ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY II - ETAP I


Pytanie 1 [8] - (7 pkt.)

W 2 Kor 12,1-4 św. Paweł wspomina widzenia i objawienia, których doświadczył. Gdzie w Dziejach Apostolskich znajdują się krótkie relacje tych wydarzeń? - proszę podać trzy fragmenty. ODPOWIEDŹ : Dla przykładu (ale również wiele innych) : Dz 9,3-4 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Dz 16,9-10 W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Dz 18,9-10. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście.


Pytanie 2 [9] - (6 pkt.)

Jakie były wymiary dwóch najsłynniejszych "skrzyń" izraelskich? ODPOWIEDŹ : Arka Przymierza: - wysokość 1,5 łokcia, - szerokość 1,5 łokcia, - długość 2,5 łokcia – (Wj 25,10) Arka Noego: - długość 300 łokci, - szerokość 50 łokci - wysokość 30 łokci – (Rdz 6,15) ”ARKA, skrzynia nieokreślonej wielkości. W ST słowo „arka” oddaje dwa słowa hebrajskie: Tewa i aron, które znaczą „pudło” względnie „skrzynia”. Pierwsze jest używane tylko w od-niesieniu do arki Noego (Rdz 6-9) i skrzyni z i papirusu, w której umieszczono Mojżesza (Wj 5.5). Drugie oznacza trumnę (Rdz. 50,26) i skrzynię (2 Krl 12,9), ale zazwyczaj wskazuje na przedmiot kultowy, zwany we wczesnych źródłach Arką Jahwe lub Arką Bożą, a Arką Przymierza w, języku specyficznym deuteronomicznym (Pwt 10,8) i Arką Świadectwa w źródłach kapłańskich (Lb 4,5).” [EB]


Pytanie 3 [10] - (5 pkt.)

Kto był "prorokiem" głupszym od zwierzęcia i jakie dwie wersje imienia jego ojca podane są w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ : Baalam – syn Beora (Lb 22,5) / syn Bosora (2 P 2,15) odpowiedź: „prorok Zachariasz, syn Berekiasza, syn Iddo - Za 1,1” jest nieprawidłowa. Cudzysłów w pytaniu sugerował, że nie chodzi o prawdziwego proroka, a jedynie o kogoś, kto się za takowego uważał lub był uważany. Poza tym Berekiasz i Iddo to nie dwie wersje imienia ojca Zachariasza, lecz: a) jego ojciec (Berekiasz) i dziadek (Iddo) b) jego ojciec i jeden z przodków c) ojcowie dwóch różnych Zacharyaszów Zob.: „Nie można udowodnić, czy Iddo (Neh. 12,4), jeden z kapłanów, którzy powrócili z Zorobabelem, był dziadkiem proroka. Uczeni utrzymują, że wyrażenie „syn Addo” wskazuje raczej na przynależność do pewnej grupy kapłanów niż na synostwo, czy wnukostwo.” [PEB] „Jeśli w uwadze rodowodowej wymieniano kilku przodków, ostatni był zwykle kimś ważnym. W Ne 12,4 wymieniono Iddo wśród kapłanów, którzy powrócili z babilońskiego wygnania (538 przed Chr.). Jeśli jest to właśnie ten Iddo – Zachariasz pochodził z ważnego rodu posiadającego dziedzictwo kapłańskie.” [KH] „Księga podaje jako autora proroctw Zachariasza (hebr.: Zekarjah = Jahwe pamięta), syna Berekjasza, syna Iddo (1,1). O działalności Proroka mówi dwukrotnie Ezd (5.1 i 6,14) określając go jedynie jako syna Iddo. Prawdopodobnie chodzi o przywódcę klasy kapłańskiej Iddo za pontyfikatu Jojakima (Ne 12.16); autor księgi był więc jednocześnie kapłanem i prorokiem. Wzmianka o Berekiaszu jako ojcu Zachariasza pochodzi z zestawienia, tego proroka współczesnego Aggeuszowi z pewnym innym Zachariaszem, synem Berekiasza ( = Jeberekiasza), wymienianym w Iz 8,2. Temu starszemu Zachariaszowi przypisywano drugą - anonimową - część Księgi Zachariasza, umieszczając imię jego ojca w rodowodzie Za 1,1.” [wstęp do Za w BT] „Prawdopodobnie Iddo nie był dziadkiem Zachariasza, lecz eponimicznym przodkiem jednego z klanów kapłańskich, >>synów Iddo<<”. [KKB]


Pytanie 4 [11] - (4 pkt.)

Kto to jest eklezjasta, a kto eklezjastes? ODPOWIEDŹ : No i tutaj powstał problem. Otóż czytając różne materiały, notowałem sobie niektóre rzeczy jako przyszłe możliwe pytania do konkursu. Między innymi natrafiłem na Eklezjastę jako określenie Mądrości Syracha, w odróżnieniu od Eklezjastesa czyli Księgi Koheleta (na takie rozróżnienie zwrócili również uwagę niektórzy z Uczestników). Szkopuł w tym, że nie zanotowałem, z jakiego jest to źródła i do dnia dzisiejszego tego nie wiem niestety. Wnikając głębiej – przede wszystkim dzięki Waszym odpowiedziom zauważam wiele niejednoznaczności w stosowanej terminologii. W związku z tym wszystkie odpowiedzi oparte na jednej z dostępnych wersji będą uznawane za prawidłowe. Wersje te postaram się zebrać w jednym artykule i zamieścić w najbliższym tygodniu. Natomiast osobom mającym wątpliwości, dlaczego nie przyznano im maksymalnej ilości punktów za to pytanie – jeśli wyrażą takie życzenie i nie będą chciały czekać do ukazania się tego artykułu, odpowiem mailem.


Pytanie 5 [12] - (3 pkt.)

Wymień nazwy dwóch miast zniszczonych przez Boga ogniem i siarką za grzechy ich mieszkańców. Jak nazywał się zbiornik wodny, nad którym leżały? ODPOWIEDŹ : Sodoma i Gomora – nad Morzem Martwym błędna jest odpowiedź, że leżały w dolinie Jordanu: „Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą, mającą, w przeciwieństwie do wód bieżących w rzekach, charakter "stojący". Wyróżnia się zbiorniki wodne naturalne: oceany, morza, jeziora, stawy itp. oraz sztuczne zbiorniki wodne (antropogeniczne) – jeziora zaporowe. Zbiorniki wodne dzieli się również na odpływowe i bezodpływowe, oraz stałe i okresowe (wysychające). [Wikipedia] zobacz także: Zasoby wodne Palestyny :.


Pytanie 6 [13] - (2 pkt.)

Imię którego z Archaniołów oznacza "Bóg uzdrawia" i gdzie jest on wspomniany w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ : Rafał (hebr. Rafa’el)– wspominany jest wielokrotnie w Księdze Tobiasza (Tb 5,4-12,22). Więcej o Aniołach TUTAJ :.


Pytanie 7 [14] - (1 pkt.)

Kto był pierwszym arcykapłanem? ODPOWIEDŹ : Aaron [PEB, EB] Melchizedek – jak odpowiadali niektórzy – był kapłanem kananejskim zobacz również: Arcykapłani :. Aaron :.


«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg