Słownik biblijny

Hasła na literę „C”

Chrześcijanie

Po raz pierwszy określeniem tym nazwano zwolenników Chrystusa w Antiochii (Dz 11,26). Terminu tego użyli poganie wrogo nastawieni do uczniów Jezusa, a z pewną ironią użył go Agryppa II - król żydowski, panujący z woli Rzymu w północno-wschodniej części Palestyny (Dz 26,28).

Nazwa ta została utworzona zapewne w sposób analogiczny, jak terminy określające zwolenników partii politycznych, np. cezarianie, pompejanie, herodianie. Pod koniec I wieku chrześcijanie zaakceptowali to określenie i sami zaczęli siebie w ten sposób nazywać. W języku polskim termin ten pochodzi od wyrazu „chrzest”.

Inaczej rzecz się przedstawia w języku greckim, w którym po raz pierwszy go użyto i odnosi się do słowa Chrystus - co po grecku znaczy „namaszczony” i odpowiada żydowskiemu terminowi „Mesjasz”. Chrześcijanie więc to „uczniowie Mesjasza”.

(za: Gość Niedzielny Nr 19/2002)

Reklama

Reklama