Zarys biblijnej teologii płci

Jest to fragment książki Słownik biblijny. Małżeństwo-Rodzina-Seksualność, który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM

WPROWADZENIE

W każdej epoce na przestrzeni dziejów ludzkości seksualność budziła wielkie zainteresowanie. Różnorakie świadectwa tego zaciekawienia przetrwały do dziś w postaci dzieł plastycznych lub tekstów. Dokumen­tują one chęć zrozumienia tej sfery przez ludzi poszczególnych epok historycznych. Pytania o ludzką płciowość są zarazem pytaniami o istotę człowieka. O to, kim on jest. Jakie stoją przed nim zadania i powinno­ści? Można by powiedzieć, że te poszukiwania są czymś naturalnym, wpisanym w centrum życia człowieka, i nie sposób ich uniknąć. Zmia­nie ulegają tylko narzędzia, którymi człowiek się posługuje, aby poznać i ogarnąć umysłem tę sferę swojego życia.
Badania dotyczące ludzkiej aktywności seksualnej nabrały szczegól­nego tempa w XX wieku. Wiązało się to z gwałtownym rozwojem nauk medycznych oraz historycznych i zaskutkowało nie tylko licznymi pra­cami o charakterze ściśle naukowym, ale i pojawieniem się zagadnień dotyczących seksualności w przekazach medialnych. W drugiej poło­wie XX wieku zainicjowano praktykę przekazywania wiedzy o ludzkiej seksualności w szkołach. W myśl założeń dydaktycznych współczesny uczeń wyposażany jest nie tylko w wiedzę dotyczącą życia zawodowego, ale również w informacje z zakresu życia seksualnego.
Obszar ten ze swej natury umiejscowiony jest w świecie wartości, bar­dzo intymnych i indywidualnych decyzji człowieka. Dlatego też wzbu­dza wiele żywych dyskusji i prób spójnego oraz możliwego do przyjęcia przez wszystkich usystematyzowania tego obszaru. Ludzka seksualność, jako nieodłączny element życia człowieka, pozostawia bardzo znaczący ślad w tworzonej przez człowieka kulturze. Dlatego też, aby w sposób pełny móc poznawać rzeczywistość ludzkiej seksualności, należy docie­rać do źródeł, podstaw, na których opiera się dana kultura. Wiedza taka pozwala pełniej zrozumieć różnego rodzaju zasady, prawa i obyczaje, powstające w historii i ewoluujące przez wieki.
Jednym z fundamentów kształtowania się kultury europejskiej było chrześcijaństwo ze swą główną księgą- Biblią. To ona przez wieki ukie­runkowywała refleksję filozoficzną nad człowiekiem, i z całą pewnością do dziś wpływa na sposób postrzegania osoby ludzkiej oraz podejmo­wanych przez nią działań. Z tych też względów wiedza o kreowanym w tekstach biblijnych obrazie ludzkich działań seksualnych powinna być dostępna i znana osobom zajmującym się edukacją w zakresie płciowości człowieka. Ta przesłanka stała u podstaw pomysłu napisania słownika biblijnego Małżeństwo - Rodzina - Seksualność.
Słownik adresowany jest do osób zgłębiających problematykę rodzin­ną, zwłaszcza do katechetów i nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Stwarza możliwość szybkiego, a zarazem systematycz­nego poznania przesłania biblijnego w kwestiach ludzkiej seksualności, małżeństwa i życia rodzinnego. Mając na uwadze to, że znaczna część Adresatów Słownika nie odbywała studiów z zakresu biblistyki, autor zamieścił pod każdym z haseł stosowne cytaty biblijne, aby w ten sposób usprawnić dotarcie do tekstów źródłowych, nie poprzestając jedynie na podaniu krótkich, encyklopedycznych (typowych dla opracowań słow­nikowych) informacji. W takiej postaci Słownik jest doskonałą pomocą naukową nie tylko dla osób zajmujących się profesjonalnym studiowa­niem Biblii, ale też dla każdego, kto jest zainteresowany wiedzą biblijną na temat ludzkiej płciowości.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg