Odkrywając tajemnicę Kościoła w Starym Testamencie

Kościół w odwiecznym zamyśle Boga – idea "Ludu Bożego".

Rozpoczynający się dzisiaj cykl wykładów w ramach Radiowo – Internetowego Studium Biblijnego jest zaproszeniem do odkrywania tajemnicy Kościoła w pismach Starego Testamentu. Na początku nasuwa się jednak pytanie o właściwe rozumienie samego określenia Kościoła jako „tajemnicy”, która przecież dla wielu współczesnych ludzi oznacza rzeczywistość dla nich niedostępną, jakiś obcy im świat, leżący gdzieś poza normalnym biegiem życia.

Sobór Watykański II mówiąc o Kościele jako tajemnicy sięga do biblijnego rozumienia tajemnicy (gr. τό μυστήριον), którą objawia sam Bóg. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” w pierwszym rozdziale, zatytułowanym „Misterium Kościoła” ojcowie soborowi nauczają: „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzupełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości i dobroci, stworzył świat cały, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym; nie opuścił też ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoc do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, Odkupiciela, ‹który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia› (Kol 1,15). Wszystkich zaś wybranych Ojciec przed wiekami ‹przewidział i przeznaczył, aby się stali podobni do Syna Jego, który miał być pierworodnym między wielu braćmi› (Rz 8,29). A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym, który już od początku świata ukazany przez typy, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony został przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie. Wtedy zaś, jak to czytamy u świętych Ojców, wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, ‹od Abla sprawiedliwego aż po ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca” („Lumen Gentium” 2).

W świetle przytoczonego tekstu można powiedzieć, że Sobór Watykański II odwołuje się do biblijnego rozumienia misterium, czyli tajemnicy, którą rozumie jako odwieczną wolę Boga objawioną w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. W tym kontekście Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla znaczenie rozważań nad początkiem Kościoła w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii, które są nieodzowne, by zgłębiać tajemnicę Kościoła (KKK 758).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama