Gdzie jest Bóg?

Fragment książki "Boże gdzie jesteś?", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła

Autorem tego odkrycia jest Paweł. Jego odwagę możemy jeszcze bardziej docenić, jeśli uświadomimy sobie, że o tym swoim odkryciu pisał do korynckich chrześcijan w czasie, gdy w Jerozolimie wznosiła się jesz­cze Świątynia z kamieni[16].

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? (...) Świątynia Boga jest święta i wy nią je­steście! (1 Kor 3,16-17).

Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Święte­go, który jest w was? Macie Go od Boga i nie należycie już do siebie (1 Kor 6,19).

Dzięki zamieszkaniu Ducha Świętego w głębokościach serca, Bóg staje się bardziej obecny w chrześcijaninie niż chrześcijanin dla siebie samego - interior intimo meo, wedle słynnych słów Augu­styna z Wyznań III, 6,11 - człowiek wierzący z kolei, odkrywając, że jest przybytkiem Boga, przygotowuje się do „oddawania chwa­ły Bogu w swoim ciele” (zob. 1 Kor 6,20). Z płaszczyzny świątyni rytualnej i sakralnej przechodzi się w ten sposób do płaszczyzny egzystencjalnej osoby, w jej codziennym, konkretnym życiu. I w in­nym miejscu ten sam Paweł, po oświadczeniu: „To my jesteśmy świątynią Boga żywego" (2 Kor 6, 16), natychmiast pokazuje, że prawda ta jest wypełnieniem obietnicy złożonej przez Boga pod­czas Wyjścia z Egiptu, wskazując w ten sposób na pewnego rodza­ju myśl przewodnią, która łączy całą historię zbawienia: „Pośród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem" (zob. Kpł 26,11-12; Ez 37,27).
Również Jan, który zwraca szczególną uwagę, bardziej niż inni autorzy Nowego Testamentu, na temat „gdzie jest Bóg", przypomina niezwykle ważne słowa Jezusa wypowiedziane w godzinie Jego przejścia z tego świata do Ojca (zob. J 13,1): „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Oj­ciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać" (J 14,23). Przybytek Boga, Szekina Boga Ojca i Syna, poprzez Ducha Świętego znajduje swoje miejsce w osobie wie­rzącej, w chrześcijaninie, który kocha Jezusa i zachowuje Jego słowo[17]: oto jest ostateczny przybytek Boga w historii! Chwa­ła Boża objawiła się na górze Synaj, zstąpiła do swego ludu w Namiocie Spotkania i wędrowała z Izraelitami aż do Ziemi Obiecanej, zamieszkała w Miejscu Najświętszym, w sercu świą­tyni, podążała za ludem na wygnaniu i wraz z nim powróciła do Jerozolimy, znajdując sobie miejsce w świątyni, do której udawał się Jezus, dostrzegając w niej widzialny znak obecności Boga. Wreszcie Szekina stała się obecnością pełną i ostateczną w Jezusie Chrystusie i poprzez Niego - Syna Bożego umarłego i zmartwychwstałego - teraz już Trójjedyny Bóg zamieszkuje w każdym chrześcijaninie.
Gdzie jest Bóg? Co jest miejscem Jego obecności? Bóg za­mieszkuje w każdym chrześcijaninie i jednocześnie we wspól­nocie osób wierzących, w ciele Chrystusa, świątyni Boga: „Osta­tecznym przybytkiem Boga, jedyną świątynią, jaka powinna zająć miejsce wszystkich tymczasowych namiotów, jest sanktuarium, którym mamy się stawać przez Jezusa, który żyje w nas wszyst­kich i który, z Ojcem i Duchem, wznosi w nas przybytek Boga"[18]. Znakiem tej obecności - możemy dodać - jest chleb i wino eu­charystyczne, ciało i krew Jezusa, synteza całego Jego życia[19], od Jego preegzystencji u Ojca, aż po Jego przyjście w chwale. Życia, które w ziemskim wymiarze oddał w wolności i z miłości do Boga i ludzi, ucząc nas w ten sposób żyć jak On, umierać, ofiarując we właściwym momencie nasze życie, tak jak On to uczynił, w na­dziei, że wszyscy osiągniemy życie wieczne.

-----------------------------------------------------

[16] Por. E. Bianchi, „Non sapete che lo Spirito di Dio abita in voi?", Qiqajon, Bose 1998.
[17] Na temat zamieszkania Boga w wierzącym zob. także N. Siffer-Wiederhold, La presence divine a l'individu d'apres le Nouveau Testament, Cerf, Paris 2005.
[18] L. Bouyer, „La Shekinah": Dieu avec nous, Bible et vie chretienne 20 (1957-1958)22.
[19] Zob. Ireneusz z Lyonu, Przeciwko herezjom 3, 16, 7.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama