Benedykt XVI o Biblii

Benedykt XVI w przesłaniu skierowanym do obradującej Papieskiej Komisji Biblijnej zwraca uwagę, że należy przestrzegać wierzących przed mechanicznym i wyrwanym z kontekstu odczytywaniem Pisma Świętego.

Papież swe przesłanie przekazał kard. Williamowi Levadzie, przewodniczącemu Papieskiej Komisji Biblijnej. Tematem obrad komisji w Watykanie jest natchnienie i prawda w Piśmie św.

Ojciec Święty przypomniał, że kwestia natchnienia i prawdy w Biblii stanowi jeden z głównych punktów jego posynodalnej adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”. Zaznaczył, że natchnienie jako działanie Boże sprawia, iż w ludzkich słowach wyraża się Słowo Boże. Dlatego „temat natchnienia ma decydujące znaczenie dla właściwego podejścia do Pism oraz dla ich poprawnej hermeneutyki” (Verbum Domini, 19).

„Rzeczywiście interpretacja świętych Pism pomijająca lub zapominająca o ich natchnieniu nie uwzględnia ich cechy najważniejszej i najcenniejszej – iż pochodzą od Boga” – stwierdził Benedykt XVI. Jednocześnie papież przypomniał, że z kwestią natchnienia wiąże się temat prawdy Pisma św. Dlatego pogłębienie dynamiki natchnienia niewątpliwie doprowadzi również do lepszego zrozumienia prawdy zawartej w świętych Księgach. „Poprzez swe Słowo, Bóg pragnie nam przekazać całą prawdę o sobie i swym planie zbawienia rodzaju ludzkiego. Wysiłek coraz głębszego poznania prawdy Świętych Ksiąg oznacza więc usiłowanie coraz lepszego poznawania Boga, tajemnicy Jego zbawczej woli” – napisał papież.

Benedykt XVI zaznaczył, że refleksja teologiczna zawsze uważała natchnienie i prawdę za kluczowe pojęcia kościelnej hermeneutyki świętych Pism. Jednakże trzeba uznać, że dziś konieczne jest odpowiednie pogłębienie tych rzeczywistości, by lepiej spełnić wymogi dotyczące interpretacji świętych tekstów zgodnie z ich naturą, a podejmując kwestię natchnienia i prawdy w Piśmie św. Papieska Komisja Biblijna powinna wnieść swój wkład w jej pogłębienie. „Dla życia i misji Kościoła jest istotne i fundamentalne, aby święte teksty były interpretowane zgodnie z ich naturą: natchnienie i prawda stanowią cechy konstytutywne tej natury. Stąd wasza praca będzie miała wielkie znaczenie dla życia i misji Kościoła” – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że dobra hermeneutyka nie może stosować w sposób mechaniczny kryterium natchnienia ani też absolutnej prawdy, wyrywając z kontekstu jedno zdanie czy wyrażenie. „Płaszczyzna na której można postrzegać Pismo święte jako Słowo Boże, to jedność Bożej historii, w całości, w której poszczególne elementy nawzajem się oświecają i otwierają się na poznanie” – stwierdził Benedykt XVI.

Papieska Komisja Biblijna liczy 19 członków. Jedynym Polakiem wchodzącym w jej skład jest ks. prof. Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zebraniu plenarnemu przewodniczy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Levada, zaś pracami kieruje sekretarz generalny Komisji, o. Klemens Stock, S.I.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg