ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE DRUGIEJ TURY

Pytanie 1 (8) (7 pkt.) Stary Testament wzmiankuje o 19 pismach i księgach, których dzisiaj już nie znamy, gdyż zaginęły - proszę wymienić siedem z nich i podać, w którym fragmencie Starego Testamentu o nich mowa. Przykład: Księga "Wojen Pana" (Lb 21,14); Roczniki arcykapłana Jana (1 Mch 16,24) ODPOWIEDŹ: dla przykładu (bo okazało się, że można znaleźć więcej niż 19): Dzieje Samuela "Widzącego" 1Krn 29,29 Dzieje Natana Proroka 1 Krn 29,29 Dzieje Gada" Widzącego" 1 Krn 29,29 Dzieje proroka Szemajasza i "Widzącego" Iddo 2 Krn 12,15 Dzieje Chozaja 2 Krn 33,19 Dzieje Jehu, syna Chananiego 2 Krn 20,34 (włączone do Księgi Królów Izraela) Dzieje Królów Izraela 2 Krn 33,18n Kronika proroka Natana (2Krn 9,29) Kroniki Króla Dawida (1 Krn 27,24) Kroniki Proroka Szemajasza (2Krn 12, 15) Księga Sprawiedliwego (Księga Jaszara, Jaskra lub Prawego) (Joz 10,13) 2 Sm 1,18 Księga Dziejów Salomona (1Krl 11,41) więcej TUTAJ:.


Pytanie 2 (9) (6 pkt.)

Który z królów judzkich stracił wzrok, kiedy to się stało i dlaczego oraz gdzie jest o tym informacja w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ: Był to Sedecjasz (właściwe imię Mattaniasz – zostało zmienione na Sedecjasz przez Nabuchodonozora gdy przekazał mu tronu Judy) – ostatni król Judy (20 – ty po rozbiciu królestwa) Panował w latach 597-586 p.n.e. Na tronie osadził go Nabuchodonozor. Jednak Sedecjasz „ czynił to, co złe w oczach Pana” i zbuntował się przeciw władzy. Wojska Nabuchodonozora przystąpiły do oblężenia Jerozolimy. Po kilku miesiącach miasto zostało zdobyte, a Sedecjasz wzięty do niewoli w, doprowadzony do przebywającego w Ribla w kraju Chamat (obecnie teren Syrii) Nabuchodonozora i oślepiony (wcześniej ujrzał śmierć swoich synów). O wydarzeniach z tym związanych wspomina ST w 2 Krl 25,1-7 i Jer 39,1-7; 52,1-11. Aluzję do tego wydarzenia znajduje się także tutaj: Ez 12:13 Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać: - imię Sedecjasz (lub Mattaniasz) - kiedy to się stało – czyli rok lub informacje o tym mówiące pośrednio, np. przez podanie iż było to podczas oblężenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora, że Nabuchodonozor to uczynił itp. - dlaczego utracił wzrok – czyli, że został oślepiony - co najmniej jeden z wyżej przytoczonych cytatów


Pytanie 3 (10) (5 pkt.)

Do mieszkańców jakiego miasta św. Paweł napisał list, który nie zachował się do naszych czasów i gdzie Pismo Św. wspomina o tym liście? ODPOWIEDŹ: Teksty Pawłowe, sugerujące, że napisał on również inne listy poza tymi, które znamy to: 1 Kor 5,9 – aluzja do listu napisanego wcześniej do Kościoła w Koryncie 2 Kor 2,3-4 – wspomnienie o „liście pisanym we łzach” także do Kościoła w Koryncie, powstał on najprawdopodobniej między 1 a 2 Listem do Koryntian; mógł on później zostać połączony z 2 Kor i stanowić jego integralną część Kol 4,16 – wzmianka o liści napisanym do Kościoła w Laodycei (list pod takim tytułem wraz z listem adresowanym do Kościoła w Aleksandrii, zostały w Kanonie Muratoriego odrzucone jako niekanoniczne). Część uczonych uznaje List do Efezjan za zaginiony List do Laodycejczyków. Jak mówi wstęp do Listu do Efezjan (Biblia Tysiąclecia wyd.V): "Zarówno bowiem sprawdziany zewnętrzne (np. brak słów "w Efezie" w 1,1 w najstarszych rękopisach oraz wahania w tradycji co do adresatów), jak i sprawdziany wewnętrzne (np. brak żywszych akcentów osobistych w liście do Kościoła, który Apostoł osobiście założył i przez trzy lata [por. Dz 19, 10; 20, 31] bezpośrednio pouczał), nie pozwalają uznać Efezjan za adresatów tego listu. W zamiarach Apostoła był to zapewne list okrężny, przeznaczony do kolejnego odczytywania w kilku Kościołach w Azji Mniejszej, w tej liczbie i w Efezie". Poza tym już jako ciekawostka: - istnieją sugestie, że Rz 16 był pierwotnie osobnym listem - Flp także mógł powstać w wyniku połączenia kilku listów (według obecnego przekonania – choć brak jednomyślności – z dwóch lub trzech) Wystarczyło wymienić jeden z powyższych listów


Pytanie 4 (11) (4 pkt.)

Jak nazywała się pierwsza (znana nam z imienia - wg. Pisma Św.) chrześcijanka w Europie ? ODPOWIEDŹ: Powszechnie przyjmuje się, że była nią Lidia z Tiatyry ochrzczona w Filippi, podczas drugiej podróży misyjnej św. Pawła. (Dz 16,14-15) Można było mieć jednak pewne wątpliwości, poniekąd słuszne, ponieważ wspomniana Lidia pochodziła z Azji Mniejszej, w Europie natomiast przyjęła chrzest. Jednakże przytoczony fragment pozwala również wysnuć wniosek, że wraz ze swoją rodziną mieszkała wówczas w Filippi (miasto ok. 12 km od Neapolu, na wybrzeżu Macedonii -północna Grecja). Inne odpowiedzi: Już w czasie wylania Ducha Świętego Dz. Ap. 2,9-11 tymi, którzy słyszeli zwiastowanie apostołów byli także Europejczycy (np. Rzymianie, mieszkańcy Krety) jednak nie są oni przy tej okazji wymienieni z imienia. Może apostoł Paweł wymienia ich w pozdrowieniach Rzym 16,1-24. (np. Tryfena, Tryfoza, Persyda, Patroba, Julia) Ewangelia kiedy dotarła do Rzymu dotarła prawdopodobnie do Pryscylli żony Akwili. Kiedy to nastąpiło? Czy przed nawróceniem Lidii? Może w wyniku głoszenia tych, którzy uczestniczyli w zwiastowaniu Dz. Ap. 2,9-11. Wtedy to Pryscylla była by pierwszą Europejką – Chrześcijanką. (Dz 18,1-3.18-26; Rz 16,3; 1 Kor 16,19; 2 Tm 4,19) Raczej na pewno były wcześniej, przed Lidią, chrześcijanki z Europy, tyle, że właśnie nie znamy ich imienia – stąd powyższy wywód rozbija się o słowa „Może” i „prawdopodobnie”. Zależy jak rozumieć pytanie. Jeśli nazwiemy chrześcijanami uczniów Jezusa, to musielibysmy wliczyć tu np. wszystkie niewiasty wymienione w Łk 8:2-3 ;) Raczej nie pochodziły one z Europy Jeśli zaś chodzi o osoby, ktore dołączyły do pierwotnego Kościoła już po wniebowstąpieniu Jezusa i nie będziemy wliczać tych, ktorzy Go wcześniej znali, (pominiemy tez tych, któzy chcieli dołączyć, ale nie spełniali kryteriów (Dz 5:1n) jak Safira) to pierwszą wymienioną z imienia chrześcijanką (Pismo mówi o niej "uczennica") była: Tabita (Dorkas) czyli Gazela (Dz 9:36n) którą św Piotr wskrzesił koło roku 39. Pochodziła z Jafy, a więc również nie była z Europy. Pismo wymienia też Pryskę (Pryscylla) w Dziejach Apostolskich (18:2, 18:18 i 18:26) ale pojawia się ona później, po raz pierwszy przy okazji wydarzeń dziejących się po roku 49/50, mówi tez o niej list do Koryntian przekazując pozdrowienia dla jej rodaków (1Kor 15:19) najprawdopodobniej wraz z mężem byli wtedy z Pawłem w Efezie w roku 52 Pojawia się też Chloe, która musiała byc już chrześcijanką przed rokiem 56-57, bo wtedy prawdopodobnie św Paweł pisał list do Koryntian (1Kor 1:11) diakonisa Feba (Rz 16.1) lata 58-60 oraz kłocące się ;) Ewodia i Syntycha (Flp 4:2) gdzieś między 56 a 63. Biorąc pod uwagę, że druga podróż misyjna św. Pawła miała miejsce w latach 50 – 53, oraz fakt, iż spotkanie z Pryscyllą nastąpiło już po przyjęciu chrztu przez Lidię powyższe kobiety wprawdzie mogły przyjąć chrzest wcześniej, jednakże nie mamy co do tego żadnej pewności. W związku z tymi wątpliwościami, jako prawidłowe zostały uznane odpowiedzi wymieniające zarówno Lidię (a tych było najwięcej) – jak i Pryscyllę (Pryskę). Nie była nią natomiast Maryja – chociażby dlatego, że nie pochodziła z Europy.


Pytanie 5 (12) (3 pkt.)

Jak nazywał się król Izraela, którego panowanie było najkrótsze i ile ono trwało? ODPOWIEDŹ: Zimri panował 7 dni


Pytanie 6 (13) (2 pkt.) Który z czterech "przyjaciół" Hioba był najmłodszy? (pyt. poprawione) ODPOWIEDŹ:

Najmłodszy był Elihu – i tutaj wszystkie odpowiedzi były prawidłowe, chociaż z właściwym postawieniem pytania były problemy. Początkowo bowiem brzmiało ono: Który z trzech przyjaciół Hioba był najmłodszy? Po zwróceniu uwagi przez jednego z Uczestników, zaraz w pierwszych chwilach po pojawieniu się pytania, zostało ono zmienione na takie, jakie widnieje teraz. Ów cudzysłów w przy słowie „przyjaciele” jest wynikiem tego, iż jak pisze inny z Uczestników: Najmłodszym z czterech, którzy radzili Hiobowi był Elihu, syn Barakeela, Buzyta.(…) Jednak Elihu nie zaliczał się w poczet tzw. “przyjaciół” Hioba. (…)Przyjaciół było tylko trzech. - Job. 32:3 (Elihu) Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba. (BW) Joba 35:4 4. Parę słów ci odpowiem i twym przyjaciołom wraz z tobą.(BT) Joba 2:11 11. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej: Elifaz z Temanu. Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go.(BT) Bóg nie potępił Elihu w gronie przyjaciół Hioba. Joba 42:7 7. Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob.(BT) Dlatego też lepiej można było sformułować to pytanie pisząc „rozmówców” zamiast „przyjaciół”


Pytanie 7 (14) (1 pkt.)

Jak nazywał się i ile lat żył najstarszy człowiek wymieniony w Piśmie Św. ? Najstarszym człowiekiem wymienionym w Piśmie Św., który żył i umarł był Metuszelach [Matuzalem] (Rdz 5,27). Przeżył 969 lat. Dla przypomnienia poza konkursem - jak pisze jeden z Uczestników: „Znamy też ludzi w Biblii żyjących na ziemi bez daty śmierci – np. Henoch (Rdz 5,24), Melchizedek (Rdz 14,18-20; Ps 110,4; Hbr 5,6-10), Eliasz (2 Król. 2:11).” Melichizedeka jednak nie da się w tym wypadku postawić na równi z Henochem czy Eliaszem. O ile bowiem o nich Pismo Święte wyraźnie mówi, że zostali „porwani przez Boga” to Melchizedek jest jedynie jedną z wielu osób, które wspominane są w Biblii bez podania długości ich życia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg