Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SOFONIASZ


prorok z VII w. przed narodzeniem Chrystusa, zaliczany do grona tzw. proroków mniejszych. Jego imię - z hebrajskiego Sefanjah - oznacza "Jahwe ochronił".

Był synem Kusziego, prawdopodobnie potomka króla Ezechiasza. Działał w pierwszym okresie panowania króla judzkiego Jozjasza (rządził w latach 640?609 przed narodzeniem Chrystusa).

Piętnował wypaczenia religijne oraz zapowiadał nadejście dnia Pańskiego ? dnia sądu Bożego i kary wymierzonej Izraelowi i wszystkim narodom.

Nauczał, że pycha to główny grzech ludzkości, bo prowadzi do buntu przeciwko Bogu. Głosił, że tylko lud pokorny i wierny odziedziczy królestwo Boże.
(za: Gość Niedzielny Nr 5/2002)

Reklama

Reklama