Słownik biblijny

Hasła na literę „E”

EMMANUEL

znaczy: Bóg z nami

Jest to symboliczne imię Mesjasza, którego narodziny z Niewiasty zapowiedział prorok Izajasz jako znak opieki Bożej nad ludem wybranym (Iz 7,14). W Nowym Testamencie wypełnienie tego proroctwa, odniesionego do Chrystusa, zapowiedział Anioł, który objawił się Józefowi we śnie, by wyjaśnić: ??Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadadzą imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów?. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka: ?Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami?? (Mt 1,20-23).

(za: Gość Niedzielny Nr 51/2001)

to określenie symboliczne dziecka, którego narodzenie miało być znakiem dla judzkiego króla Achaza. Znaczenie filologiczne tego imienia było jasne dla pierwszych tłumaczy Biblii hebrajskiej. W przekładzie proroctwa Izajasza (7,14) ograniczyli się oni do transkrypcji hebrajskiego Immanuel na grecki Emmanuel. Natomiast już w następnym rozdziale (8,8) oddano dosłowne znaczenie tego wyrażenia jako ”z nami Bóg”. W zależności od kontekstu znaczenie tego wyrażenia mogło się zmieniać, a mianowicie mogło być wyznaniem wiary, zawołaniem wojennym, okrzykiem trwogi lub aklamacją zwycięstwa (Jdt 13,11).

W Nowym Testamencie Emmanuel to jednak imię szczególne, symboliczne. Nie jest ono jakimś drugim czy dodatkowym imieniem, lecz nazwaniem tajemnicy objawiającej się w Jezusie: ”z nami Bóg” (Mt 1,23). W osobie i działalności Jezusa odkrywamy nie tylko Jego związek z Bogiem, ale także relację Boga do nas. Ewangelia Mateusza uwydatnia tę prawdę o naszej bliskości do Boga w Jezusie - Emmanuelu.

Innymi słowy, nasza bliskość do Jezusa jest koniecznym warunkiem bycia blisko Boga. Stąd brak wiary u współczesnych jest bolesny dla Jezusa: ”O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć?” (Mt 17,17). Jedność między wierzącymi ma także znaczenie dla ich więzi z Bogiem, dlatego nie tworzy się horyzontalnie, nie jest jakimś płaskim braterstwem. Polega ona na autentycznej więzi z Jezusem: ”Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). W Starym Testamencie zwrot ”Pan z tobą!” (Sdz 6,12; 1 Sm 20,13; 2 Sm 7,3; 1 Krn 22,11.16) był skierowany do tych, którzy mieli do wykonania jakąś szczególną misję, aby zapewnić ich o Bożej opiece. Wszystkim rozpoznającym w Jezusie Emmanuela przekazane są ostatnie słowa Ewangelii św. Mateusza jako trwała obietnica: ”A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

(za: ks. Artur Malina, Gość Niedzielny Nr 51/2004)

ata” (Mt 28,20). (za: ks. Artur Malina, Gość Niedzielny Nr 51/2004)

Reklama

Reklama