ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I ETAPU VI

(11.05. – 17.05.)
Pytanie 1 [66]

Św. Paweł w jednym ze swoich Listów zachęca chrześcijan do pokory. Jako wzór stawia im Chrystusa. Tekst ten bywa czasem nazywany pewnego rodzaju hymnem. Proszę podać jak nazywany jest ten hymn, wyjaśnić o jakie fakty z życia Syna Bożego chodzi i zestawić je z wyznaniem wiary (odmawianym w niedzielę Credo).

ODPOWIEDŹ:

Jest to Hymn o kenozie: Flp 2,5-11
 

Fakty z życia Jezusa Hymn o kenozie
(Flp 2,5-11)
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie
Preegzystencja, współistotność z Ojcem On, istniejąc w postaci Bożej I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
Wcielenie nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Męka i Śmierć na krzyżu A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie (wywyższenie przez Ojca) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM -
ku chwale Boga Ojca.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Pytanie 2 [67]

Można spotkać się z sytuacją, kiedy to św. Paweł cytuje słowa Jezusa, których nie ma w Ewangeliach. Proszę podać wszystkie takie cytaty.

ODPOWIEDŹ:

1) Dz 20,35: We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu".

2) Dz 22,7-8: Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" „Kto jesteś, Panie?" - odpowiedziałem. Rzekł do mnie: "Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz"

3) Dz 22,10: Powiedziałem więc: "Co mam czynić, Panie?" A Pan powiedział do mnie: "Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić".

4) Dz 22,18: Ujrzałem Go: "Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę - powiedział do mnie - gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie".

5) Dz 22,21: "Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan"

6) Dz 26,14-18: Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi". "Kto jesteś, Panie?" - zapytałem. A Pan odpowiedział: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi".

7) 1 Kor 11,24-25: i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»

8) 2Kor 12,9: lecz [Pan] mi powiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".

Komentarz:

Z prawidłową odpowiedzią na to pytanie było najwięcej problemów. Wynikały one przede wszystkim z tego, że część Uczestników uznała, że chodzi o tzw. „agrafy”. Tymczasem niektóre z „agraf” nie spełniają wszystkich kryteriów zawartych w pytaniu (tzn. 1. ma wypowiadać je św. Paweł, 2. mają być cytatem, a nie przekazaniem własnymi słowami tego, co powiedział Jezus; 3. nie występują w Ewangeliach).
Pkt. 2 nie spełniają np. 1 Tes 4,15; 1 Kor 7,10-14; 1 Kor 9,14

Poza tym istnieją wypowiedzi Pawła, które powyższe kryteria spełniają, a do „agraf” się ich zwykle nie zalicza. Takimi są cytowane wypowiedzi Jezusa po Wniebowstąpieniu: Dz 22,7-8.10.18.21 oraz Dz 26,14-18

Odnośnie zaś 1 Kor 11,24-25 to spełnia pkt. 3 ponieważ w Ewangeliach wprawdzie występują podobne wypowiedzi Pana Jezusa, ale nie takie same.Pytanie 3 [68]

Na podstawie tego fragmentu jednego z Listów św. Pawła niektórzy twierdzą, że biskupi nie powinni przestrzegać celibatu. Jaki to fragment i z jakiego Listu. Proszę również podać trzy możliwości rozumienia tego zwrotu, wraz z informacją o źródle z którego się korzystało przy udzielaniu odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ:

Fragment ten pochodzi z 1 Listu do Tymoteusza:
„Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony...” (3,2)

Wyrażenie „mąż jednej żony” nie jest całkiem jasne. Są trzy możliwości interpretacji:
- zakaz zawierania małżeństwa po śmierci pierwszej żony
- zakaz równoczesnego wielożeństwa
- zakaz niewierności małżeńskiej

za: "Księgi święte religii monoteistycznych", Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2009, t.4, red. ks. Mariana Wolniewicz (NT) - przypis do fragmentu 1Tm 3,1-13


Pytanie 4 [69]

W jednym z omawianych już przez nas Listów św. Paweł wypomina adresatom ich (według BT) grzechy główne. Jaki to List i jakie grzechy?

ODPOWIEDŹ:

Jest to 1 List do Koryntian, a grzechy: kazirodztwo, szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi i swoboda obyczajów.


Pytanie 5 [70]

I na koniec zagadka wielostopniowa:

W mieście tym, będącym kolonią rzymską, osiedlili się dawni żołnierze rzymscy. Wydarzenia, które miało tam miejsce z udziałem św. Pawła, zapewne nigdy by nie zrozumiało dosyć znane w świecie rodzeństwo Anglin i im podobni. O jakie wydarzenie chodzi?

ODPOWIEDŹ:

Chodzi o cudowne uwolnienie św. Pawła i Sylasa z więzienia, opisane w Dziejach Apostolskich (Dz 16,26-29)

„Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» - krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa.”


Wcześniej trzeba było odkryć, że miasto to Filippia, a bracia Anglin to słynni zbiedzy z Alcatraz.

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama