PYTANIA

NEWS REGULAMIN PYTANIA WYNIKI ODPOWIEDZI FORUM


KONKURS O ŚW. PAWLE:
ETAP I
1. Proszę podać dwa podstawowe fragmenty z Pisma św., na które powołują się bibliści przy ustalaniu roku urodzenia św. Pawła
2.Wymień Listy Pawłowe (czyli te z tytułem "List św. Pawła do...") w kolejności ich powstawania.
3. W Piśmie św. są m.in. Listy, proszę wymienić: a) te, które powszechnie uznawane są za napisane przez Pawła b) te, co do których autorstwo Pawła jest sporne c) te, które nie zostały napisane przez Pawła
4. W jakich państwach (współczesnych) był św. Paweł podczas swojej pierwszej podróży misyjnej?
5. W jakich państwach (współczesnych) był św. Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej?
6. W jakich państwach (współczesnych) był św. Paweł podczas swojej trzeciej podróży misyjnej?
Na dzisiejsze Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła Biskupi napisali List Pasterski. W oparciu o treść tego Listu proszę odpowiedzieć na pytania:
7. Co św. Paweł uznawał za najważniejsze zadanie ucznia Jezusa?
8. Co św. Paweł uznawał za fundament nauczania i wszelkiego dobrego czynu?
9. Jakie dwa wymiary ma wg. nauczania św. Pawła nawrócenie?
10. W jakich słowach św. Paweł wyraził pragnienie naszej świętości?
ETAP II
TURA I
11. Gdzie urodził się św. Paweł? (proszę podać 3 fragmenty z Dz, które o tym wspominają)
12. Na jakie obywatelstwo św. Paweł się powoływał?
13. Z jakiego pokolenia żydowskiego pochodził i do jakiego stronnictwa żydowskiego należał?
14. Kto był nauczycielem św. Pawła w Jerozolimie?
15. Jak wyglądał św. Paweł i skąd mamy o tym informacje?
TURA II
16. Podaj pierwszy fragment Dziejów Apostolskich sugerujący, że ich autor brał przez jakiś czas udział w podróży św. Pawła.
17. W jakiej sytuacji i od kogo, św. Paweł usłyszał przysłowiowe wyrażenie oznaczające, że jego opór jest bezcelowy? Jak brzmiało to wyrażenie?
18. W pierwszym rozdziale jednego z Listów św. Paweł mówi gdzie się udał zaraz po swoim nawróceniu. Jaki to był region i które zdanie z Dziejów Apostolskich najprawdopodobniej (wg komentatorów BT) o tym wspomina?
19. Jakie były najważniejsze postanowienia na tzw. Soborze Jerozolimskim. Kiedy po raz pierwszy św. Paweł postąpił wbrew jednemu z nich i dlaczego?
20. Wśród apokryfów są listy św. Pawła do Seneki i Seneki do św. Pawła. Dzieje Apostolskie informują, że św. Paweł spotkał się z osobą bardzo bliską Senece. Kim była ta osoba?
TURA III
21. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Paweł dwa razy powoływał się na obywatelstwo rzymskie. Dlaczego można powiedzieć, że raz okazało się to błędem?
22. Paweł w młodości uczył się sztuki retoryki greckiej i łacińskiej. Widać to chociażby na przykładzie jednego z jego przemówień. We wstępie Paweł stosuje zasadę captatio benevolentiae, czyli zdobycie przychylności słuchacza, podsycając ciekawość i jednocześnie schlebiając audytorium (...). Zaczyna swą argumentację od rzeczy ogólnych, żeby niespostrzeżenie skierować myśli audytorium ku Bogu. Mowa Pawła dostosowana jest do światopoglądu wykształconego poganina i nie odwołuje się do tekstów biblijnych, ale opiera na prawdach powszechnie uznawanych, wspólnych poganom i chrześcijanom. Sposób, w jaki przedstawia Boga (…) jest całkowicie zgodny z twierdzeniami filozofii stoickiej. Słownictwo Pawła odzwierciedla pojęcia filozoficzne powszechnie wtedy przyjęte, apostoł zaś ilustruje swój wywód cytatami: (…), których autorzy [...] są znani słuchaczom. W zakończeniu pojawia się streszczenie tezy i wreszcie punkt kulminacyjny, w którym występuje jedyne bezpośrednie odwołanie się do nauki chrześcijańskiej: (...) Proszę podać o jakie przemówienie chodzi, w miejsce „(...)” wstawić odpowiednie jego fragmenty, a w miejsce „[...]” właściwych autorów.
23. Po odwołaniu się do cezara Paweł został przewieziony do Rzymu, gdzie dwa lata spędził w więzieniu. Co działo się z nim później? (proszę podać dwie główne koncepcje)
24. Często Paweł nazywany jest Apostołem Pogan. Sugeruje to, że poganie byli adresatami jego misyjnej działalności, a nie Żydzi – ewentualnie ci ostatni mieli w niej bardzo małe znaczenie. Proszę wskazać kilka tych fragmentów Pisma Świętego, które wydają się to potwierdzać, jak i takich, które temu przeczą.
25. I na koniec Etapu ciekawostka w formie zagadki: 1. Matka urodziła ich jednocześnie, choć nie wiadomo, czy istnieli naprawdę. 2. Ich siostra, gdyby nie koń, być może nie byłaby dzisiaj uważana za kobietą aż tak „fatalną”. 3. Mają swój kawałek nieba. O kogo chodzi, gdzie i pod jaką nazwą wspomniani są w Dziejach Apostolskich?
ETAP III
TURA I
26. Wśród członków jednej ze wspólnot założonych przez św. Pawła powstał problem dotyczący powtórnego przyjścia Chrystusa. Apostoł wyjaśnienie tej sprawy uczynił głównym wątkiem tego, co do nich napisał. O członków jakiej wspólnoty chodzi, co mówi Pismo Święte o czasie przebywania św. Pawła wśród nich i dlaczego nie przybył do nich ponownie, choć tego chciał?
27. Na czym polegał wspomniany problem z Paruzją i jak go rozwiązuje św. Paweł?
28. Do kogo porównuje siebie św. Paweł wspominając pobyt w tej wspólnocie i głoszenie jej Słowa Bożego?
29. Wymień 10 z wielu rad, zaleceń i próśb dawanych przez św. Pawła tej wspólnocie. Wybierz i podkreśl jedną z nich – tę, którą przede wszystkim chciałbyś wcielać w swoje życie.
30. Wśród tych zaleceń jedno jest bardzo podobne do tego, jakie padło z ust Jezusa (zob. Mt 18), choć w o wiele łagodniejszej formie. Jak brzmi to zalecenie?
TURA II
31. W swoich listach św. Paweł tylko raz cytuje greckiego autora. Jak brzmią te słowa i w jakim są liście?
32. Jak św. Paweł nazywa w tym liście ludzi żyjącymi już łaską chrztu i duchem Ewangelii?
33. Każdemu, kto pracuje, należy się wynagrodzenie. Jakimi słowami wyraził to św. Paweł w tym liście i skąd je zaczerpnął?
34. Ze słów św. Pawła w tym liście wynika, że należy zaniechać postępowania, które samo w sobie nie jest złe, jeśli miałoby to przyczynić się do grzechu drugiego człowieka. O jakiej konkretnej sprawie pisze Apostoł?
35. Św. Paweł podał adresatom tego listu pewną zasadę, która obowiązuje do dzisiaj w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Jak nazywa się owa zasada i czego dotyczy?
TURA III
36. Fragment tego Listu św. Pawła nazywany jest „Pieśnią nad Pieśniami” Nowego Testamentu – o jaki List i jaki jego fragment chodzi?
37. Jak nazywany jest w tym Liście człowiek, który nie mówi po grecku?
38. Proszę wymienić przynajmniej 5 zaleceń jakie daje w tym Liście św. Paweł ludziom obdarzonym szczególnymi darami i umiejętnościami.
39. Św. Paweł wspomina w tym Liście, o pewnej praktyce, o której do dzisiaj nie wiadomo na czym polegała. Proszę podać o jaką praktykę chodzi i przynajmniej jedną z wersji jej wyjaśnienia.
40. Jeden z fragmentów tego Listu może dawać podstawy do zarzutu o antyfeminizm św. Pawła. Proszę podać o jaki fragment chodzi i argumenty na odparcie tego zarzutu.
ETAP IV
TURA I
41. W Listach św. Pawła występuje tylko jeden tekst mariologiczny. Proszę podać jaki to List i o jaki jego fragment chodzi.
42. Jaki jest najważniejszy problem, który św. Paweł próbuje rozwiązać w tym Liście?
43.Przeciwnicy św. Pawła podważali to, czego uczył adresatów Listu. Na jakiej podstawie – tzn. jaki był ich główny zarzut wobec niego? Jak św. Paweł odpiera ten zarzut?
44. Jakie słowo używane jest w tym Liście zamiennie ze słowem „testament”?
45. Dlaczego można by było uznać żartobliwie, że adresaci tego Listu słabo widzą?
TURA II
46. Listy Pawła zawierają tzw. „katalogi występków” - proszę podać przynajmniej trzy fragmenty w których się one znajdują.
47. Jakiego semityzmu używał Paweł do określenia człowieka żyjącego na ziemi?
48. Jak brzmią imiona czarowników egipskich wymienionych przez Pawła w jednym z Listów?
49. Który fragment jednego z Listów świadczy - według komentatorów - że śmierć cielesna kończy możliwość grzeszenia?
50. Dlaczego Paweł nie chciał by uważano go za syna jednego z jego współpracowników? Który fragment Pisma Świętego o tym mówi i jak miał na imię ów współpracownik?
ETAP V
TURA I
51. W którym z Listów św. Paweł w sposób najpełniejszy przedstawił swoją naukę o zbawieniu?
52. O kim św. Paweł pisze w tym Liście jako o swoich wierzycielach?
53. Jaki wg słów tego Listu jest żołd za przekroczenie Bożych przykazań?
54. Jakim wyrazem określa św. Paweł w tym Liście upadłą naturę człowieka?
55. Wyraz ten, to również imię bohatera powieści w literaturze polskiej. Św. Paweł użył tego wyrazu w tym Liście mając na myśli pewne miasto. O jakie miasto chodzi?
TURA II
56. W którym ze swoich Listów św. Paweł najszerzej przedstawia naukę o grzechu pierworodnym?
57. Dlaczego (według słów św. Pawła zawartych w tym Liście), niektórzy ludzie, mimo iż nie poznali prawdziwej wiary, są jednak winni bałwochwalstwa?
58. W którym fragmencie tego Listu św. Paweł identyfikuje się z całą ludzkością?
59. Jakie zdanie tego Listu stało się zasadą działania jednego z polskich Sług Bożych, którego proces beatyfikacyjny jest w toku?
60. Św. Paweł pisze w tym Liście o anatemie – w którym miejscu i kogo ona miała dotyczyć?
TURA III
61. Kilka Listów św. Pawła określa się odrębną nazwą wynikającą z zawartej w nich treści. Proszę podać o jakie Listy chodzi, jaka to nazwa i dlaczego taka.
62. Jakie osoby wykluczył św. Paweł w tych Listach z życia wspólnoty Kościoła?
63. Według biblistów jeden z owych Listów zawiera pewien rodzaj modlitwy, który nie występuje nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Proszę podać treść tej modlitwy.
64.Apostoł Narodów wielokrotnie nawiązuje do różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Proszę wymienić te, do których odnosi się w omawianych w tej Turze Listach.
65. Który z fragmentów tych Listów ukazuje znaczenie i wartość Biblii?
ETAP VI
TURA I
66. Św. Paweł w jednym ze swoich Listów zachęca chrześcijan do pokory. Jako wzór stawia im Chrystusa. Tekst ten bywa czasem nazywany pewnego rodzaju hymnem. Proszę podać jak nazywany jest ten hymn, wyjaśnić o jakie fakty z życia Syna Bożego chodzi i zestawić je z wyznaniem wiary (odmawianym w niedzielę Credo).
67. Można spotkać się z sytuacją, kiedy to św. Paweł cytuje słowa Jezusa, których nie ma w Ewangeliach. Proszę podać wszystkie takie cytaty.
68. Na podstawie tego fragmentu jednego z Listów św. Pawła niektórzy twierdzą, że biskupi nie powinni przestrzegać celibatu. Jaki to fragment i z jakiego Listu. Proszę również podać trzy możliwości rozumienia tego zwrotu, wraz z informacją o źródle z którego się korzystało przy udzielaniu odpowiedzi.
69. W jednym z omawianych już przez nas Listów św. Paweł wypomina adresatom ich (według BT) grzechy główne. Jaki to List i jakie grzechy?
70. I na koniec zagadka wielostopniowa: W mieście tym, będącym kolonią rzymską, osiedlili się dawni żołnierze rzymscy. Wydarzenia, które miało tam miejsce z udziałem św. Pawła, zapewne nigdy by nie zrozumiało dosyć znane w świecie rodzeństwo Anglin i im podobni. O jakie wydarzenie chodzi?
TURA II
71. W którym Liście i w którym rozdziale tego Listu św. Paweł pisze, jak musiał upominać apostoła Piotra?
72. W którym Liście i w którym rozdziale tego Listu św. Paweł zachęca, by chrześcijanie gotując się do walki przyoblekli rynsztunek żołnierski?
73. W jakim mieście uczniów Jezusa zaczęto nazywać chrześcijanami? Proszę podać dwie (pełne) najczęściej używane nazwy tego miasta.
74. Jakich cudów dokonał na Malcie św. Paweł?
75. Na podstawie listu do Filemona proszę przedstawić stosunek św. Pawła do niewolnictwa
TURA III
76. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?
77. Jakim gestem mają od św. Pawła pozdrowić Tesaloniczanie wszystkich braci?
78. Kto wg Listu do Filipian jest „sprawcą i chcenia, i działania” zgodnie z wolą Bożą?
79. Kogo i gdzie wskrzesił św. Paweł?
80. Kto dowodził żołnierzami podczas podróży św. Pawła do Rzymu?
ETAP VII
TURA I
81. O jaki dar duchowy św. Paweł zaleca troszczyć się przede wszystkim?
82. Co zostało nakreślone przed oczami adresatów jednego z Listów św. Pawła?
83. Jakie są owoce światłości według św. Pawła?
84. Św. Paweł twierdził, że w pewnych okolicznościach kobieta nie powinna się odzywać się publicznie. Gdzie jest o tym mowa w jego Listach?
85. Kilka Listów św. Pawła określa się wspólną nazwą wywodzącą się od miejsca ich napisania. Jaka to nazwa i jakie Listy?
TURA II
86. Proszę wymienić te (i tylko te) miejscowości, do których dotarł więcej niż jeden List (kanoniczny) św. Pawła.
87. Osobie dostarczającej jeden z Listów św. Pawła zagrażało, że do końca życia będzie kojarzona z pewną literą alfabetu. Jaka to litera i co oznaczała?
88. Proszę wymienić wszystkich znanych z imienia „sekretarzy”, którzy pisali niektóre z Listów pod dyktando św. Pawła.
89. W którym rozdziale, którego Listu św Paweł zapowiada wg BT wielkie odstępstwo?
90. Adresat jednego z Listów z misją, o której mowa w innym Liście. O kogo chodzi i w którym rozdziale którego Listu jest mowa o jego misji?
TURA III
91. Co dał mi udział w konkursie? (jeśli coś dał oczywiście)
92. Co było dobre w sposobie przeprowadzania konkursu i warto to kiedyś powtórzyć?
93.Co było niewłaściwe w sposobie przeprowadzania konkursu i należałoby to kiedyś zmienić?
94. Proszę podać swoje propozycje odnośnie następnego konkursu (o ile takowy będzie)
95. Czy zorganizować spotkanie pokonkursowe w Katowicach? (byłoby to możliwe w sobotę 27 czerwca lub 25 lipca - odbędzie się jeśli co najmniej 20 osób zadeklaruje swoją obecność) W odpowiedzi proszę podać kiedy ktoś mógłby być – lub dwa terminy jeśli komuś obydwa odpowiadają.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg