Namaszczenie chorych - Pisma i Prorocy

Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga.

We wprowadzeniu do szczegółowego omówienia sakramentu namaszczenia chorych w Katechizmie Kościoła Katolickiego zostały zarysowane podstawy tegoż sakramentu w ekonomii zbawienia. W odniesieniu do Starego Testamentu zostało podane między innymi takie stwierdzenie: „Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, «bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem» (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi. W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę” (KKK 1502). Jak widać wyraźnie w świetle przytoczonego tekstu, starotestamentalny człowiek miał głębokie przeświadczenie, że lekarzem, który może go uzdrowić z wszelkich chorób - duchowych oraz fizycznych - jest sam Bóg. Potwierdzeniem tego są liczne teksty Starego Testamentu, w których mowa jest o błaganiach chorych, powierzających się ufnie Bogu i proszących Go Boga o uzdrowienie. A zatem w pierwszej kolejności  - oczywiście w sensie szerszym - te obrazy mogą być interpretowane jako zapowiedzi sakramentu namaszczenia chorych - sakramentu, w którym działa Chrystus - prawdziwy, Boski lekarz dusz i ciał ludzkich (zob. KKK 1509-1510). Starotestamentalnych prefiguracji sakramentu namaszczenia chorych należy także dopatrywać się w tych tekstach, w których pojawią się motywy namaszczenia oliwą, gdyż namaszczenie świętym olejem - olejem chorych stanowi materię omawianego sakramentu.

Poruszając zatem kwestię zapowiedzi sakramentu namaszczenia chorych w Pismach i u Proroków, przede wszystkim przywołane zostaną perykopy, w których pojawia się obraz człowieka chorego ufnie proszącego Boga o uzdrowienie, a także te, w których  występuje motyw namaszczenia lub wzmianka na temat oliwy, czy też olejku.

Audycja RDN Małopolska
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama