris, który jest podstawą dyskusji zgromadzenia synodalnego. Zarówno Lineamenta, jak i Instrumentum laboris są publikowane, toteż biskupi uczestniczący w Synodzie, oprócz własnych refleksji, mogą przedstawić zgromadzeniu także doświadczenia i dezyderaty biskupów własnego kraju. Wysunięte w czasie zebrań postulaty są najpierw poddawane pod głosowanie uczestników Synodu, a dopiero potem przedstawiane Ojcu Świętemu, jako Propositiones.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama